Prodaja kuće, zgrade i zemljišta uz privrednu zgradu i oranice/njive u k.o. Ostrožac

Datum objave: 03.03.2021. 11:30 / Izvor: Oslobođenje, 03.03.2021.

 

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 102. Zakona o stečajnom postupku. Odredaba glave X. Zakona o izvrsnom postupku, te na osnovu Odluke odbora povjerioca od 22.01.2019. godine, stečajni upravnik, objavljuje:

 

OGLAS O

TREĆOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE „DUBRAVA" d.d. Cazin - u stečaju

 

1.    Određuje se treće ročište za prodaju usmenim javnim nadmetanjem, uz obaveznu dostavu pisanih ponuda (kombiniranom metodom) nepokretnosti navedene u slijedećoj tabeli, sa upisanim pravom vlasništva u korist d.d. „DUBRAVA" Cazin.

 

Lot   OPIS NEKRETNINE

 

1. Kč.br. 1783 zv. „Dvorište" ukupne površine 3.613 m2, od čega kuća i zgrada (1) površine 265 m2 i zemljište uz privrednu zgradu 3.348 m2, upisana u pl.br. 153 k.o. Ostrožac po novom katastarskom operatu, odgovarajuća stara kč.br. 1035/1 zv. HOTEL „Sedra" tri objekta preko potoka površine 3.613 m2, upisana u zk.ul.br. 13 k.o. SP_Ostrožac; Na navedenim parcelama izgrađen je jedan objekt u potpunosti u gruboj fazi i pokriven dvovodnim krovom; objekt je dimenzija 11,90x 10,80 m i ima tri etaže, sa ukupno razvijenim tlocrtnim površinama od 385,56 m2; Nanavedenim parcelama započeta je izgradnja drugog objekta etažnih dimenzija 10,80 x 11,90 m, tlocrtne površine od 128,52 m2 (izgrađena soklja i podna ploča u prizemnoj etaži);

 

2. K.č.br. 1731/2 zv. „Luka", oranica/ njiva 3 klase ukupne površine 409 m2, upisana u pl.br. 153 k.o. Ostrožac po novom katastarskom operatu, odgovarajuća stara kč.br. 1043/10 zv. „Gradilište" površine 409 m2, upisana u zk.ul. br. 53 k.o. SP Ostrožac;

 

2. Tržišna građevinska vrijednost nepokretnosti iz tačke 1. LOT 1., ovog oglasa utvrđena je u iznosu od 784.944,00 KM, na osnovu procjene po stalnom sudskom vještaku građevinske struke Keranović Said u nalazu i mišljenju od 30.07.2012. godine, dok je građevinska vrijednost nepokretnosti iz tačke 1., LOT 2., oglasa utvrđena u iznosu od 49.959,00 KM na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke Džaferović Mirsad iz Cazina dana 15.05.2018. godine.

3. Na trećem ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretna imovina iz tačke I. ovog oglasa, a koji oglasa ima karakter zaključka o prodaji se može prodati bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrjednost iz tačke 2. zaključka (član 89. stav 5. ZlP-a).

4. Pravo učešća na javnom nadmetanju za prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica (izuzev lica navedenih u čl. 88 ZlP-a) koja do 07.04.2021. godine do 14:00 h dostave zatvorene pismene ponude na adresu stečajnog upravnika (ul. Bosanska 11/I, Bihać, n/n Kasić Mirzet), za svaki LOT pojedinačno za koji LOT se dostavlja ponuda i uplate depozit u iznosu od 10.000,00 KM za LOT I, odnosno 1.665,30 KM za LOT II.

5. Ponude iz prethodne tačke trebaju biti zatvorene, u neprovidnoj koverti, na kojoj će se na prednjoj strani nalaziti upisan naziv ili ime ponuđača i na kojoj koverti će stajati naznaka,PONUDA ZA UČEŠĆE NA JAVNOJ PRODAJI".

6. U zatvorenoj koverti mora se nalaziti ponuda odštampana neizbrisivim tintom na papiru A4 formata iz koje se može utvrditi podatak o ponuđaču (ime i prezime, naziv, adresa, jib/jmbg), LOT za koji se nudi cijena, naznaku početne cijene i dokaz o uplati traženog depozita (uplatnica banke). Ponude trebaju biti potpisane od strane odgovornog lica u pravnom licu ako ponudu dostavlja pravno lice sa otisnutim pečatom firme pored potpisa, a ako ponude dostavljaju fizička lica potpis isti mora biti ovjeren od nadležnog organa; U ponudi također treba da se nalazi original ili ovjerena kopija rješenja iz sudskog registra sa aktuelnim podacima o pravnom licu/ponuđaču, odnosno ovjerena kopija lične karte za ponuđača fizičko lice.

7. Uplatu depozita iz tačke 4., ovog oglasa treba izvršiti na račun stečajnoga dužnika broj: 1403061120012322 otvoren kod SBER BANK BH d.d., sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za LOT I ili LOT II.

8. U slučaju da ponude nisu pripremljene i zaprimljene na način kako je to navedeno u tačkama 4., 5. i 6., ovog Oglasa iste će biti isključene iz daljnjeg toka nadmetanja, a ponuđačima će se vratiti uplaćeni depozit u cjelosti kao da nisu niti učestvovali u prodaji.

9. Nakon otvaranja ponuda stečajni upravnik će formirati rang listu svih ponuđača koji su kvalificirani nakon otvaranja ponuda, te će se prisutnim pročitati navedena lista i pozvati zainteresirane ponuđače shodno redosljedu prijema ponuda o čemu će biti vođena posebna evidencija da ponude cijenu koja mora biti veća od prvorangirane cijene, odnosno veća od trenutne cijene nakon davanja ponuda. Ponuđač koji bude prozvan da ponudi cijenu u konkretnom krugu nadmetanja i isti nakon upita izjavi da ostaje kod već ponuđene cijene isti gubi pravo da u daljnjem toku nadmetanja nudi novu cijenu, tj. zadnja ponuđena cijena uzima se kao konačna i isti se rangirana shodno navedenoj cijeni.

10. Minimalni ižhbs povećanja cijene za LOT 1., iznosi 10.000,00 KM, dok za LOT 2., iznosi 500,00 KM, dok maksimalni iznos podizanja cijene nije ograničen, a isti mora biti izražen u cijelom brojčanom iznosu.

11. Nakon okončanja postupka prodaje stečajni upravnik će formirati listu svih ponuđača koji su kvalificirani i to od najveće ponuđene cijene prema najnižoj ponuđenoj cijeni.

12. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja u cjelokupnom iznosu bez obzira na visinu stvarnih troškova koje terete prodaju za pokriće troškova stečajnog postupka, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, ukoliko drugoplasirani ne ispuni propisanu proceduru, odnosno svakom drugom rangiranom ponuđaču bez obzira na poziciju.

13. Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponira prodajnu cijenu u ovom roku, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanim i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 15 dana od dana prijema ovog zaključka deponira prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, stečajni upravnik primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača i svakog narednog ponuđača. U slučaju da svi rangirani i obavješteni ponuđači ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, stečajni upravnik će oglasiti da navedeno ročište nije uspjelo.

14. Shodno odredbi člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

15. Troškove poreza na promet, troškove prenosa, upisa i uknjižbe, kao i sve takse u vezi sa prodajom nepokretnosti plaća kupac.

16. Prodaja imovine će se održati dana 08.04.2021. godine (Dana: četvrtak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama stečajnoga upravnika u Bihaću, ul. Bosanska broj 11, Bihać, sprat broj I.

17. Ovaj oglas objaviti će se na oglasnoj tabli suda i u sredstvima javnog informiranja.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: