Prodaja mašine za obradu rupa-rupičarka, mašine za dugmad, mašine ringličarke, mašine za vez sa dvije glave, kompresora malog i velikog...

Datum objave: 09.03.2021. 08:08 / Izvor: Dnevni Avaz, 09.03.2021.

,,DES“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanjem, rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećnog sluha i govora Sarajevo - u stečaju

Ul. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica)

Sarajevo

broj: 65 0 St 612592 16 St/11

datum: 08.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca, Odbora povjerilaca od 16.11.2020. godine, stečajni upravnik, raspisuje 

 

OGLAS

O PRODAJI USMENIM JA VNIM NADMETANJEM

I. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem:

Stečajnog dužnika ,,DES“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za osposobljavanjem, rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica oštećnog sluha i govora Sarajevo - u stečaju, što uključuje slijedeće:

1. Mašina za obradu rupa-rupičarka  početna cijena  680,00 KM bez PDV,

2. Mašina za dugmad  početna cijena 960,00 KM bez PDV,

3. Mašina ringličarka  početna  cijena 990,00 KM bez PDV;

4. Mašina za vez sa dvije glave početna cijena 10.300,00 KM bez PDV,

5. Kompresor mali  početna cijena

6. Kompresor veliki početna cijena

7. Ofset mašina ADASTA 725  početna  cijena  4.800, 00 KM bez PDV,

8. Ofset mašina ADASTA 516  početna cijena  4.100,00 KM bez PDV,

9. Kopir aparat CANON   početna cijena  260,00 KM bez PDV,

10.  Kopir aparat CANON  početna cijena  180,00 KM bez PDV,

11. Grafo presa ADASTA   početna  cijena 300,00 KM bez PDV,

12. Ofset mašina ADASTA 826   početna  cijena  6.900,00 KM bez PDV,

13. Kompresor početna cijena 150,00 KM bez PDV,

14. Mašina za pakovanje knjiga  početna  cijena  600,00 KM bez PDV,

15. Klamerica  početna cijena  150,00 KM bez PDV

16.  Mašina za sječenje i obradu platna, 2 kom po kom.početna cijena  570,00 KM bez PDV

17.  Laserska graverka TROTEC  početna cijena   21.000,00 KM bez PDV,

18.  Polimer sistem PA 520 N2   početna cijena   190,00 KM bez PDV,

19. Razni materijali, roba i inventar (keper, vodonepropusni materijali, postava, štofovi, radna odjela, jakne bluze, stolovi, stolice, vitrine stalaže i dr. po cijenama prema lager listi do isteka zaliha )

 

II. Cijena i način prodaje:

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju fizička i pravna lica koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10% od početne cijene definisane ovim oglasom, na' transakcijski račun ”DES” d.o.o.-u stečaju broj: 1610000181370029 kod Raiffeisen Banke dd. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju i rednim brojem za koji se nadmeće,

2. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati za redni broj od 1 do 18, dana 25.03.2021. godine u 13,30 sati, za redni broj 19 vrši se svaki radni dan do isteka zaliha od ponedeljka do petka od 8-15 časova u poslovnom prostoru ul. Ul. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica) Sarajevo.

3. Kupac kupuje imovinu firme u postojećem stanju, «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi vezano za predmet prodaje,

4. Početna prodajna cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od cijena navedenih pod renim brojevima,

5. Javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjav uslove Oglasa,

6. Ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 3 dana od dana prodaje smatra se daje odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

7. Kupac koji uplati depozit a ne učestvuje na usmenom javnom nadmetanju gubi pravo na povrat depozita

8. Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

IV. Rok za dostavljanje ponuda

- krajnji rok za uplatu depozita je 25.03.2021. godine, pečat banke ili pošte.

- imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana u krugu stečajnog dužnika Ul. Čobanija br. 4 (Pečatoreznica) Sarajevo od 8 do 15 časova ili po dogovoru na telefon: 061 931 416,033 225 977,

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: