Prodaja kancelarijskog namještaja

Datum objave: 01.08.2017. 09:27 / Izvor: EuroBlic, 01.08.2017.

„NOVA DISTRIBUCIJA" D.O.O. U STEČAJU

BANjALUKA

ul. Mladena Stojanovića broj 4.

Stečaj broj. 570St 12090616St

 

Na osnovu člana 155. Zakona o stečajnom posgupku („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 16/16)., Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 85/03 i 64/05) odluke danesene na ročištu dana 27.06.2017. gadine stečajni upravnik objavljuje

 

ZAKLjUČAK O PRODAJI

ZA PRVU I DRUGU LICITACIJU

 

Predmet prodaje je polovna oprema- kancelarijski namještaj koji je najvećim dijelom oštećena i neispravna, a prema spisku koja je u prilogu.

 

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja- licatacija dana 18.08.2017. godine(petak) sa početkom u 10,00 časova u prostorijama bivšeg„Enertomont-a" u ulici Karađorđeva broj 1 u BanjaLuci.

 

USLOVI PRODAJE:

1. Procjenjena tržišna vrijednost sve opreme prema spisku utvrđena je u ukupnom iznosu 4.000,00 KM i ista se prodaje po načelu viđeno- kupljeno i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

2. Javno nadmetanje će se održati i kada na istom prisustvuje samo jedan ponuđač.

3. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu 40,00 KM na račun stečajnog dužnika broj 5551000033556433 kod Nova banka ad. Banja Luka ali depozit mogu uplatiti i gotovinski pred početak licitacije. Uplaćeni depozit smatra se dijelom avansne uplate.

4. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača po visini ponuđene cijene iznad početne cijene i konstatuje se da je imovina prodata najpovoljiijem ponuđaču, koji je dužan u roku od 7 dana uplatiti cjelokupni iznos izlicitirane cijene, a u protivnom smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita.

Stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevažećom i odrediti da je imovina prodata drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 7 dana uplatiti prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

5. Kupcu koji putem licitacije kupi ponuđenu opremu i izvrši uplatu cjelokupne cijene, stečajni upravnik predaje u posjed kupnjenu opremu u roku od 5 dana od dana izvršene uplate.

6. Spisak opreme- namještaja se zbog obimnosti ne objavljuje ali sva zainteresovana lica mogu pogledati na odresi ul.Karađorđeva broj 1 (bivša zgrada „Energomonta" u Banja Luci uz prethodna dogovor sa stečajnim upravnikom.

7. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 065-323-325; 065- 930-950 i 065-548-373. Svakim radnim danom od 10,00-15,00 časova.

 

Banja Luka  28.07.2017. godine

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: