Prodaja i demontaža opreme turboagregata blokova 1 i 2, Podružnica Termoelektrana Tuzla

Datum objave: 12.03.2021. 09:04 / Izvor: Oslobođenje, 12.03.2021.

Javno preduzeće

ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE

 d.d. – Sarajevo

 

Na osnovu člana 99. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo (broj:SD-5211/16-38/2 od 29.03.2016. godine) i člana 16. Odluke o utvrđivanju i rasporedu ovlaštenja Generalnog direktora, izvršnih direktora, pomoćnika generalnog direktora. Sekretara Društva i direktora podružnica Društva (broj:U-01-25162/15-234/15 od 25.08.2015. godine), direktor Podružnice Termoelektrana „Tuzla", Tuzla objavljuje

 

JAVNI POZIV

za demontažu i prodaju opreme turboagregata blokova 1 i 2

u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,

Podružnica Termoelektrana "Tuzla", Tuzla

 

1.    Predmet javnog poziva je prodaja opreme turboagregata blokova 1 i 2 u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Tuzla, Tuzla.

 

Ovim pozivom za dostavu prijava pozivamo sve zainteresovane subjekte da podnesu svoje ponude za demontažu i kupovinu opreme bloka 1 i 2 kako slijedi:

 

R. br.

Naziv opreme

Količina kom

Čelični materijal tona

Bakar

Izolacioni materijal

Ukupna težina tona

1.

Turbina bloka 1

1

50,00

0,0

0,5

50,50

2.

Turbina bloka 2

1

50,00

0,0

0,5

50,50

3.

Rotor turbine visokog pritiska bloka 3

1

12,00

0,0

0,0

12,00

4.

Rotor turbine niskog pritiska bloka 3

1

20,00

0,0

0.0

20,00

5.

Stator generatora Gl

1

28,67

2,5

0,5

30,75

6.

Stator generatora G2

1

28,67

2,5

0,5

30,75

7.

Postolje generatora G1

1

1,25

0,0

0,0

1,25

8.

Postolje generatora G2

1

1.25

0,0

0,0

1,25

9.

Generatorski ležaj

2

0,48

0,0

0,0

0,48

10.

Preostala oprema na bloku 1 i 2

1

20,00

0.00

0,00

20,00

 

Najniža prihvatljiva cijena ponuda za otkup demontirane opreme je 105.000,00 KM bez PDV-a na paritetu EXW TE „Tuzla" (Incotertns 2010).

 

2. Mogućnost sudjelovanja

Pravo učešća imaju svi zainteresovani subjekti, koji su registrovani za obavljanje poslova koji su predmet prodaje.

 

3. Dokumentaciju za učešće po Javnom pozivu zainteresovani subjekti mogu preuzeti u Javnom preduzeću Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podružnica Termoelektrana "Tuzla",-Tuzla, 21. aprila broj 4,75 203 Bukinje, u kancelariji broj 18, kontakt osoba Mevludin Alatić, u periodu od 12.03.2021. do 29.03.2021. godine. Dokumentacija za učešće je besplatna.

 

4. Dokazi o sposobnosti

Kupac će svoju sposobnost dokazati dostavljanjem dokaza zahtjevanim u dokumentaciji za učešće.

Dokazi se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj fotokopiji (kod nadležnog organa). Dokazi ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva u dnevnom listu.

 

5. Dostavljanje Prijava

Krajnji rok za dostavu prijava na Javni poziv je 29.03.2021. godine u 11:00 h.

Prijavu na Javni poziv uz priloženu dokumentaciju u skladu sa uslovima i kriterijima definisanim u ovom Javnom pozivu, u jednom originalnom primjerku i jednoj kopiji, u zatvorenim i zapečaćenim omotnicama, sa naznakom

"Ponuda za demontažu i kupovinu opreme turboagregata blokova 1 i 2" -NE OTVARATI-, dostaviti na adresu:

Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo,

Podružnica Termoelektrana "Tuzla" Tuzla,

21. aprila broj 4,

75 203 Bukinje - Tuzla

 

Neblagovremene, nezapečaćene i nekompletne prijave, kao i ponude koje nisu u skladu sa ovim Javnim pozivom neće biti razmatrane.

Otvaranje ponuda je javno i izvršiće se 29.03.2021. godine u 11:30 h. u prostorijama Podružnice Termolektrana „Tuzla" Tuzla, Sala br. 1, u prisustvu ovlaštenih predstavnika Kupca. Prisutni predstavnici Kupaca prije početka javnog otvaranja ponuda, Komisiji Prodavca podnose punomoć za učešće u postupku otvaranja ponuda. Ovaj poziv će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje.

Kupci mogu za vrijeme roka za dostavu Prijava zahtjevati dodatne informacije ili objašnjenja vezana uz Javni poziv u pisanom obliku, upućivanjem pismenog zahtjeva na fax: 035/305-009 ili e-maila: mevludin.alatic@epbih.ba.

 

6. Razmatranje i ocjena prijava

Postupak razmatranja i ocjene prijava provodit će se po isteku roka za dostavu prijava.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se izvršiti po kriterijumu najviše ponuđene cijene za demontažu i kupovinu opreme turboagregata blokova 1 i 2.

 

7. Zaključivanje Ugovora

Učesniku koji ispuni uslove iz Javnog poziva, bit će ponuđeno zaključivanje Ugovora. Ugovoreni radovi se moraju izvesti u kontinuitetu, a maksimalni rok za izvođenje demontažnih radova, te odvoz demontiranog materijala i otpada je 3 (tri) mjeseca od dana uvođenja u posao.

 

Direktor

dr sc. Izet Džananović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: