Prodaja motornih vozila: Daewoo Nubira, Audi A6 i Škoda Octavia

Datum objave: 06.07.2017. 10:21 / Izvor: Akta.ba, 06.07.2017.

Na osnovu Odluka o odobrenju prodaje motornih vozila Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-2666/16 od 15.12.2016. godine, broj: 04/1-012-2-1235/17 od 25.05.2017. godine, i Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje procedure prodaje službenog vozila broj:14.08/2-012-1513/17, od 21.06.2017. godine, ministar trgovine i turizma objavljuje

 

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornog vozila

Ministarstva trgovine i turizma

 

1.PREDMET PRODAJE

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske putem javnog nadmetanja-licitacije prodaje motorna vozila sledećih karekteristika:

 

Redni broj

1

2

3

Marka i model

DAEWOO NUBIRA

AUDI A6

ŠKODA OKTAVIA ELEGANCE 1.9 TDI

Boja

Zelna

crna

crna

Broj šasije

KLAJF696EYK420044

WAUZZZ4F079102286

TMBBS21Z38S151121

Snaga/zapremina motora (kw/cm³)

78/1598

188/3123

77/1896

Godina proizvodnje

2000

2007

2008

Stanje

neispravno

ispravano

ispravano

Pređeno kilometara

225.352

330.911

223.024

Registarska oznaka

bez oznaka

J46-T-859

J67-0-824

Registrovano do

neregistrovano

28.06.2017. godine

22.10.2017. godine

Početna cijena (sa uračunatim PDV-om)

870,00KM

12.100,00 KM

7.800,00 KM

 

 

2.PRAVO UČEŠĆA

2.1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja-licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica.

2.2. Pravo učešća u postupku licitacije nemaju zaposleni u Ministarstvu trgovine i turizma-Ugostiteljskog servisa za potrebe republičkih organa, kao i članovi njihove uže porodice.

 

3.PREGLED VOZILA I DOSTAVLjANjE PONUDE

3.1. Vozila pod rednim brojem 2 i 3 se mogu pogledati na parking prostoru  Vlade Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske br. 1., a pod rednim brojem 1 kod skladišta Robnih rezervi na adresi Siniše Mijatovića br.24. Banja Luka, u periodu od 10.07.2017. do 11.07.2017. godine, u vremenu od 11:00 do 14:00 sati, uz predhodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

3.2. Kontakt osoba je Volođa Todorović, telefon 065/086-083

3.3. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

3.4. Ponude na popunjenom obrazcu koji se može nači na web portalu Ministarstva trgovine i turizma , u zatvorenoj koverti sa naznakom:

3.4.1. „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 1, bez registarskih oznaka- NE OTVARAJ“

3.4.1. „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 2, registarskih oznaka: J46-T-859-NE OTVARAJ“

3.4.1. „Ponuda za Javnu licitaciju motornog vozila pod rednim brojem 3, bez registarskih oznaka: J67-0-824- NE OTVARAJ“

Sve ponude  primaju se na centralnoj pisarnici/protokol u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske lamela A, ul. Trg Republike Srpske br. 1. Banja Luka Ministarstvo trgovine i turizma, u Banjaluci,  do 12.07.2017. godine do 12:00 sati.

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kad su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

3.6. Javno otvaranje uz prisustvo zainterosovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponudu, održaće se dana 13.07.2017. godine u 11:00 sati, u Ministarstvu trgovine i turizma, ulica Trg Republike Srpske br. 1., Lamela B Administrativni centar Vlade Republike Srpske, 6. sprat u sali za sastanke.

3.7. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u razmatranje.

3.8. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

4. OBAVEZE KUPCA

4.1. Kupac je dužan za kupljeno motorno vozilo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 2 (dva) dana od dana potpisivanja ugovora.

4.2. Uplata kupoprodajne cijene izvršiće se na  jedinstveni račun trezora  Republike Srpske, broj računa: 526-099-00001302-80, polje javnih prihoda se ne popunjava, svrha doznake: 1855 Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpkse.

Troškove prenosa vlasništva, transporta, kao i ostale troškove u skladu sa zakonskim propisima snosi kupac.

4.3. Vozilo se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

4.4. Ako kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove relizacije, Ministarstvo trgovine i turizma  zadržava pravo dodjeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna vlidna ponuda.

5.2. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

5.3. Dodatne informacije mogu se dobiti od Duška Đermanovića , broj telefona 065/404-222

5.4. Tekst ove licitacije biće obavljen u dnevnim novinama „Glas srpski“ i na web portalu Ministarstva trgovine i turizma.

                                                                                             

M I N I S T A R

Dr Predrag Gluhaković

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ZA VOZILO POD REDNIM BROJEM 1

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ZA VOZILO POD REDNIM BROJEM 2

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE ZA VOZILO POD REDNIM BROJEM 3

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: