Prodaja korištenog motornog vozila - autobus IVECO OTOYOL E 35.17

Datum objave:16.01.2021. 08:32 / Izvor: Akta.ba, 16.01.2021.

Na osnovu odluke o odobravanju prodaje stalnog sredstva – ponovljeni postupak  Upravnog vijeća Centralne banke Bosne i Hercegovine UV broj: 122-01-1-2361-7/20 DS od 31. decembra 2020. godine, a u skladu s članom 17. Pravilnika o uslovima i postupku prodaje stalnih sredstava Centralne banke Bosne i Hercegovine broj: 101-01-2-1238/11 od 01.04.2011. godine, Centralna banka Bosne i Hercegovine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prodaju korištenog motornog vozila putem ponovljenog otvorenog

postupka  s javnim pozivom za prikupljanje zatvorenih ponuda

I

Predmet javnog poziva – licitacije je prodaja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, korištenog motornog vozila

–  Autobus IVECO OTOYOL E 35.17, registarskih oznaka: M53-J-972 broj šasije: NMS01AC000TT04632, broj motora: F4AE0481AC12400333925, godina proizvodnje: 2007, boja: bijela, pređenih kilometara: cca  290.361 km, inventurnog broja: 00006734 procijenjene vrijednosti: 

19.000,00 KM  bez PDV-a (slovima: devetnaesthiljada i 00/100)

Putničko motorno vozilo se prodaje po principu „viđeno-kupljeno“ (neispravno) bez prava na naknadnu reklamaciju. Ponuda ispod navedene početne cijene se neće razmatrati i Centralna banka Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) može obustaviti postupak licitacije ukoliko ne bude postignuta početna cijena za vozilo. Motorno vozilo koje je predmet ove licitacije može se pogledati na lokaciji parking servisa SLT d.o.o. u ulici Lužansko polje broj 7, poštanski broj: 71210 Ilidža, dana, 20.01.2021. godine u periodu od 13:00 časova do 14:00 časova.

II

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i punoljetna fizička lica koja se u skladu s ovim pozivom prijave za učešće na licitaciji i na račun Centralne banke broj: 0000020000000097 uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti: 

1.9000 KM bez PDV-a (slovima: hiljadudevetstotina i  00/100).

Pravo učešća u postupku licitacije nemaju članovi komisije za provođenje postupka.

Prilikom uplate kao primaoca je potrebno naznačiti „Centralna banka Bosne i Hercegovine – Centralni ured“  a kao svrhu uplate navesti „uplata za licitaciju".

Izvršenom uplatom depozita i podnošenjem prijave / ponude na licitaciju, učesnici licitacije prihvataju uslove licitacije iz ovog oglasa.

Učesnicima licitacije, čija ponuđena cijena ne bude najpovoljnija odnosno najveća, uplaćeni iznos depozita će biti vraćen u roku od (7) sedam radnih dana od dana javnog otvaranja ponuda na broj žiro / tekućeg računa navedenog u prijavi za licitaciju. Učesniku licitacije koji bude ponudio najveću cijenu i čija ponuda bude prihvaćena kao najbolja, uplaćeni depozit će biti uračunat u ponuđenu cijenu vozila odnosno u vrijednost ugovora o prodaji, a ukoliko odustane od zaključenja ugovora, depozit se ne vraća. Podnosilac prijave ne stiče svojstvo učesnika licitacije kada Centralna banka utvrdi da do datuma određenog za javno otvaranje ponuda nije evidentiran priliv sredstava, po osnovu uplate depozita, na žiro račun Centralne banke naveden u oglasu licitacije. 

III

Ponuda za licitaciju mora da sadrži:

a) za ponuđača

- pravno lice: odgovarajući dokaz o statusu i registraciji pravnog lica – ovjerenu fotokopiju rješenja / izvoda o upisu u sudski registar, odnosno rješenja o obavljanju djelatnosti čija ovjera nije starija od tri mjeseca od posljednjeg dana za dostavljanje ponuda za licitaciju, JIB / ID, odnosno identifikacioni broj u sistemu PDV-a, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, njegov potpis i pečat pravnog lica, s naznakom mjesta i datuma ponude, za punomoćnika, odgovarajuće punomoćje, dato na zakonom propisan način, broj žiro računa pravnog lica;

- fizičko lice: ime i prezime i JMB fizičkog lica, adresu stanovanja / prebivališta i broj kontakt telefona, ovjerenu fotokopiju lične karte (prva i druga strana) ili pasoša, broj tekućeg / žiro računa, naznaku da podnosi ponudu u svoje ime i za svoj račun, za punomoćnika, odgovarajuće punomoćje, dato na zakonom propisan način;

c) jasno naznačen fiksni iznos ponuđene cijene za stalno sredstvo koje je predmet licitacije izražen u konvertibilnim markama i ispisan arapskim brojevima, a u zagradi slovima;

d) dokaz o uplati depozita (fotokopija platnog naloga za pravna lica, odnosno fotokopija naloga za izvršeno plaćanje tzv. peti primjerak – za fizička lica);

g) druge elemente tražene javnim pozivom za licitaciju.

Sva prateća dokumentacija koja se dostavlja uz ponudu mora biti dostavljena u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa.

Sve blagovremene prijave za licitaciju koje ne budu ispunjavale uslove iz ove tačke biće odbačene kao nepotpune i neće se razmatrati. Jedan ponuđač može podnijeti samo jednu prijavu za licitaciju i ponudu.

Ponuđač snosi sve troškove u vezi s pripremom i dostavljanjem svoje ponude na javni poziv za licitaciju za prodaju stalnog sredstva Centralne banke.

Centralna banka nije odgovorna niti dužna snositi bilo kakve troškove koje ima ponuđač po osnovu svog učešća u licitaciji. Ponuda i svi dokumenti u vezi s ponudom i prepiska između ponuđača i Centralne banke moraju biti napisani na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

IV

Prijava za licitaciju se dostavlja u jednom originalnom primjerku u zatvorenoj koverti s naznakama: „PONUDA ZA LICITACIJU MOTORNOG VOZILA – Autobus IVECO OTOYOL E 35.17, NE OTVARAJ“. Na koverti moraju biti naznačeni osnovni podaci o podnosiocu prijave (ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv firme, adresa i kontakt telefon). Prijave za licitaciju se dostavljaju putem pošte na adresu Centralne banke:

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Maršala Tita 25

71000 Sarajevo

ili lično na Protokol Centralne banke Bosne i Hercegovine.

U razmatranje se uzimaju samo koverte / prijave za licitaciju predate lično na Protokol ili poslane preporučeno – poštom, na adresu iz ove tačke, koje su pristigle do 25.01.2021. godine do 10:00 časova po lokalnom vremenu. Sve koverte / prijave za licitaciju koje pristignu poslije naznačenog roka i koje ne budu dostavljene na gore opisani način neće se uzeti u razmatranje i podnosiocima će biti vraćene neotvorene.

Ponuđač može prije isteka roka za dostavljanje ponude na javni poziv za licitaciju svoju ponudu izmijeniti ili dopuniti u pisanoj formi, pod uslovom da je izmijenjena ili dopunjena ponuda dostavljena na isti način  kao i prvobitna ponuda. Na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača pišu se sljedeće riječi: «IZMJENA PONUDE ZA LICITACIJU MOTORNOG VOZILA Autobus IVECO OTOYOL E 35.17«, ili «DOPUNA PONUDE ZA LICITACIJU MOTORNOG VOZILA Autobus IVECO OTOYOL E 35.17«  – NE OTVARAJ.

V

Javno otvaranje ponuda će se održati dana, 25.01.2021. godine u prostorijama Centralnog ureda Centralne banke, Mehmeda Spahe 3, 71000 Sarajevo, s početkom u 11:00 časova. O postupku javnog otvaranja ponuda će se voditi zapisnik koji po završetku istog potpisuju članovi nadležne komisije i prisutni predstavnici ponuđača. Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati svi ponuđači koji su podnijeli prijavu za licitaciju i uplatili odgovarajući iznos depozita. Fizička ili pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka postupka licitacije dužni su radi dokazivanja indentiteta, predočiti ličnu kartu, a u slučaju zastupništva / punomoćstva – ovlaštenje odnosno punomoć za zastupanje ovjerenu kod nadležnog organa. 

Učesnik na licitaciji koji ponudi najvišu cijenu, proglašava se kupcem. Ukoliko dva ili više učesnika na licitaciji ponude istu najvišu cijenu, odmah će se izvršiti dodatno licitiranje putem pisanih ponuda do dobijanja iznosa najviše ponude. Ukoliko kupac ne uplati prodajnu cijenu u skladu s ovim oglasom, Centralna banka može pozvati drugorangiranog ponuđača na licitaciji da stupi na mjesto kupca i uplati iznos prema ponudi koju je istakao na licitaciji a može i proglasiti postupak licitacije neuspjelim.

Kupac snosi sve troškove vezane za preuzimanje stalnog sredstva koje je kupio licitacijom (troškovi provjere, deinstalacije, pakovanja, transporta, promjene vlasništva, porezi, naknade i slično).

VI

Centralna banka će najkasnije u roku od 90 (devedeset) dana od dana održavanja javnog otvaranja ponuda donijeti odluku o ishodu licitacije i u slučaju uspješne licitacije pozvati najpovoljnijeg ponuđača na potpisivanje ugovora o prodaji. Najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od (15) petnaest dana od dana prijema ovog poziva uplati razliku novca do iznosa ponuđene cijene i zaključi ugovor o prodaji s Centralnom bankom. Primopredaja odnosno preuzimanje motornog vozila iz tačke ( I ) će se vršiti po uplati kompletnog iznosa ponuđene cijene i zaključenju ugovora, a kupac je dužan da isti preuzme u roku od (5) pet kalendarskih dana od dana uplate cjelokupnog iznosa prodajne cijene i zaključenja ugovora o prodaji. Kupac snosi sve troškove vezane za predmet prodaje (preuzimanje, promjena vlasništva, porezi, naknade i sl).

Sve informacije vezane za licitaciju se mogu dobiti od kontakt osobe Refika Ramića na broj telefona: 033 278 381 i broj mobitela: 061/106-623 ili e-mail refik.ramic@cbbh.ba  . 

Javni poziv biće objavljen u dnevnim listovima: Dnevne nezavisne novine  i  Oslobođenje  i na web stranici Centralne banke Bosne i Hercegovine: www.cbbh.ba

 

 

U Sarajevu, 2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: