Prodaja motornih vozila: Škoda Felicia, Škoda Fabia, VW Passat i Nissan Almera

Datum objave: 18.02.2021. 11:18 / Izvor: Glas Srpske, 18.02.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIČKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

BANjALUKA

 

Na osnovu Odluke Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti za prodaju stalnih sredstava, broj: 04/1-012-2-172/21 od 28.01.2021. godine i odredaba Uputstva o provođenju postupka prodaje stalnih sredstava putem javnog nadmetanja - licitacijom, broj 24.011/020-23-1/19 od 18.07.2019. godine, Republička uprava za inspekcijske poslove objavlјuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornih vozila

 

 

3..PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja - licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica, izuzev zaposlenih u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, kao ni članovi njihove uže porodice.

 

4.PREGLED MOTORNIH VOZILA I DOSTAVLjANјE PONUDA

4.1.Motorna vozila se mogu pogledati na lokacijama, koje su navedene u tački 2. ovog poziva, počevši od 22.02.2021. godine i u vremenu od 09,00 do 12,00 časova, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

4.2.Kontakt osoba je Bojan Nožinić, telefon: 00387 066 001942.

4.3.Motorna vozila se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

4.4.Ponude se dostavlјaju u zapečaćenoj i neprovidnoj koverti, na kojoj će pisati slijedeće: "Ponuda za prodaju motornih vozila putem javne licitacije - ne otvarati". Ponude se dostvlјaju zaklјučno sa 03.03.2021. godine na adresu Republička uprava za inspekcijske poslove, Trg Republike Srpske 8, ili ličnom predajom na navedenoj adresi, kancelarija broj: 13, VII sprat.

4.5.Ponuda sadrži slijedeće:

4.5.1.Podaci o fizičkom licu (ime i prezime, ime jednog roditelјa, adresa i broj telefona),

4.5.2.Podaci o pravnom licu (ovjerena kopija rješenja o upisu u sudski registar, ime ovlaštenog lica za zastupanje u postupku licitacije, adresa, broj telefona, broj računa i naziv banke),

4.5.3.Iznos ponude za svaku stavku posebno u KM, potpisan od strane ponuđača (za pravna lica i sa ovjerom pečeta),

4.6.Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održaće se dana 09.03.2021. godine u 13.00 časova, u prostorijama Republičke uprave za inspekcijske poslove, Trg Republike Srpske 8, kancelarija broj: 1, VI sprat.

4.7.Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za motorno vozilo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

5.OBAVEZE KUPCA

5.1.Kupac je dužan da za kuplјeno motorno vozilo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora.

5.2.Uplata kupoprodajne cijene izvršiće se uplatom na jedinstven račun trezora Republike Srpske. U svrhu uplate navesti: „Uplata kupoprodajne cijene za organizacioni kod 0419 - Republička uprava za inspekcijske poslove".

5.3.Motorno vozilo se preuzima u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

5.4.Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaklјučenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, Republička uprava za inspekcijske poslove zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom slјedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

6.DODATNE INFORMACIJE

6.1.Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavlјena najmanje jedna validna ponuda.

6.2.Motorno vozilo/a koji se ne proda/ju u prvom krutu licitacije, biće predmet prodaje u drugom krugu (16.03.2021. godine, javno otvaranje sa početkom u 13.00 časova), a na drugoj licitaciji najniža cijena za predmet licitacije je 75% u odnosu na početnu cijenu sa prve licitacije. Motorno vozilo/a koji se ne proda/ju u drugom krugu licitacije, biće predmet prodaje u trećem krugu (22.03.2021. godine, javno otvaranje sa početkom u 13.00 časova), a na trećoj licitaciji najniža cijena za predmet licitacije je 50% u odnosu na početnu cijenu sa prve licitacije. Motorno vozilo/a koji se ne proda/ju u trećem krugu licitacije, biće predmet prodaje direktnom nagodbom (29.03.2021. godine, javno otvaranje sa početkom u 13.00 časova). Ponude u slučaju eventualnih narednih krugova licitacije, kao i za slučaj direktne pogodbe se dostavlјaju na adresu iz tačke 4.6. ovog poziva najkasnije do 12.00 časova dana kada se prodaja održava.

6.3.Tekst ove licitacije biće objavlјen u dnevnim novinama „Glas Srpske" i na \l/eć stranici Republičke uprave za inspekcijske poslove: \uutlp5rek1oga{.u1as1ag5.pe1:

 

Broj: 24.012/055-3-6/21

Datum: 15.02.2021. godine

 

VD DIREKTOR

 Milovan Krčo

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: