Prodaja jednog službenog vozila Volkswagen - Touareg V6 TDI4 MOTION

Datum objave:11.07.2019. 08:54 / Izvor: Akta.ba, 11.07.2019.

Broj: 03-3-08-2-236/10-19

Banja Luka, 10.07.2019

 

Na osnovu člana 19.2 Zakona o osiguranju depozita u bankama Bosne i Hercegovine, te Odluke o pokretanju postupka prodaje službenog vozila putem licitacije, broj: 03-3-08-2-236/2-19 od 11.06. 2019, godine direktor Agencije donosi

 

JAVNI OGLAS

za prodaju jednog službenog vozila putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda

 

I PODACI O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE (VLASNIKU VOZILA)

NAZIV INSTITUCIJE (VLASNIKA VOZILA)

Agencija za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine

Adresa

Vase Pelagića 11a, 78000 Banja Luka

Telefon

+387 51223 440

Fax:

+387 51223 452

Web stranica

www.aod.ba

Konatak osoba za postupak licitacije

Ali na Aganović, Koordinator za IT poslove i poslove javnih nabavki

Telefon kontakt osobe

+387 33 568 720, 568 729

Fax.

+387 33 568 721

e-mail:

alina_aganovic@aod.ba  

 

II PODACI O VOZILU

 

MARKA 1 TIP VOZILA

VOLKSWAGEN

MODEL VOZILA

TOUAREG V6 TDI4 MOTION

Godina proizvodnje

2013

Broj šasije

WVGZZZ7PZDD031790

Broj motora

CRC121017

Radni obujam motora

2967

Snaga motora

180

Vrsta motora

DIZEL

Boja vozila

SIVA

Registarska oznaka

067- T- 058

Registrovano do

29.05.2020.

Kasko osiguran

DA

Pređena kilometraža

278672 km

Vozilo posjeduje servisnu knjižicu, redovno održavanje u ovlaštenom servisu

POČETNA CIJENA:

30.298,30

 

 

III NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda. Svi zainteresovani kupci mogu pogledati vozilo od u vremenu od 11.07.2019. - 18.07.2019. (radnim danima osim subote i nedjelje), u periodu od 11:00 - 13:00 sati, na adresi Vase Pelagića 11a, 78000 Banja Luka, uz prethodnu telefonsku najavu na broj telefona 051 223 440, kontak osoba: Ivica Divović. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se neće uvažavati.

 

IV USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku licitacije putem zatvorenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica, osim uposlenika Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine i članova njihovih porodica kao i poslovni subjekti u njihovom isključivom ili djelimičnom vlasništvu ili njihovih srodnika, a koja su najkasnije do 17.07.2019. godine izvršili uplatu depozita u iznosu od 5% od početne vrijednosti predmeta prodaje. Depozit se uplaćuje kako slijedi:

Primalac: AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA BOSNE I HERCEGOVINE

Adresa:     Vase Pelagića 11a, 78000 Banj'a Luka

Naziv Banke: UNICREDIT BANKA D.D. MOSTAR, filijala Banja Luka

Broj računa primaoca:338-350-22004220-05

Svrha uplate: kaucija za učešće na licitaciji

U slučaju da kupac koji kupi vozilo odustane od kupnje, uplaćeni iznos se ne vraća i služi za troškove ponovnog oglašavanja.

Ostalim kupcima, učesnicima licitacije, čije ponude nisu prihvaćene uplaćeni iznos depozita će biti vraćen na transakcijski broj računa koji su naznačili u ponudi, najkasnije u roku od 5 dana računajući od dana otvaranja ponuda.

Ponude se dostavljaju na popunjenom obrascu iz ovog oglasa (može se preuzeti na web stranici Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegvoine) s tim da:

- Pravne osobe dostavljaju ponudu sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe , fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ovjerenu od strane nadležnog organa i ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije;

- Fizička lica dostavljaju ponudu uz prilog ovjerene kopije lične karte i ovjerene CIPS-ove prijave prebivališta, te naziv banke i broj transakcionog računa na koji se može izvršiti povrat uplaćenog depozita.

Ponuđena cijena mora biti izražna u konvertibilnim markama (KM).

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično na protokol Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Vase Pelagića 11a, 78000 Banja Luka, III sprat ili putem pošte na adresu Agencija za osiguranje depozita Bosne I Hercegovine, Vase Pelagića 11a, III sprat, 78000 Banja Luka.

sa naznakom:

„NE OTVARAJ - Ponuda na javni oglas za prodaju službenog vozila postupkom licitacije putem zatvorenih ponuda" zajedno sa dokazom izvršenoj uplati kaucije/depozita.

 

V UPLATE PO OSNOVU PRODAJE VOZILA

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti iznos iz ponude umanjen za iznos uplaćenog depozita na račun Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine br. 3383502200422005 otvoren kod Unicredit bank dd Mostar u roku od tri (3) dana računajući od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

VI DAN I MJESTO ODRŽAVANJA LICITACIJE

Rok za dostavljanje ponuda je 19.07.2019. godine do 10:00 sati, a javno otvaranje ponuda će se obaviti isti dan u 11:00 sati u prostorijama Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, Vase Pelagića 11a, III sprat.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku licitacije.

Ponude koje stignu poslije naznačenog datuma i vremena neće se uzeti u razmatranje.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena vozila, a u slučaju da je ponuđeno više istih cijena za jedno vozilo prednost ima ponuđač koji je ranije predao ponudu na protokol Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hecegovine za javni oglas.

 

VII DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti od kontak osobe navedene u dijelu I ovog javnog oglasa.

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: