Prodaja kućišta, dvorišta, kuće i livade u K.O. SP Gračanica

Datum objave: 25.02.2021. 09:26 / Izvor: Pravosudje.ba, 24.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U ZENICI

 

Broj: 43 0 P 110633 18 I

Zenica, 11.02.2021. godine

 

Općinski sud u Zenici, sudija Edna Mujkanović, u izvršnom postupku tražitelja izvršenja JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67. Zenica,  protiv izvršenika Skender Safete iz Zenice, Brce broj 108, radi Izvršenje radi naplate duga, v.s. 9.157,89 KM, dana  11.02.2021. godine, donio je

Z A K LJ U ČAK
o  prodaji nepokretnosti

 

Određuje se treća prodaja usmenim javnim nadmetanjem suvlasničkog dijela izvršenika na nekretninma upisanim u zemljišno-knjižni izvadak, z.k. uložak broj: 163 K.O. SP_Gračanica, u A popisnom listu u naravi kućište, dvorište i kuća na parceli broj 357/3, ukupne površine 330 m2, u  suvlasništvu izvršenika Skender Safete, sa dijelom 1/3, i u zemljišno-knjižni izvadak, z.k. uložak broj: 1959 K.O. SP_Gračanica, u A popisnom listu u naravi livada na parceli broj 1251/1, ukupne površine 5970 m2, u suvlasništvu izvršenika Skender Safete, sa dijelom 1/2,

 

Na nekretninama iz tačke 1. postoji upisana zabilježba izvršenja radi prodaje i namirenja tražitelja izvršenja iz prodajom dobijenog iznosa.

Vrijednost nekretnina utvrđena je na osnovu Nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke Pojskić Elmana od 12.09.2020. godine.

Vrijednost suvlasničkog dijela izvršenika na nekretnini upisanoj u zemljišno-knjižnom izvatku, z.k. uložak broj: 163 K.O. SP_Gračanica iznosi 17.500,00 KM.

Vrijednost suvlasničnog dijela izvršenika na nekretnini upisanoj u zemljišno-knjižnom izvatku, z.k. uložak broj: 1959 K.O. SP_Gračanica iznosi 20.900,00 KM.

Na trećem ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se može prodati bez ograničenja najniže cijene, u odnosu na utvrđenu vrijednost nekretnine.

Zainteresovani kupci nekretninu mogu pogledati svakim radnim danom u vremenu od 11 do 12 sati.

Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10% utvrđene vrijednosti suvlasničkog dijela nekretnine. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na račun broj 134 010 0000044837 kod ASA banke d.d. Sarajevo. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da drugo ročište nije uspjelo.

Kupac preuzima stvarne terete na ovoj nekretnini.

Troškovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine plaća kupac.

Ročište za prodaju nekretnina održat će se dana 23.03.2021. godine, u 12,00 sati, u zgradi Općinskog suda u Zenici, soba broj 51/IV, na koje se pozivaju tražitelj izvršenja, izvršenici i zainteresovana lica kao kupci.

Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli suda i sud će isti dostaviti Poreznoj upravi Ispostava Zenica, a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informisanja

 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku:                                                                                            Sudija

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek.                                    Edna Mujkanović

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: