Prodaja mašina i opreme za proizvodnju, kalupa za proizvodnju, rezervnih dijelova, sirovina i repromaterijala, trgovačke robe, gotovih proizvoda, kancelarijskog namještaja, opreme i drugog

Datum objave: 10.02.2021. 09:28 / Izvor: Oslobođenje, 10.02.2021.

d.o.o. „PULLCOM BH" u stečaju

Gradačac

 

Broj: St 297149/17.-H48/21.

 

Na osnovu člana 101,102 i 103 Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca 1». St. 297149/17. od 23.09.2020. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS ZA PRODAJU

imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

A. PREDMET PRODAJE:

LOT I.  Mašine i oprema za proizvodnju. Početna cijena za 113.140,00 KM.

(dokument ‘‘Popis stalnih sredstava” br. St 297149/17.-107/17.)

LOT II. Kalupi za proizvodnju. Početna cijena 37.580,00 KM.

(dokument “Popis kalupa” br. St 297149/17.-108/17.)

LOT III. Rezervni dijelovi. Početna cijena 7.000,00 KM.

(dokument “Popis rezervnih dijelova” br. St 297149/17.-138/17.)

LOT IV. Sirovine i repromaterijal. Početna cijena 14.000,00 KM.

(dokument “Popis sirovina i repromaterijala” br. St 297149/17.-110/17.)

LOT V. Trgovačka roba. Početna cijena 1.630,00 KM.

(dokument “Popis trgovačke robe” br. 297149/17.-111/17.)

LOT VI. Gotovi proizvodi. Početna cijena 1.500,00 KM.

(dokument “Procijena vrijednosti gotovih proizvoda” br. St 297149/17.-1017/20.)

LOT VII. Kancelarijski namještaj, oprema i drugo. Početna cijena 880,00 KM.

(dokument “Popis kancelarijskog namještaja” br. St 297149/17.-109/17.)

Početna prodajna cijena za svu imovinu koja je predmet prodaje 175.730,00 KM.

 

B. USLOVI PRODAJE

1. Usmeno javno nadmetanje će se održati dana 16.03.2021. godine (utorak) sa početkom u 11,00 sati u prostorijama d.o.o. „PULLCOM BH“ u stečaju, u Gradačcu, ul. Sarajevska bb.

2. Imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od utvrđene početne prodajne cijene.

3. Sva imovina, koja je predmet prodaje, se prodaje u paketu i iste se nemože kupovati pojedinačno.

4. Dio pokretne imovine (Mašine i oprema za proizvodnju) koji su predmet javnog nadmetanja opretećenaje hipotekom a ista će biti ukinuta Rješćnjem Općinskog suda o dosudbi najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti Rješenja odosudbi.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita). Osiguranje (depozit) se uplaćuje u iznosu od po 10.000,00 KM. Uplata osiguranja (depozita) vrši se isključivo na transakcijski račun stečajnog dužnika broj 132-190-20184577-34, otvoren u "NLB banka“ d.d. Sarajevo, Poslovnica Gradačac najkasnije do 12.03.2021. godine.

6. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom pristupi samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa. 

7. Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 17% PDVuroku od 30 (trideset) dana računajući od dana održavanja javnog nadmetanja. Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu uplatom na navedeni transakcijski račun.

8.  Učesniku na javnom nadmetanju koji bude proglašen kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine Ш ako ne uplati postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 17% PDV u predviđenom roku (stav 7.uslovi prodaje) gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita). Nakon toga se za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa, na koga se primjenjuju odredbe tačke 7.

9. Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti sa transakcijskog računa u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog nadmetanja na transakcijski račun sa kog je uplaćeno osiguranje (depozit).

10. Svi učesnici na javnom nadmetanju su obavezni Komisiji za prodaju dokazati svoj identitet u skladu sa Zakonom. Obavezni su Komisiji za prodaju, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja, predati slijedeća dokumenta: dokaz o uplati osiguranja (depozita), kopiju Rješenja o registraciji, kopiju Uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva, pečat društva i kopiju lične karte učesnika). Ukoliko je učesnik na javnom nadmetanju fizičko lice isti je obavezan Komisiji za prodaju predati dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

11. Imovina se prodaje po principu «viđeno-kupljeno» te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. 

12. Sve poreze i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac. 

13. Spisak pokretne imovine koja je predmet prodaje se može preuzeti na adresi prodavca do.o. "Pullcom BH“ u stečaju u Gradačcu, ul Sarajevska bb. Pregled imovine koja je predmet prodaje se može izvršiti svaki dan u periodu od 10.03. zaključno sa 12.03.2021. godine u vremenu od 10,00dol3,00sati uzpredhodnu najavu kontakt osobi. Pregled imovine bez najave i saglasnosti kontakt osobe nije moguć.

14. Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi i na mobitel br. 061 139 900 kontakt osoba Mehmed Krainović.

 

Stečajni upravnik  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: