Prodaja kuće i zemljišta K.O. Brčko 3

Datum objave: 11.03.2021. 11:21 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD  BRČKO DISTRIKTA BiH

Broj: 96 0 I 113652 06 Kom

Brčko, 05.03.2021. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH po sudiji Dragutinu Ivanović, u izvršnoj stvari tražioca izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po Sektoru za koordinaciju politika i opšte poslove, protiv izvršenika Hasković Midhata iz Brčkog, ul. Ćamila Sijarića br. 78, radi naplate duga, van ročišta dana 05.03.2021. godine, donio je  sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH od 21.10.2019. godine, tržišna vrijednost nekretnina izvršenika Hasković Midhata iz Brčkog, upisanih u z.k. ul. broj: 830 K.O. Brčko 3,  na nekretninama k.č. broj: 2682, površine 499 m2, urbano zemljište u gradu – selu – naselju, procijenjene vrijednosti od 13.540,77 KM i nekretnine površine 80 m2 u naravi stanovanje odvojena kuća, vrijednosti od 50.882,10 KM, u ukupnoj vrijednosti od 64.422,87 KM, vlasništvo izvršenika  sa 1/1, i nekretninama upisanim u z.k. u. broj: 489 K.O. Omerbegovača, na nekretninama k.č. broj: 362/3, površine 437 m2, urbano zemljište u gradu – selu – naselju u vrijednosti od 17.285,51 KM, na navedenoj katastarskoj čestici i površine 56 m2, u naravi stanovanje odvojena kuća, procjenjene vrijednosti 41.093,03 KM, kao i na istoj nekretnini površine 35 m2, u naravi garaža, vrijednosti od 7.896,87 KM, te na istoj nekretnini površine 20 m2 u naravi ostava, u vrijednosti od 4.050,00 KM, što ukupno iznosi 70.325,41 KM, kao i nekretnine upisane u istom ulošku 489 K.O. Omerbegovača, površine 355 m2, u naravi sitna poljoprivreda, oranice, žetva itd, vrijednosti 4.561,33 KM, sa pravom vlasništva 1/1, gdje sve ukupna vrijednost navedenih nekretnina iznosi 139.309,61 KM.

 

II

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 07.04.2021. godine u 08,45 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj: 5. 

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 sati, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

Predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju se ne mogu prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti.

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 13.930,96 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

VII

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja,  izvršenicima,  Poreskoj upravi Brčko distrikta i putem interneta.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU               

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: