Prodaja motornih vozila Peugeot Boxer, Ford Connect

Datum objave: 24.02.2021. 10:25 / Izvor: Akta.ba, 24.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

SUDSKA POLICIJA          

Aleja Sv. Save bb, telefon 051/229-430, faks 051/229-431, 78000 Banja Luka

 

Broj: SU-SP- 58/21

Datum, 23.02.2021. godine

 

Na osnovu Odluke direktora Sudske policije Republike Srpske o prodaji rashodovanih vozila, broj SU-SP-58/21 od 19.02.2021. godine, Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije, o g l a š a v a

 

J A V N U L I C I T A C I J U

za prodaju 2 rashodovana vozila PRIKUPLjANjEM ZATVORENIH PISANIH PONUDA

 

1. PREDMET JAVNE LICITACIJE

Predmet javne licitacije je prikupljanje zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijih ponuđača za prodaju sljedećih motornih vozila:

Rashodovana vozila na lokaciji Banja Luka

 

r/b

Sredstvo

Početna licitaciona vrijednost /KM

1.

1. Putničko vozilo: „PEŽO BOKSER"

• 1997 ccm / 66 kw

• Godina proizvodnje: 2004

• Broj šasije: VF3ZAAMFA17519192

• Broj motora: 10DYSH4017421 

1.000,00 KM

2.

2. Putničko vozilo: „FORD KONEKT"

• 1753 ccm / 55 kw

• Godina proizvodnje: 2010

• Broj šasije: WF0TXXTTPTAY73196

• Broj motora: AU73196             

1.500,00 КМ

UKUPNO

2.500,00 КМ

 

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u stanje motornih vozila i to svakim radnim danom od dana objave oglasa do krajnjeg datuma za dostavljanje ponuda u vremenu od 10.00 do 14.00 časova, uz predhodni dogovor sa kontakt osobama kako slijedi:

Kontakt osoba: - Saša Budiša, tel. 066/ 588-784,

 

2. NAČIN PRODAJE

Vozila koja su predmet javne licitacije prodaju se u tzv. „Paket prodaji", ponuđaču koji ponudi najvišu cijenu.

Sva motorna vozila prodaju se u „viđenom stanju" te se naknadne reklamacije neće uvažavati. Sva motorna vozila se prodaju kao odjavljena vozila.

Troškovi po osnovu prometa vozila snosi kupac.

 

3. PRAVO NA DOSTAVLjANjE PISANIH PONUDA

Pravo učešća na javnoj licitaciji po ovom Oglasu imaju sva pravna i fizička lica odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici, koji koji isključivo uz ponudu dostave dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 10% od ukupne procijenjene vrijednosti vozila.

Depozit se uplaćuje na blagajni Vrhovnog suda Republike Srpske u Banjoj Luci, Aleja Sv. Save bb, do 10.03.2021. godine do 10.00 časova.

Iznos položenog depozita biće vraćen onim ponuđačima koji ne budu izabrani na javnoj licitaciji najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja ponuda.

 

4. ROK ZA DOSTAVLjANjE PISANIH PONUDA

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je 10.03.2021. godine do 10.00 časova.

Otvaranje pristiglih ponuda biće obavljeno 10.03.2021. godine u 11.00 časova u prostorijama Vrhovnog suda Republike Srpske u Banjoj Luci u kancelariji br.9.

 

5. PONUDA TREBA DA SADRŽI

a) Za pravna lica:

-  Tačan naziv i adresu ponuđača,

- Iznos pismeno ponuđene cijene za „Paket prodaju" ,

- Kopiju riješenja o registraciji,

- Identifikacioni broj o poreskoj registraciji

- Dokaz o uplati depozita i

- Kontakt telefon.

b) Za fizička lica:

- Iznos ponuđene cijene za „Paket prodaju",

- Kopija lične karte,

- Žiro ili tekući račun,

- Adresa stanovanja

- Dokaz o upati depozita i

- Kontakt telefon.

 

6. DOSTAVLjANjE PISANIH PONUDA

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku.

Ponuda, bez obzira na način dostavljanja, mora biti zaprimljena u ugovornom organu, na adresi ugovornog organa, do 10.03.2021. godine do 10.00 časova. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena smatraće se neblagovremene i kao takve, neotvorene biti će vraćene ponuđaču.

Ponude se predaju na protokol ugovornog organa ili putem pošte, na adresu ugovornog organa u zatvorenoj koverti.

Na prednjoj strani koverta mora biti navedeno:

Naziv ugovornog organa: VRHOVNI SUD - SUDSKA POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE

Adresa ugovornog organa: ul. Aleja Sv. Save bb, 78 000 Banja Luka

Ponuda za Javnu licitaciju rashodovanih vozila Sudske policije Republike Srpske.

„NE OTVARAJ"

 

7. OTVARANjE PISANIH PONUDA I IZBOR PONUĐAČA

Javno otvaranje prispijelih pisanih ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača obaviće Komisija za sprovođenje postupka javne licitacije dana 10.03.2021. godine sa početkom u 11.00 časova u prostorijama Sudske policije Republike Srpske u Vrhovnom sudu Republike Srpske u Banjoj Luci.

Predsjednik Komisije otvara prispijele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuda koja sadrži: naziv ponuđača, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

Komisija, nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljniju ponudu za „Paket prodaju" vozila o čemu obavještava sve učesnike o pobjedniku javne licitacije.

Ako se po oglasu za javnu licitaciju, odazove samo jedan ponuđač s prihvatljivom ponudom, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.

U slučaju da dva ili više ponuđača dostave identičnu ponudu, Komisija će provesti dodatnu usmenu licitaciju i odabrati najpovoljnijeg ponuđača.

 

8. ZAKLjUČENjE UGOVORA I OBAVEZE KUPCA

Sa odabranim ponuđačem, Sudska policija Republike Srpske će zaključiti Ugovor o kupoprodaji motornih vozila najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Ponuđenu cijenu za kupljena vozila, odabrani ponuđač je dužan upatiti u roku od 3 (tri) dana od dana potpisivanja Ugovora.

8.1. Uplata se vrši na sljedeći način: Izvršiti uplatu na račun primaoca JRT (Jedinstveni račun trezora) otvoren kod Razvojne banke Banja Luka, broj 5620990000130280, svrha doznake: „Kupovina rashodovanih vozila Sudske policije Republike Srpske". (organizacioni kod 10420001).

Sve troškove u vezi prometa vozila snosi kupac vozila.

Kupac je dužan izvršiti preuzimanje vozila u roku od 3 (tri) dana od dana predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene, nakon čega će kupcu biti vraćen depozir od 10 % uplaćen na blagajnu Vrhovnog suda.

Ukoliko izabrani ponuđač u gore navedenom roku ne zaključi Ugovor o kupoprodajni ili ne ulati puni iznos ponuđene cijene, uplaćeni depozit od 10 % neće biti vraćen, i biće uplaćen u Budžet Republike Srpske. Sudska policija će zaključiti Ugovor o kupoprodaji sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

 

9. DODATNE INFORMACIJE

Prodaja vozila se vrši po principu „viđeno-kupljeno" i bez mogućnosti naknadne žalbe i reklamacije se neće razmatrati.

Sudska policija Republike Srpske zadržava pravo prihvatiti ili odbiti sve ponude, obustaviti ili poništiti prodaju rashodovanih vozila po ovom Oglasu u bilo kojoj fazi sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Za sve ostale informacije, kontaktirati Komisiju za sprovođenje javne licitacije na broj: 051/231-700, kontakt osoba Ranko Vuković.

 

Komisija za sprovođenje javne licitacije

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: