Prodaja motornih vozila marke: VW Passat, Opel Insignia

Datum objave: 09.03.2021. 14:14 / Izvor: Akta.ba, 09.03.2021.

 

 

PRODAJA MOTORNIH VOZILA PUTEM JAVNOG POZIVA

 

 

Na temelju odluke Uprave društva UD-3-10-22/21 od 18/02/2021 godine JP HT d.d. Mostar raspisuje javni poziv zainteresiranim kupcima za sudjelovanjem u prodaji motornih vozila putem javne licitacije :

 

 

2. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za dostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 40% od početne vrijednosti za pojedino vozilo za koji predaju ponudu , na  žiro račun Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar  -broj: 3381002202007207 kod  UniCredit bank d.d. Mostar  sa naznakom „ Licitacija za motorna vozila –ponuda za vozilo ________________ ,registarske oznake __________„Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom u zatvorenoj koverti .  

 

Napomena:

Ponude se dostavljaju posebno za svako vozilo . Ponuda se mora dostaviti na obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio ovog teksta javne licitacije . Obrazac za cijenu ponude se može preuzeti na web stranici www.hteronet.ba

 

 

3. Pregled vozila , rok za prijavu sudjelovanja u licitaciji

Vozila se mogu pogledati u krugu  Auto garaže JP HT d.d. Mostar koje je locirano u južnoj industrijskoj zoni gradaMostara na adresiBišće  polje b.b. , u period od 09.03.2021. do 17.03.2021.godine u vremenskomperiodu od12.00-14.00 sati uz obvezno pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i prethodnu najavu kontakt osobi JP HT d.d. Mostar( kontakt osoba za obilazak i pregled vozila Ivo Grbešić , 063/796-367 ) Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za ___________________ -NE  OTVARATI“ sa dokazom o izvršenoj uplati depozita 40 % od početne vrijednosti vozila, primaju se svaki radni dan na protokoluHT Mostar , od dana objavljivanja oglasa o licitaciji, a zaključno do 18.03.2021. do 12sati

.Na zatvorenoj koverti treba obavezno naznačiti :ime i prezime ponuđača ili naziv firme  ako  ponudu  predaje pravna osoba , adresa , telefon kontakt , puni naziv vozila sa registarskom oznakom i redni broj iz tablice . Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje .

Zbog epidemioloških mjera neće se održati javno otvaranje ponuda !

 

4.Obveze najboljeg Ponuditelja

Najbolji Ponuditelj je dužan za kupljena vozila uplatiti puni iznos u korist HT d.d. Mostar, na račun broj:

3381002202007207 kod UniCredit bank d.d. Mostar

Troškove poreza i prijenosa kao i ostale troškove snosi Ponuditelj.

Vozila se preuzimaju 2 ( dva ) dana nakon uplate uz dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati.

Vozilo se preuzima u viđenom stanju , ne može se naknadno reklamirati.

Ako najbolji ponuditelj odustane od kupnje, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit od 40% se neće vratiti.

 

5.Izbor najpovoljnije ponude

Odabir najpovoljnije ponude obavlja Povjerenstvo otvaranjem pristiglih ponuda . Jedini kriterij je ponuđena cijena i ugovor se sklapa sa onim ponuđačem čija je ponuđena cijena najviša u odnosu na početnu cijenu ! U slučaju iste ponuđene cijene prednost ima ponuditelj koji je prije dostavio ponudu na protokol . Sve troškove prijenosa vlasništva nad vozilom , kao i ostale propisane zakonske troškove registracije vozila , snosi kupac

 

6.Dodatne informacije

Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen na žiro račun ponuditelja u roku od 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda .Tekst ove licitacije možete pogledati i na našoj web stranici: www.hteronet.ba  

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: