Prodaja materijala, trgovačke robe i sitnog inventara

Datum objave: 05.03.2021. 08:29 / Izvor: Dnevni Avaz, 05.03.2021.

FAMOS GRADNJA d.d. Sarajevo

dioničko društvo za inženjering, građevinarstvo, trgovinu i usluge

6. april br.3, 71210 Ilidža, tel/fax +387(0)33 51 40 01

 

POZIV

Za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Famos Gradnje d.d. Sarajevo u

daljem tekstu : Prodavač )

 

A. PREDMET PRODAJE su: MATERIJAL, TRGOVAČKA ROBA I SITNI INVENTAR

Prema specifikacijama od 01.do 03.(u daljem tekstu: S1, S2, S3)

51) MATERIJAL:                vrijednost 5.113,87 KM sa PDV-om,

52) TRGOVAČKA ROBA:               vrijednost 3.092,47 KM sa PDV-om,

53) SITNI INVENTAR:     vrijednost 4.934,42 KM sa PDV-om,

Ukupno S1+ S2+ S3 ( knjigovodstvena vrijednost) 13.140,76 KM sa PDV-om .

 

B. NAČIN I USLOVI PRODAJE

1. Pravo učešća u prodaji imaju sva pravna i fizička lica.

2. Ponude u zatvorenoj koverti za kupovinu predmeta prodaje, dostaviti na adresu: FAMOS GRADNJA d.d. SARAJEVO, 6,april br.3, 71210 Ilidža sa naznakom „ NE OTVARAJ „ , najkasnije pet ( 5 ) dana od dana objavljivanja oglasa, odnosno do 10.03.2021.godine.

3. Fizički uvid u specifikacije i predmet prodaje može se izvršiti dana : 09.03.2021. godine od 10.00 do 11.00 sati na adresi PUT FAMOSA br. 34, HRASNICA.

4. Nije dozvoljena je pojedinačna prodaja po specifikacijama od Si do S3.

5. Depozit za ozbiljnost ponude iznosi 1.000,00 KM, a dokaz o uplati dostaviti uz ponudu ili položiti na blagajnu firme. Isti će biti vraćen svim ponuđačima čija ponuda ne bude prihvaćena.Uplate depozita izvršiti na transakcijski račun broj: 1020180000005446.

6. U slučaju više ponuda sa istim iznosom, prednost ima ranije dostavljena ponuda.

7. Najpovoljniji ponuđač koji bude proglašen kupcem dužan je sa prodavcem sklopiti kupoprodajni ugovor odmah po dogovoru nakon prihvatanja ponude.

8. Otvaranje ponuda održat će se na navedenoj adresi Prodavca dana 11.03.2021.godine u 10.00 sati.

9. Prodavač zadržava pravo da u svakom momentu poništi Poziv bez obrazloženja i nije obavezan prihvatiti niti jednu pristiglu ponudu.

10. U slučaju da se po ovom Pozivu ne izvrši prodaja navedendg u predmetu prodaje , izvršit će se prodaja neposrednom-direktnom nagodbom dana 17.03.2021. godine u 10:00 sati, u prostorijama društva na navedenoj adresi.

11. Ako se ne izvrši prodaja neposrednom pogodbom, izvršit će se otpis po specifikacijama S1, S2, S3 o čemu će se donijeti posebna odluka.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: