Prodaja dvosobnog stana u Bijeljini

Datum objave: 25.12.2019. 11:38 / Izvor: Pravosudje.ba, 25.12.2019.

Prodaja dvosobnog stana (49 m2) u Bijeljini

25.12.2019.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

 

Broj: 80 0 I 099662 18 I

Bijeljina, 18.12.2019. godine

 

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, po sudiji Ljilji Rajković, u pravnj stvari tražioca izvršenja Fond Stanovanja Republike Srpske a.d Banja Luka,  kojim upravlja Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, Vidovdanska broj 2 protiv izvršenika Živanović Gorana iz Bijeljine, Nikole Tesle 16/3,  radi naplate novčanog potraživanja,  donio je dana 18.12.2019.godine sljedeći:

 

Z A K LJ U Č A K

 

ODREĐUJE SE prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika Živanović Gorana za dan 29.01.2019.godine, sa početkom u 08:30 časova, kancelarija broj 41, označenih kao:

 

kč.br. 2631/2 E 3 UL.MAJEVIČKA;  stan  na 1. spratu sastavljen od 2 sobe, 1 kuhinje, 1 kupatila i 1 ostale prostorije; dvosoban stan površine 49 m2. upisan u zk. ul. br.10647 k.o. Bijeljina 2. u kome je Živanović (Ilija) Goran upisan sa pravom svojine sa dijelom 1/1, a koji je u vezi sa matičnim zk. ul. br. 10644 k.o. Bijeljna 2.

 

Vrijednost nepokretnosti koje su predmet prodaje, prema nalazu vještaka Petrović Aleksandra od 29.11.2019.godine iznosi 44.100,00 KM

 

Nepokretnosti se ne mogu prodati na prvom ročištu ispod ½ utvrđene vrijednosti.

Ako se nepokretnosti ne prodaju na prvom ročištu sud će zakazati drugo ročište u roku od 30 dana i u slučaju da tri ponuđača sa najvećom ponudom na prvom ročištu nisu uplatila prodajnu cijenu.

Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u članu 88. Zakona o izvršnom postupku, uz uslov da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti, ali isti ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka ročišta, sudu treba priložiti uplatnicu kao dokaz da je osiguranje položeno.

Osiguranje se polaže na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova broj: 562 – 099 – 8130145898 kod NLB banke a.d. Banja Luka, vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001, sa naznakom broja predmeta.

Od polaganja osiguranja oslobođeni su tražilac izvršenja i lica određena članom 86.stav 2.  Zakona o izvršnom postupku.

Kupac je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaključka o prodaji nepokretnosti najpovoljnijem ponuđaču. Ako kupac u određenom roku ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju tom ponuđaču proglasiti nevažećom i odrediti da je nepokretnost prodata drugom po redu ponuđaču koji treba, u roku koji mu odredi sud, deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivaće se prema trećem ponuđaču u slučaju da drugi ponuđač ne deponuje u određenom roku prodajnu cijenu.

 

U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišim ponudama ne ispune svoje obaveze sud može oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguiranja namiriće se troškovi nove prodaje.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javne prodaje.

Sud će obustaviti izvršenje ako se nepokretnost ne može prodati ni na drugom ročištu.     

Obustava izvršenja ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka radi naplate istog potraživanja.

Zaključak o prodaji stranka može o svom trošku objaviti u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nepokretnosti. 

Zaključak se dostavlja strankama, Ministarstvu finansija Poreska uprava Područni centar Bijeljina  i na oglasnu tablu suda.

 

POUKA:                                                                                           Sudija

Protiv ovog Zaključka nije dozvoljen pravni lijek.                                 Ljilja Rajković

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: