Prodaja motornih vozila: Škoda Felicia, Opel Astra, Nissan Terano, Škoda Octavia, VW Golf A-4....

Datum objave:22.09.2020. 10:12 / Izvor: Unsko-sanske novine, 18.09.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

URED ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

VLADE UNSKO-SANSKOG KANTONA

 

Broj: Bihać, Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-2138/2020 od 10.09.2020.godine, te nalaza vještaka saobraćajne struke od 11.06.2020.godine, Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona o b j a v lj u j e

 

LICITACIJU

za prodaju motornih vozila

 

Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona će izložiti za prodaju putem licitacije po osnovu usmenog

 

Red. Br.

Marka vozila

Reg. oznaka

Broj šasije

Broj motora

God. proizv.

Početna vrijednost

Napomena

1.

Škoda FELICIA

K50-J-114

TMBEHH613X0002805

AEF260865

1998

300,00

Nije u voznom stanju

2.

Opel ASTRA

J10-T-843

WOLOTFF19WSO47055

X14NZ19726635

1997

300,00

Nije u voznom stanju

3.

NIŠAN TERANO

K75-E-758

VSKTVUR20U0449914

TD27T220054

2001

1.000,00

Nije u voznom stanju

4.

Škoda FELICIA

E78-T-829

TMBEEA61315326782

3124401

2001

300,00

Nije u voznom stanju

5.

Škoda OCTAVIA

T52-A-057

TMBDN41Z4C2093878

CLC015864

2011

1.500,00

Nije u voznom stanju

6.

VW GOLF A-3

J68-A-307

WVWZZZ1HZWD456189

ADZ509719

1997

300,00

Nije u

voznom

stanju

7.

VW GOLF A-4

A24-K443

WVWZZZ1JZWD49031162

ASZ436248

2003

750,00

Nije u

voznom

stanju

8.

VW GOLF A-3

A65-0297

WVWZZZ1HZWW188636

1Y692753

1997

550,00

Nije u

voznom

stanju

9.

Ford FUSIONt

E18-T-899

WP0LJXXGAJU8L51907

8L51907

2008

1.500,00

Niie u i

voznom

stanju

10.

LADA NIVA

E32-T-354

XTA21214081873626

212148661962

2007

900,00

Nije u

voznom

stanju

11.

LADA NIVA

E32-T-355

XTA21214081873670

212148661824

2007

900,00

Nije u

voznom

stanju

12.

LADA NIVA

J04-M-905

XTA21214081892594

212149211383

2008

900,00

Nije u

voznom

stanju

13.

Škoda OCTAVIA

T30-M-413

TMBBE21Z8C2070681

CFH365056

2011

6.900,00

Nije u

voznom

stanju

 

 

Ukupna početna vrijednost motornih vozila iznosi 16.100 (slovima: šesnaesthiljadasto i 00/100) KM.

 

I

Pravo učešća u postupku licitacije (sistemom usmenog nadmetanja) imaju sva pravna i fizička lica, koja do dana 24.09.2020. godine do 10.30 sati uplate kauciju (uz predočenje dokaza o uplati) u iznosu od 30% početne vrijednosti motornih vozila na žiro-račun Budžeta Unsko-sanskog kantona, broj: 338-900-220262-8383 otvoren kod UniCredit Bank.

Prednost prilikom prodaje se daje ponuđačima koji daju ponudu za sva vozila, tzv. "ponuda u paketu". U slučaju nemogućnosti prodaje vozila u paketu, pristupa se pojedinačnoj prodaji vozila.

 

II

Motorna vozila koja su predmet prodaje se mogu pogledati na parkingu Vlade Unsko-sanskog kantona, ul. Vazduhoplovne grupe 15 (dvorište Doma pilota) dana 24.09.2020. godine od 8.00 do 10.00 sati, a ista se kupuju po pincipu "viđeno-kupljeno", te se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

 

III

Prodaja motornih vozila sistemom usmenog javnog nadmetanja će se održati 24.09.2020. godine u 10.30 sati, u sali Skupštine Unsko-sanskog kantona, ulica Alije Đerzeleza 6 u Bihaću.

Licitirati se može isključivo za vozila za koja je uplaćena kaucija.

Minimalan iznos za koji se početna cijena može povećaviti prilikom usmenog nadmetanja je 100,00 (slovima: sto i 00/100) KM, a maksimalan iznos je 1.000,00 (slovima: hiljadu i 00/100) KM.

Učesnicima čija ponuda ne bude prvorangirana, uplaćena kaucija će biti vraćena u roku od 5 dana nakon provođenja usmene licitacije sa računa Budžeta Unsko-sanskog kantona na žiro-račun sa kojeg je izvršena uplata.

Svi učesnici licitacije moraju obavezno koristiti zaštitnu masku, shodno preporukama nadležnih organa koji se bave pitanjima suzbijanja virusa COVID 19.

 

IV

Troškove prenosa vlasništva, transporta i ostale troškove koji nastanu u postupku licitacije shodno zakonskim propisima snosi kupac. Najpovoljniji ponuđač će sa Uredom za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona zaključiti Ugovor o kupoprodaji najkasnije tri dana od pribavljanja mišljenja Kantonalnog pravobranilaštva Bihać. Najpovoljniji ponuđač je dužan izvršiti uplatu preostalog dijela ponude u roku od tri dana od dana potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. U slučaju da ponuđač čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, odustane od potpisivanja Ugovora, uplaćena kaucija mu se neće vratiti, a Ured za zajedničke poslove Vlade Unsko-sanskog kantona zadržava pravo zaključivanja Ugovora o kupoprodaji sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

Najpovoljnijem ponuđaču se ostavlja rok od tri dana da preuzme kupljena motorna vozila računajući od momenta uplate pune (100%) vrijednosti najpovoljnije ponude.

 

V

Dodatne informacije se mogu dobiti na broj telefona 037/316-026 svakim radnim danom od 9,00 do 13,00 sati.

 

Sekretar Ureda za zajedničke poslove

Elvis Beganović, dipl.ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:

Najnovije vijesti