Prodaja drvnih sortimenata - trupci jele, smrče, bijelog i crnog bora, hrasta i bukve na paritetu tvrdi put

Datum objave: 30.01.2020. 09:06 / Izvor: Akta.ba, 29.01.2020.

JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići

 

Na osnovu Odluke direktora društva, o raspisivanju Javnog nadmetanja za prodaju šumskih drvnih sortimenata putem licitacije  br. 03 - 607/20, od  28.01.2020. godine, raspisuje se:

 

J A V N O    N A D M E T A NJ E  br. 02–PL/20

 (Prodaja drvnih sortimenata “na paritetu tvrdi put“ na području JP“ŠPD ZDK“ d.o.o. Zavidovići)

 

Predmet prodaje su slijedeći šumski drvni sortimenti, trupci: jele, smrče, bijelog i crnog bora, hrasta i bukve, u lotovima od 1 do 77).

Ponuda treba da sadrži:

1. Cjenovni obrazac ponude (mora biti potpisan i popečaćen) ;

2. Dokaz o uplati garancije za ozbiljnost ponude, za svaki lot posebna uplata na posebnoj uplatnici ( 10% od početne vrijednosti lot-a) ;

3. Izjavu o prihvatanju uslova licitacije (nalazi se u prilogu javnog poziva) ;

4. Obrazac za dostavljanje ponude (nalazi se u prilogu javnog poziva) ;

Ukoliko je ponuđena jedinična cijena, po bilo kojem sortimentu i klasi neodređena ili niža od početnih cijena u obrascima, ponuda će se smatrati neprihvatljivom i kao takva će biti odbijena.

Ukoliko ponuda ne bude kompletna u dijelu tražene dokumentacije odnosno ponuđač bude ocijenjen kao nekvalificiran za učešće u nadmetanju, ista će se odbaciti.  

Obaveza kupca je da preuzme količinski do 5% više od ugovorene količine, ukoliko ta količina ostane na stovarištu.

Ponude slati u zatvorenoj koverti najkasnije do 05.02.2020. godine, do 10:00 sati , na protokol JP “ŠPD ZDK” d.o.o. Zavidovići, sa naznakom – ''Licitacija br. 02 – PL/20 – (Prodaja drvnih sortimenata jele, smrče, bijelog i crnog bora, hrasta i bukve, „na paritetu tvrdi put“ – NE OTVARATI )

Napomena : Obavezno je aplicirati na cijeli LOT, parcijalne ponude će biti odbijene. Cjenovni obrazac ponude treba biti potpisan i popečaćen.

Ponuđači koju budu izabrani, dobit će pismeno obavještenje/poziv, u roku od 2 (dva) dana, od dana prijema obavještenja, ne računajući neradne dane, o dostavljanju dodatne dokumentacije.  Ponuđači koji su uz ponudu već dostavili tražene dokaze neće biti dužni ponovo ih dostavljati.

Ponuđačima čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija, garancija će se vratiti nakon što se zaključi ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem. Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor, garancija se neće vratiti, a ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji, kupac plaća robu avansno prije otpremanja drvnih sortimenata.

Javno otvaranje će se obaviti dana 05.02.2020. godine u 11:00 sati, u prostorijama Uprave društva u Zavidovićima, u ulici Alije Izetbegovića br. 25.

Dodatne informacije kao i cjenovni obrazac ponude možete preuzeti klikom ovdje. 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: