Prodaja motornih vozila: N1-teretno vozilo Volkswagen, Truck 4x2, Land Rover-Discovery i Škoda OCtavia 5E

Datum objave: 08.10.2021. 10:07 / Izvor: Akta.ba, 07.10.2021.

Broj:10-11-4-3276/21

Konjic, 07.10.2021. godine

 

U skladu sa Odlukama o prodaji službenih motornih vozila u vlasništvu Općine konjic br.03-05-12-982/18 od 22.03.2018. godine i br.03-02-2-695/21 od 26.02.2021. godine Načelnik Općine, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

ZA PRODAJU POKRETNIH STVARI/MOTORNIH VOZILA PUTEM LICITACIJE

                                 

I   PREDMET PRODAJE

 

Rb

Marka vozila 

Godina proizvodnje

Broj šasije

Broj motora

Gorivo

Početna

cijena (KM)

Napoomena

1.

N1-teretno vozilo VOLKSWAGEN, TRUCK 4X2

1986

WV2ZZZ247GH136117

CS171923R

Dizel

500,00

Odjavljen

2.

M1-putnički automobil, LAND ROVER- Discovery

1993

SALLJGMF8KA042261

12L57786A

Dizel

700,00

Odjavljen

3.

M1-putnički automobil, ŠKODA OKTAVIA 5E

2017

TMBAJN4NE9H0142579

CRM293885

Dizel

3.438,34

Havarisano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PRAVO UČEŠĆA I ZAKONITOST POSTUPKA 

1. Pravo učešća na prodaji vozila imaju domaća i strana fizička i pravna lica. 

2. Više fizičkih lica koja žele da ostvare zajedničko učešće na licitaciji podnose jednu  prijavu. 

3. Lica iz prethodnog stava stiču svojstvo učesnika na licitaciji registracijom za učešće na  licitaciji. 

4. Prva licitacija će se održati samo ako na njoj učestvuju najmanje dva učesnika.  Izuzetno od prethodnog stava, ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik sa  prihvatljivom prijavom, Komisija može pristupiti postupku licitacije, pod uslovom da  cijena ponude ne može biti niža od početne cijene objavljene u Javnom konkursu. 

5. Licitaciju provodi Komisija za provođenje licitacije, koja se sastoji od tri člana i sekretara, ista će maksimalnu cijenu konstatovati u zapisniku. 

6. Prilikom postupka prodaje učesnici licitacije će dostaviti dokaz o uplaćenoj kauciju u iznosu od 100 KM, a nakon toga učesnici licitacije će se usmeno izjašnjavati o daljim ponudama. 

7. Licitacija traje sve dok se ističu veće ponude. 

8. Učesnici licitacije su vezani za svoju ponudu ako one usljed istic anja većih ponuda nisu prestale da važe. 

9. Licitacija se zaključuje ako nakon trećeg poziva u roku od pet minuta nije istaknuta  veća ponuda. 

10. Učesnik sa najvećom ponudom je obavezan izvršiti uplatu u punom iznosu  kupoprodajne cijene u roku od tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora između  ugovornih strana.

11. Ukoliko se desi da izabrani učesnik odustane od ponude položena kaucija se ne vraća, a učesniku koji je drugi na listi ponuda bit će ponuđena kupovina pokretne stvari po najvišoj cijeni koju je drugo rangirani učesnik ponudio.

12. Kaucija se uplaćuje na depozitni račun Općine Konjic 1604600346331506, sa naznakom vrste prihoda: 722449, pozivom na broj 0000000003, šifra Općine 049,  koji se vodi kod Vakufske banke-poslovnica Konjic do 20.10.2021.godine. 

13. Zaposleni u Općini Konjic i članovi njihove uže porodice, nemaju pravo učešća u ovom  postupku.

 

III. PREGLED VOZILA 

Vozila mogu se pogledati: 14.10 i 15.10.2021. godine u dogovoru sa ovlaštenim službenikom općine Konjic Halilović Velija. Termine dogovoriti telefonom: 036 712 229, 061/719 679 , u vremenu od 11:00-14:00h.

 

IV. DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE 

1. Dokumenti se dostavljaju u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Komisija – prodaja vozila”-„NE OTVARAJ“ do 22.10.2021. godine, do 10:00 sati na protokolu Općine Konjic ul. Maršala Tita br. 62, 88 400 Konjic. 

2. Koverte koje budu dostavljene poslije navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.  3. Licitiranje uz prisustvo zainteresiranih ponuđača održat će se 22.10.2021.godine, s  početkom u 11:00 sati, sala Vijeća Općine Konjic ul. Maršala Tita br. 62,. 

4. Licitaciji mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te osoba koja je  ovlaštena da zastupa pravno lice ili punomoćnik za učešće u postupku prodaje vozila uz  dokaz o zastupanju iste. 

5. Izabrani učesnik predmetnog postupka, zaključuje ugovor o kupoprodaji u roku od tri-(3) dana od dana pismene obavijesti o prihvatanju ponude pobjednika licitacije. 

 

V. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

1. Koverta sadrži: 

a) Podatke o fizičkom licu i njegovom punomoćniku ukoliko ga angažuje (ime i prezime,  ime jednog roditelja, adresu i broj telefona) 

b) Podatke o pravnom licu (ovjerenu fotokopiju Rješenja o upisu u sudski registar ne  starije od 6 mjeseci, ovjerenu i potpisanu potvrdu ovlaštenog lica za zastupanje u  postupku prodaje vozila, adresu i broj telefona, ID broj). 

c) Ugovor o zajedničkom zastupanju, ako se radi o dva ili više fizičkih ili pravnih lica  (original ili ovjerena kopija). 

d) Izvod iz sudskog registra za privredno društvo. 

e) Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke,  te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat kapare fizičkom ili pravnom licu,  ukoliko ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač. 

f) Dokaz o uplati kaucije.

2. Obrazac za registraciju mora biti potpisan od strane podnosioca, a ako je ponuđač  pravno lice, isti mora biti ovjeren pečatom pravnog lica. (Obrazac za registraciju se  može preuzeti na protokolu Općine Konjic ili na web stranici: www.konjic.ba) 

3. Prihvatljivom dokumentacijom se smatra ona koja sadrži podatke iz tačke 1 i 2, ovog  člana. 

 

VI. OBAVEZE KUPCA

1. Kupac čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija, dužan je pristupiti zaključenju  ugovora u roku od dva (2) dana, od dana pismene obavijesti o prihvatanju ponude  pobjednika licitacije. 

2. Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos kupoprodajne cijene u roku od tri  (3) dana od dana potpisivanja ugovora između ugovornih strana, a kada je za  zaključivanje ugovora prethodno potrebno pribaviti mišljenje Općinskog  pravobranilaštva, rok za uplatu kupoprodajne cijene je tri (3) dana nakon pribavljanja  mišljenja Općinskog pravobranilaštva. 

3. Sve obaveze carina, porez i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac. 

4. Prodaja se vrši po načelu „ viđeno – kupljeno“ bez naknadnih prigovora i žalbi koji se  odnose na predmet prodaje. 

5. Primopredaja pokretne stvari izvršiti će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj  uplati kupoprodajne cijene. 

6. Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi zaključenju ugovora) uplaćeni  iznos kaucije mu se neće vratiti, a Općina Centar Sarajevo će zaključiti ugovor sa  slijedećim najpovoljnijim kupcem.

 

VII. DODATNE INFORMACIJE 

1. Svim učesnicima čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat položene kaucije na  tekuće račune i to u roku od 7 dana od dana održavanja licitacije. 

2. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima u periodu od 8:30 do 15:00 sati  na broj telefona: 036/712-206.

 

DOSTAVITI:                                                                                                     

1. Načelniku,

2. Dnevni list Oslobođenje

3. Oglasna table općine Konjic,

4. Web stranica općine Konjic

5. Služba za zajedničke i stručne poslove

6. A/a

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: