Prodaja motornih vozila: Iveco Eurokargo, Renault Megan, Dacia Sandero i Dacia Logan

Datum objave: 31.12.2019. 11:20 / Izvor: EuroBlic, 31.12.2019.

MH "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE"

Matično preduzeće a.d. TREBINjE

ZP „ELEKTRO DOBOJ" a.d. DOBOJ

 

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora MH..ERS" MP a.d. TREBINjEZP „ELEKTRODOBOJ" a.d. DOBOJ, broj: NO-16970/19 od 12.12.2019. godine, Komisija za sprovođenje licitacije

 

OGLAŠAVA

prodaju motornih vozila

putem licitacije, a kako slijedi:

 

Red.br

Vrsta vozila

God.pro .

Broj šasije i broj motora

Vozno stanje

Početna cijena KM

Napomena

1.

Iveko Eurokargo

reg. broj A83-0-249 vozilo odjavljeno

2001.

ZCFB1HD0002366070 51507922679

Nije u voznom stanju

35.100,00

Podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

2.

Renault Megan

rg. broj A91-A-542 vozilo odjavljeno

 

2009.

VF1BZ0N0641977163 С034246

Nije u voznom stanju

10.999,00

Ne podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

3.

Dačia Sandero

reg. broj K88-A-562 vozilo odjavljeno

 

2010.

UU1BSDAEP43978045 UА99097

Nije u voznom stanju

1.550,00

Ne podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

4.

Dačia Logan

reg. broj 043-M-171 vozilo odjavljeno

 

2007.

UU1KSDEKJ38494229 D083475

Nije u voznom stanju

3.100,00

Ne podliježe obavezi plaćanja PDV-a od strane kupca

 

Početne cijene izražene su bez PDV.

 

Pravo podnošenja ponude:

Pravo podnošenja ponude imaju sva pravna i fizička lica koja uz popunjenu ponudu dostave slijedeće dokaze:

Za fizička lica:

1. Ličnu kartu na uvid

2. Notarski ovjerenu punomoć za zastupanje, za lica koja ponudu dostavljaju po punomoćniku

 

Za pravna lica:

1. Ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra

2. Ovlaštenje za zastupanje pravnog lica

 

Licitacija će se obaviti putem zatvorenih ponuda.

 

Ponude se podnose isključivo na obrascu koji se može preuzeti na protokolu ovog Preduzeća.

 

Podnosilac ponude dužan je da uplati akontaciju u iznosu od 10% od početne cijene vozila za koji podnosi ponudu, na žiro-račun ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, broj: 562005 00000150 91 - NLB Razvojna banka, bez naznake za vrstu prihoda i budžetsku organizaciju. U rubrici za „svrha doznake" obavezno navesti „akontacija za licitacionu prodaju" i primjerak uplatnice dostaviti uz ponudu.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od ponude nema pravo na povrat uplaćene akontacije.

 

Napomena: ponuđači su dužni iznos akontacije uplatiti najkasnije 15.01.2020. godine, kako bi se prije otvaranja ponuda moglo konstatovati da je iznos uplaćen na žiro račun ovog Preduzeća.

Ukoliko uplata dostavljena uz ponudu ne bude registrovana na izvodu žiro računa ovog Preduzeća do dana otvaranja ponuda, ponuda će se smatrati nevažećom. Iznos koji je kupac uplatio na ime kaucije od 10% početne cijene biće priznat kao dio uplate iznosa ponuđenog na licitaciji za predmetno vozilo.

Učesnicima licitacije koji ne budu izabrani kao kupci za vozilo za koji su podnijeli ponudu, iznos koji je uplaćen na ime akontacije od 10%, biće vraćen na tekući račun, odnosno žiro račun, a brojeve tekućeg, odnosno žiro računa, učesnici licitacije su dužni navesti u zahtjevu za povrat akontacije.

Zahtjev za povrat akontacije može se preuzeti i popunjen predati na protokolu ovog Preduzeća.

 

Datum i mjesto podnošenja ponuda:

Ponude se podnose zaključno sa 17.01.2020. godine do 11,00 časova na protokol ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ul. Nikole Pašića 77. u Doboju.

Ponuda sa potrebnim dokumentima, popunjena isključivo na obrascu koji je propisalo ovo Preduzeće, dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za kupovinu motornog vozila - ne otvaraj- za komisiju", ime i prezime, odnosno naziv ponuđača, te redni broj vozila za koje se podnosi ponuda.

Ponude koje ne pristignu na vrijeme, ponude koje su nepotpune i nisu podnesene na propisanom obrascu, te ukoliko na omotu nije naznačeno da je ponuda za kupovinu motornog vozila, ime i prezime / naziv ponuđača, redni broj vozila za koje se podnosi ponuda, smatraće se formalno neispravnim i neće se razmatrati.

 

Datum i mjesto otvaranja ponuda:

Otvaranje ponuda će se održati dana 17.01.2020. godine, sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama ZP „Elektro Doboj" a.d. Doboj, ul. Nikole Pašića 77. u Doboju. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici, odnosno ovlašteni zastupnici.

 

Način i uslovi plaćanja kupovne cijene:

Sa ponuđačem koji bude podnio najvišu ponudu zaključiće se kupoprodajni ugovor. Način plaćanja kupoprodajne cijene: akontacija koju je kupac uplatio smatraće se uplatom dijela ugovorene cijene, a ostatak iznosa, sa obračunatim PDV-om, dužan je uplatiti u roku do 8 dana od dana zaključenja ugovora.

 

Vrijeme i način predaje motornih vozila i starog materijala i opreme kupcu:

Motorna vozila navedena u Oglasu nalaze se u Doboju, a detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon 053/209-700 lokal 763 (Darko Plivčević).

Vozila koja su predmet prodaje mogu se pogledati svakim radnim danom od 12,00 do 14,00 časova, a kontakt osobe su Obrad Simić i Pero Lazarević.

Ukoliko se prodaja ne obavi na prvoj licitaciji druga licitacija će se održati dana 24.01.2020. godine u 12,00 časova, prema istim uslovima kao i za prvu licitaciju.

 

Broj: 17683/19

Datum: 30.12.2019. god.

 

DIREKTOR

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: