Prodaja dvorišta, kuće i njive u k.o. Brčko 2

Datum objave: 20.12.2019. 11:11 / Izvor: Pravosudje.ba, 19.12.2019.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE 

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH 

 

Broj:   96 0 I 073258 18 Kom 3

Brčko, 18.12.2019.  godine

            

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Mulahalilović Emini, u izvršnom predmetu tražioca izvršenja prvog reda Brčko distrikt BiH, zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove Vlade Brčko distrikta BiH i tražioca izvršenja drugog rada Brčko distrikt BiH, zastupan po Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Garić Mile kći Jove iz Brčkog, ul. Vukosavačka br. 93, radi naplate duga, na ročištu, dana 18.12.2019. godine, donio je slijedeći:

 

Z A K L J U Č A K

I

Utvrđuje se prema procjeni Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj 14.1-04.3-955/18 od 24.05.2018. godine da tržišna vrijednost nekretnine izvršenika označene kao:

- k.č. broj broj 1176 „Okućnica“ površine od 1.035 m2 što u naravi predstavlja dvorište površine 500 m2,  stambena zgrada 1 površine 130 m2 (u naravi kuća je površine 172 m2prizemlje i sprat) i njiva 5. klase površine 405 mupisane u zk. uložak broj 455 k.o. Brčko 2, vlasništvo izvršenika Garić Mile sa 1/1, ukupno iznose  182.054,59 KM.

 

II

Određuje se ročište za drugu prodaju nekretnina koje će se održati dana  22.01.2020. godine sa početkom u 11:00 sati, u zgradi ovog suda, sudnica broj 13.

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16,00 sati u Brčkom, a na dan određen za prodaju, najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja. 

Na nekretnini iz zk. izvoda broj 455 k.o. Brčko 2 je upisano založno pravo i to na osnovu Ugovora o zasnivanju hipoteke notarski obrađenog u Brčkom 23.11.2012. godine kod notara Bogdanović Zorana broj OPU-1144/12 u korist Volksbank BH d.d. Sarajevo.

 

IV

Izvršeniku se  zabranjuje otuđenje imovine pobliže označene u tački I ovog zaključka, uz odgovarajuće krivično pravne posljedice postupanja suprotno ovoj zabrani.

 

V

Sud će na prijedlog jedne od stranaka, koji mora biti podnesen najkasnije 8 dana prije ročišta za prodaju, na ročištu za prodaju, zaključkom ponovo utvrditi vrijednost imovine navedene u tački I ovog zaključka, ako stranka učini vjerovatnim da se ta vrijednost izmijenila više od 1/3 od dana prethodnog utvrđenja vrijednosti, a računajući od dana podnošenja prijedloga.

 

VI

U javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno položile predujam (učešće) koje iznosi 1/10 vrijednosti nekretnine, iznos od  18.205,459 KM i to na  depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikta BIH broj: 338-370-22613522-54 otvoren kod UniCredit Bank dd Mostar, uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan prethodno položiti odnosno uplatiti predujam (učešće).

 

VII

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina iz tačke I ovog zaključka, može se prodati ispod 4/5 utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 1/2 te vrijednosti. 

 

VIII

Kupac je dužan položiti u sud cijenu postignutu javnim nadmetanjem u roku od 8 dana od dana prodaje, bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Tek nakon polaganja iznosa cijene, imovina navedena u tački I ovog zaključka predat će se kupcu.

 

IX

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju. 

Iz položenog predujma (učešća) namiriće se troškovi nove prodaje i nadoknaditi razlika između cijene postignute na prijašnjoj i novoj prodaji.

 

X

Ovaj zaključak o prodaji ima se objaviti na oglasnoj ploči suda i web stranici suda, a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima javnog informisanja. 

 

 

SUDIJA

Emina Mulahalilović         

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena posebna žalba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: