Prodaja Hotela Galeb sa zemljištem, zemljišta Omerdino polje, bare u KO Maglaj i poslovnog prostora u Maglaju

Datum objave: 16.03.2021. 08:49 / Izvor: Oslobođenje, 16.03.2021.

«MAPEX» d.d. - u stečaju MAGLAJ

Stečajni upravnik

 

Broj: St-165917/18-02/21-P

Dana, 15.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03,32/04, 42/06 i 52/18), Odluke skupštine povjerilaca od 05.06.2019. godine i Odluke Odbora povjerilaca od 04.03.2021. godine, stečajni upravnik ,,MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj, raspisuje

OGLAS O PRODAJI IMOVINE

 

A.   Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem: I    NEKRETNINE u Maglaju i to:

1.Hotel „GALEB*4 sa zemljištem, površina hotela iznosi 2.088,98 m2, a zemljišta 3.094,00 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj 11298, 3480, 3512 i 3513 i u Posjedovnom listu broj 292 na parcelama broj: 1473/1, 1473/2, 1475/4 i 1475/5.

Početna prodajna cijena je:           837.900 KM,

depozit 41.900 KM,

2.Zemljište „OMERDINO POLJE" površine 202.919 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj: 1198 i 3902 i u Posjedovnom listu broj 292 na parcelama 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662. 2663, 2757. 2759, 2760 i 2761.

Početna prodajna cijena je:           2.067.300 KM, depozit 103.300 KM, ili pojedinačne parcele:

A. Parcela br 1. Ukupne površine 89.916 m2 koju čine

Parcela 2761, površine 81.724 m2,

Parcela 2760, površine 7.157 m2 i,

Parcela 2759, površine 1.035 m2 i

Početna prodajna cijena je:           927.000 KM,

depozit 46.350 KM,

 

B.   Parcela broj 2 . Ukupne površine 52.441 m2 koju čini Parcela 2757,

Početna prodajna cijena je:           570.240 KM,

depozit 28.500 KM,

 

C. Parcela broj 3. Ukupne površine 20.473 m2 koju čini parcela 2663

Početna prodajna cijena je:           247.500 KM,

depozit 12.400 KM,

D.Parcela broj 4.. Ukupne površine 22.673 m2 koju čine

Parcela 2661, površine 8.356 m2 i

Parcela 2653, površine 14.317 m2

Početna prodajna cijena je:           256.500 KM,

depozit 12.800 KM i

 

E.Parcela broj 5. Ukupne površine 16.157 m2 - na kojoj se nalazi bušotina vode, a koju čine

Parcela 2654, površine 2.740 m2,

Parcela 2655, površine 8.457 m2.

Parcela 2656 površine 2.513 m2,

Parcela 2657 površine 1.835 m2 i

Parcela 2658, površine 612 m2,

Početna prodajna cijena je:           231.300 KM,

depozit 11.600 KM.

 

3.Maglaj Bara površine 673 m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj 3665 i u Posjedovnom listu broj 292 na parceli broj 2629.

Početna prodajna cijena je:           7.560 KM,

depozit 380 KM.

 

4.Poslovni prostor u Maglaju - podrumska prostorija   površine 222

m2, iskazano u KO Maglaj na ZK uložcima broj 6360 na parceli broj

1430/19 EJ1.

Početna prodajna cijena je:           22.950 KM,

depozit 1.150 KM.

 

5.    Parcela na KČ. Br. 4427/24 - Plane vočnjak 3 klasa- površine 31 m2

Početna prodajna cijena je:           300 KM,

depozit 15 KM .

 

1.Početna prodajna cijena je utvrđena na osnovu Odluke Skupštine i Odbora povjerilaca.

2.Nekretnina pod brojem 2. prodaje se kao cjelina, a ako nema ponuda za cjelinu prodaje se po pojedinačnim parcelama od 2A do 2E.

3.Prodaja imovine će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

B.  Uslovi, termin i način prodaje

 

1.Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje i naznačenom cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokaz o plaćenom detpoziru.

Prodaja imovine javnim nadmetanjm će se održati dana 05.04.2021. godine (ponedjeljak) u 10 sati.

 

2.Uslovi prodaje su:

imovina firme se prodaje pojedinačno, kupac kupuje imovinu firme, u postojećem stanju,

ponuđena početna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne može biti manja od iste navedene pod tačkom A. 1. ovog Oglasa,

najveća ponuđena cijena iz zatvorene ponude, predstavlja početnu cijenu za usmeno javno nadmetanje ponuđača za predmet prodaje, na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 5% za nekretnine od početne cijene, na transakcioni račun ,,MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj broj: 3385502270273157, otvoren kod UniCredit bank dd Mostar, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju, uz navođenje predmeta kupovine, sve poreze i troškove snosi kupac,

-prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, vezano za predmet prodaje,

ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupnje, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

 

3.Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati u prostorijama društva ,,MAPEX" d.d. u stečaju Maglaj, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:

061/153 505 i 061/796-196.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: