Prodaja građevinskih objekata u Banjaluci, elektro i mašinske opreme i vrelovoda

Datum objave: 04.07.2017. 11:12 / Izvor: Večernje novosti, 04.07.2017.

Energetika d.o.o. „u stečaju“

Veljka Mlađenovića bb

Banja Luka

 

Broj:  53/17                                                                

Datum: 28.06.2017.god.

 

Na osnovu člana 55, 105, 106, 107  i 108.  Zakona o stečajnom postupku-prečišćen tekst („Sl. gl. RS“ br. 26/10),  člana 82, 89, 130 i 131 Zakona o izvršnom postupku („Sl. gl. RS“ br. 59/03, 85/03,  64/05 i 67/13), Odluka Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika održanih dana 16.12.2016.god. i dana  22.02.2016,god. i Odluke Odbora povjerilaca stečajnog dužnika, donijete na  tridesetoj šestoj sjednici održanoj dana, 27.06.2017.god., stečajni upravnik  dana  28.06.2017.g., donosi

 

ZAKLJUČAK

O OBJAVLJIVANJU LICITACIJE

 

I (zajedničke odredbe)

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom  (u paketu)

Prodaju se osnovna sredstva – nekretnine, koje se nalaze u Banjaluci u ul. Veljka Mlađenovića bb, a sve sa pripadajućom opremom, prema priloženoj specifikaciji (u skladu sa nalazima vještaka Kovačević Momčila, vještaka građevinske struke,  Kremenović Zdravka, vještaka mašinske struke  i vještačenja preduzeća Energo-Test d.o.o. Banja Luka, zastupano po direktoru Kovačević Bošku, vještaku elektroenergetske struke- svi nalazi iz 2008.g. i dopunama nalaza istih vještaka iz  2016.god.). Navedena imovina se nalazi u krugu preduzeća Energetika d.o.o. u stečaju, koji je dio kruga bivšeg ,,Incel-a“ u ul. Veljka Mlađenovića bb, naselje Vrbanja, Banja Luka,  između rijeke Vrbanje i magistralnog puta M-4 Banjaluka – Čelinac. Objekti u vlasništvu Energetika d.o.o. izgrađeni su na zemljištu koje je označeno sa k.č. broj 1085/6 (novi premjer) i upisano u List nepokretnosti broj  1299/0 k.o. Vrbanja 2.

Planirana granična linija parcele, nakon izvršenog  premjera zemljišta, te urađenog obilježavanja planirane granične linije parcele, određena je Regulacionim planom privrednog kompleksa Medeno polje Banjaluka, usvojenim na Skupštini Grada Banjaluka održanog 19.04.2005 godine, provedena u katastarskom operatu i ucrtana na Kopiji katastarskog plana od 17.09.2008.g., zatim Situacionim planom Energetika, k.o. Vrbanja, urađenim septembra 2009.god. od strane ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka i Urbanističko tehničkim uslovima za utvrđivanje životnog prostora oko objekata u vlasništvu preduzeća ,,Energetika“ d.o.o. ,,u stečaju“  Banja Luka i ,,Incel“ a.d. Banja Luka, u privrednom kompleksu Medeno polje, na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci, urađenim 29.09.2009.god. od strane  PLANING BL- projektovanje, inženjering, konsalting u građevinarstvu.

Provedeno javno izlaganje nekretnina i utvrđen nesporan suvlasnički dio stečajnog dužnika i provedeno u Listu nepokretnosti  br. 1299/0 od 07.08.2015.god. na parceli k.č. br. 1085/6 k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.

U konačnom izvršena je i parcelacija na dva jednaka dijela pripadajućeg zemljišta po stručnom mišljenju ,,Routing“ d.o.o. Bana Luka od marta 2016. god. i skice snimanja po ,,GeoAstor“ d.o.o. Banja Luka od od 08.04.2016.god.

Ukupna površina unutar planirane granične linije parcele koja pripada stečajnom dužniku je  43.371 m2, od čega  suvlasnički dio od  3/7 iznosi ukupno  18.587 m² i predstavlja predmet ove prodaje.

Stečajni upravnik imovinu prodaje u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Ukupna procijenjena vrijednost cjelokupne imovine stečajnog dužnika – nekretnina sa pripadajućom opremom,  te korigovanim vrijednostima, naknadno dodate imovine,  iznosi    17.707.520 KM, a dio koji je predmet prodaje iznosi  14.927.020 KM, u skladu sa odlukama Skupštine povjerilaca stečajnog dužnika od 19. 09. 2008.g.,  25. 12. 2008 g.,  22.02.2016.god. i 16.12.2016.god., te Odlukom Odbora povjerilaca od 23.05.2016.god.

 

Imovinu stečajnog dužnika, namijenjenu ovoj prodaji,  prema specifikaciji čine:

 

,,ISTOČNI DIO“-( parcela ležeća istočno u odnosu na ukupnu imovinu sa kojom je ranije raspolagao stečajni dužnik)

 

a) građevinski objekti

 1. Strojarnica (P+1)            2 166,00 m2                     
 2. Termokomanda (P+1)   275,00 m2
 3. Kompresorska stanica (P+2)   70,00 m2
 4. Toplana (P+2) proširenje elektro   405,00 m2
 5. Toplana (P+2) elektro zgrada  350,00 m2
 6. Proširene strojarnice (P+1)      271,50 m2
 7. Bunkerski toranj (P+4)  207,00 m2
 8. Drobilišna zgrada za ugalj (P+4) 94,50 m2
 9. Garaže za traktore i buldožere 164 m2
 10. Drobilišna zgrada za ugalj (P+1) 166 m2
 11. Zgrada sumporne peći (P+1) 128 m2
 12. Zgrada visokonaponske opreme (P) 71,50 m2
 13. Zgrada sumporne peći (P+1) 225 m2
 14. Zgrada zračnih kompresora (P) 616 m2
 15. Zidana trafostanica (P+2) 84 m2
 16. Skladište sumpora (P) 1.248,50 m2
 17. Trafostanica 120 m2
 18. Silos za piljevinu 109,69 m2
 19. Stara sjekaona (P) 926,50 m2
 20. Ložiona proširenje (P) 101,50 m2
 21. Ložiona (P) 332,75 m2
 22. Armirano betonski okrugli dimnjak vis. 150 m,
 23. Kosi transportni most (dio od 1/4) duž. 36m
 24. Kosi drobilišni most od drobilišne zgrade do toplane, duž. 66m
 25. Građevinsko zemljište od ukupno 18.587 m2 (što u naravi čini cjelokupno zemljište i sve objekte-zgrade, sadržane u podulošku br.  1. sa 1/1 prava svojine i podulošku br.  3. Zgrada  (sa 5/6 prava  susvojine) upisane u List nepokretnosti br. 1299/3 od 06.04.2017.god.  na parceli k.č. br. 1085/6  k.o. Vrbanja 2 u Banja Luci.

Građevinski objekti (sa pripadajućim zemljištem za redovnu upotrebu objekata sa asfaltnim saobraćajnicama, željezničkim kolosjecima i zelenim pojasom uz zgrade).

 

b) elektrooprema

Naponski nivo 35 kV (dalekovod 35 kV, transformatori sa napojnim kablovima, rasklopno postrojenje),

Elektrooprema u Elektro zgradi I. i II.

Generatori bez turbina, sa opremom u Turbo sali

VN rasklopno postrojenje SFL-3

Transformatori

Prigušnice

Trafo i selenski ispravljači

Elektromotori (osim motora spojenih na radnu mašinu)

Upuštači za pokretanje motora

Visokonaponski i niskonaponski vodovi, kablovske i vazdušne (VN i NN)

Visokonaponska i niskonaponska razvodna postrojenja do krajnjih razv. ormara

Ormari i ploče automatike, signalizacije, zaštite i mjerenja

Komandne ploče i pultovi

Signalni komandni kablovi

Ostala sitna oprema

 

c) mašinska oprema

Parni kotao, tip  KSK R-640

Dizel hidraulična lokomotiva,tip DAL 600 H

Kompresoor zračni, tip GA 250, snage 257 kW

Turboagregati br. 3 i 4, snage max (2x 16 mgW)

Parna turbina, snaga 1750 Kw

Izmjenjivač toplote sa pripadajućom opremom

Dio čeličnih konstrukcija (unutrašnja i vanjska stepeništa, platforme, konzole, noseće

konstrukcije rezervoara i spremnika itd…)

Cjevovodi vode – pare i komprimiranog zraka ½ idealnog suvlasničkog dijela Vrelovoda prema „Toplani“ Grda Banja Luka,  NO 500 (odlazno – povratni)

Transformatori (snage od 630 – 1000 kVA)

Elektromotori

 

Napomena: Na navedenim objektima (prikazanim u građevinskom dijelu), postoji upis založnog prava,  na osnovu Rješenja Osnovnog suda B. Luka, br. Ip-389/05 od 16.05.2005.god.u iznosu od 797.611,27 €, u korist povjerioca ,,Montavar Metalna Nova d.o.o. Maribor upisani u 1299/3 k.o. Vrbanja 2, i to: -,,Istočni dio“ – četiri objekta, označeni  u podulošku br. 1., pod rednim br. 5, 6 i 14 i podulošku br. 3. pod rednim br. 4.

 

Vrelovod: 

Prodaje se Vrelovod – od ,,Energane“ ,,Incel-a“ do ,,Toplane“ Borik u dužini od 1054,70 m, i to od tačke T1-T2 do izmjenjivačke stanice u ,,,Energani“ ,,Incel-a“ Banja Luka, za koji je izdata dozvola za korištenje i upotrebna dozvola, po Rješenju Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22  od  3.5.1979.godine.

Na kupca se prenosi – prodaje ½  idealnog suvlasničkog dijela.

U cijenu je uračunata vrijednost nedostajućeg (isječenog) dijela vrelovoda u dužini od  270 m, s tim da se na budućeg kupca, pod ,,ISTOČNI DIO“- c) tač. 9.,  na tom dijelu vrelovoda, prenosi  pravo na vraćanje dijela vrelovoda u idealnom suvlasničkom dijelu koji mu pripada, a koja prava su utvrđena Ugovorom o regulisanju međusobnih odnosa,  br. OPU-278/11 od 10.05.2011.god.  i Aneksom Ugovora br. OPU-825/11od  29.11.2011.god., oba zaključeni po ,,Ekvator’’ d.o.o. Banja Luka i ,,Energetika’’ d.o.o. Banja Luka. Na kupca će biti prenešeno suvlasništvo na tom dijelu vrelovoda, bez dodatnog plaćanja.

 

Napomena uz vrelovod:

Od dana otvaranja stečajnog postupka pa do licitacije,  nije bilo prigovora na vlasništvo i na izdatu upotrebnu dozvolu za vrelovod, kao i na prava koja iz istog proističu (Rješenja Instituta za ispitivanje materijala Banja Luka, br. 481-I/04-360-22  od  3.5.1979.godine.)

 

II   Licitacija

-XXXIV (TRIDESETČETVRTA) LICITACIJA-

(prikupljanjem zatvorenih ponuda)- u paketu

 

Predmet prodaje- nekretnine sa pripadajućom opremom (u paketu) – sadržane pod ,,ISTOČNI DIO“- (pod a), b) i c).

1.Prodaja imovine (u paketu) na tridesetčetvrtoj  licitaciji obaviće se putem prikupljanja pismenih ponuda, u zatvorenim kovertama, sa naznakom  ,,Ne otvaraj- ponuda za kupovinu”.

Pismene ponude sa dokazom o uplaćenom depozitu, dostavljaju se najkasnije do dana  25.08.2017.god.  (petak), na adresu stečajnog dužnika: Energetika d.o.o. ,,u stečaju“ ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka ili ul. Pave Radana br. 23, Banja Luka, – poštom ili lično.

Ponude koje su neblagovremene, nejasne ili nekompletne, neće biti predmet razmatranja.

2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu na iznos:

Prva prodajna cijena:

 ,,ISTOČNI DIO“- (pod a), b) i c) – iznos od  4.478.106,00 KM  ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu.

Prva prodajna cijena imovine – na tridesetčetvrtoj licitaciji predstavlja  30% od njene  procijenjene vrijednosti.

Ukoliko ne bude ponuda za tridesetčetvrtu  licitaciju po prvoj ponuđenoj cijeni, daje se niža početna prodajna cijena i to,

Druga prodajna cijena:

,,ISTOČNI DIO“- (pod a), b) i c) – od  3.731.755,00  KM  ili veći iznos i dokaz o uplaćenom depozitu, i ispod te cijene imovina se ne može prodati na ovoj licitaciji.

Druga prodajna cijena imovine – na tridesetčetvrtoj licitaciji predstavlja  25% od njene  procijenjene vrijedosti.

3.Ponude se otvaraju na licitaciji zakazanoj za dan 29.08.2017.god. (utorak), u zgradi Okružnog  privrednog suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108,  u Velikoj sali, sa početkom u 14,30 časova.

Svi ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda lično ili preko punomoćnika.

Za najpovoljnijeg ponuđača, biće izabran ponuđač koji ponudi najveći iznos.

Ukoliko budu dostavljene dvije i više ponuda sa istim ponuđenim iznosom, izbor najpovoljnije ponude izvršiće se putem javnog nadmetanja – licitacije koja će biti održana odmah, sa početnom cijenom koja je data u zatvorenoj ponudi.

 

III.

(zajedničke odredbe)

1.Uplatu depozita za svaku datu ponudu, izvršiti u iznosu od po 50.000,00 KM na žiro-račun stečajnog dužnika br. 555 – 007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d. filijala Banjaluka, i o izvršenoj uplati predočiti dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu  izvršili u roku.

2. Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

3. Predmetne nekretnine i oprema, kao i raspoloživa dokumentacija se mogu pregledati svakog radnog dana, u vremenu od 8,00 do 14,00 časova na matičnoj lokaciji preduzeća koja se nalazi u krugu bivšeg „Incel“-a, Medeno polje bb, Banja Luka, pri čemu je za ulazak u objekte potrebna prethodna najava na telefon 051 450 241.

4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.

6. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon javnog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača – kupca  smatra se dijelom avansne uplate.

7. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina sa opremom, prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 15 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu.

Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

8.Kupac je dužan u roku od 30 (trideset) dana od dana prodaje uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine i opreme, na račun stečajnog dužnika br. 555-007- 01012187- 87 kod Nove banke a.d., filijala Banjaluka.

9.Kupac nekretnina i opreme je obavezan preuzeti i čuvati arhivsku građu stečajnog dužnika u skladu sa odredbama Zakona o stečajnom postupku i Zakona o arhivskoj građi Republike Srpske.

10. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđene nekretnine i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana, od dana izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji.

11.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

12. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.

13. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, oglasnoj tabli suda, dnevnom listu ,,Večenje novosti” Banja Luka – izdanje za Republiku Srpsku, i web. stranicama:

www.komorabl.inecco.net

www.komorars.ba

www.komorabih.ba

 

 

Stečajni upravnik

Bulatović – Kremenović Zora, dipl. prav.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: