Prodaja kuće i dvorišta k.o. Maoča, Brčko Distrikt

Datum objave: 11.03.2021. 11:24 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

BRČKO DISTRIKT BIH

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

Broj: 96 0 I 030583 15 I 2

Brčko, 03.03.2021.godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine sudija Fuad Zlatić  u pravnoj stvari tražitelja izvršenja Banda Esma, kći Redže iz Brčkog, Milana Rakića br. 21, zastupana po punomoćniku Mulahalilović Osmanu advokatu iz Brčkog, protiv izvršenika Fazlić Rizah, sin Alije iz Maoče br. 337,  zastupan po punomoćniku Simikić Milenku, advokatu iz Brčkog, radi naplate duga u u iznosu od 4.072,50 KM, van ročišta, dana 03.03.2021. godine donio je sljedeći

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave  Brčko distrikta  od 23.12.2015. godine, tržišna vrijednost nekretnina upisane u  zk uložak br.  br. 589 K.O. Maoča, u naravi parcela  označena kao   k.č. 6/6 kuća sa kućištem i dvorištem  površine 325 m2, k.č. 6/190 dvorište površine 170 m2 i  k.č. 6/191 neplodno kućište površine 170 m2  u iznosu od 81.479,49 KM, dok suvlasnička vrijednost od 1/10 nekretnina izvršenika Fazlić Rizaha,  na kom je predloženo izvršenje, iznosi 8.148,00 KM. 

                                             

II

Određuje se ročište za  novu prodaju udjela izvršenika u  nekretninama iz stava I ovog Zaključka u nastavljenom postupku nakon dvije bezuspješne prodaje, koja će se  održati dana  31.05.2021.godine u 10,30 sati  U ZGRADI OVOG SUDA u sudnici broj 6.

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 časova u Maoči, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

Na navedenim nekretninama nisu upisana prava služnosti ili drugi stvarni tereti.

 

IV

Izvršeniku  se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

Na novom ročištu za javno nadmetanje, udio izvršenika imovina se ne može prodati ispod polovine utvrđene vrijednosti. Ukoliko se na prvom ročištu u nastavljenom postupku nepokretna imovina ne bude mogla prodati ni za polovinu utvrđene vrijednosti, izvršenje će se obustaviti.

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su predhodno položila učešće u iznosu od 1/10 suvlasničke  vrijednosti nekretnine, odnosno 814,80 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 140-101-03100025-27 otvoren kod SBERBANK D.D.SARAJEVO.

 

VII

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 30 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti uknjižba u korist kupca.

Ako kupac u roku od 30 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

Zaključak dostaviti tražiocu izvršenja, izvršeniku, nosiocima prava preče kupovine, i Poreskoj upravi Brčko distrikta.

          

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                 

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena posebna žalba.                 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: