Prodaja motornih vozila: VW Caddy, VW LT 46 Furgon i Škoda Felicia

Datum objave:11.06.2019. 10:10 / Izvor: Akta.ba, 07.06.2019.

Na osnovu člana 45. Statuta “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, odredaba Uputstva o postupku javnog nadmetanja – licitaciji za prodaju sredstava “JP BH POŠTA” Sarajevo, “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Tuzla, objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA

za prodaju motornih vozila

 

1. VW CADDY                                                       2. VW CADDY

Vrsta vozila: teretno                                             Vrsta vozila: teretno

Registarske oznake: T45-K-140                              Registarske oznake: T45-K-141

Marka vozila: Volkswagen                                      Marka vozila: Volkswagen

Broj šasije:WV1ZZZ9KZ1R509914                           Broj šasije: WV1ZZZ9KZ1R509922

Radni obim motora: 1896/47                                  Radni obim motora: 1896/47

Godina proizvodnje: 2000.                                     Godina proizvodnje: 2000.

Trenutno pređeno kilometara: 98000                       Trenutno pređeno kilometara: 193000

Opšte stanje vozila: ispravno, registracija                  Opšte stanje vozila: ispravno, registracija

važi do novembra 2019.godine                                 važi do novembra 2019.godine

Početna cijena vozila bez PDV je: 2.000,00 KM          Početna cijena vozila bez PDV je:2.000,00 KM

 

3. VW LT 46 FURGON                                             4. ŠKODA FELICIJA

Vrsta vozila: teretno                                               Vrsta vozila: putničko

Registarske oznake: A96-K-403                               Registarske oznake: A08-T-635

Marka vozila: Volkswagen                                       Marka vozila: Škoda

Broj šasije: WV1ZZZ2DZ6HO17704                           Broj šasije: TMBMS46Y36S008204

Radni obim motora: 2798/116                                 Radni obim motora: 1896/74

Godina proizvodnje: 2005.                                      Godina proizvodnje: 2000.

Trenutno pređeno kilometara: 466000                      Trenutno pređeno kilometara: 220000

Opšte stanje vozila: ispravno, registracija                  Opšte stanje vozila: ispravno, registracija

važi do aprila 2020.godine                                        važi do juni 2020.godine

Početna cijena vozila bez PDV je: 4.500,00 KM         Početna cijena vozila bez PDV je: 700 KM

 

II NAČIN PRODAJE

Prodaja se vrši postupkom javne licitacije putem pribavljanja pismenih ponuda.

Svi zainteresovani potencijalni ponuđači mogu pogledati predmet prodaje u krugu Poštanskog centra – Centra pošta Tuzla, ul XVIII Hrvatske brigade bb – iza bolnice Kreka, svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji na web stranici “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo: www.bhp.ba do 25.06.2019. godine u period od 10:00-12:00 sati. Kontakt osoba za sve informacije je Šefik Šarić, telefon 035 316-962 i 061/899-433, ili u njegovom odsustvu: Mersudin Karić. Sredstva se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

 

III USLOVI PRODAJE

Pravo učešća u postupku javne licitacije imaju pravna i fizička lica koja, prije roka utvrđenog za učešće u licitaciji, polože kauciju koja iznosi 10% od početne prodajne vrijednosti na blagajni Centra pošta Tuzla ili da izvrše uplatu na žiro račun CP Tuzla broj: 1321000188010161 kod NLB banke d.d. Tuzla, sa naznakom “Za licitaciju MOTORNIH VOZILA”, u korist “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Centra pošta Tuzla.

Prodaja će se izvršiti samo ako su stavljene najmanje tri pismene ponude za svako od sredstava prodaje.

Ponuđaču koji kupi predmet prodaje, kaucija će biti vraćena nakon uplate kupoprodajnog iznosa. U slučaju da kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit od 10% mu se neće vratiti.

U početne cijene nije uračunat PDV. Ponuđači će u svojoj ponudi navesti cijene bez PDV-a, tako da će se na ponuđenu cijenu najboljeg ponuđača sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor, obračunati PDV.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najviše ponuđena cijena, a u slučaju kada su ponude istovjetne, komisija će od ponuđača zatražiti na licu mjesta da se izjasne ko daje više za predmetno sredstvo, ili će ukoliko to nije moguće, dati primjereni rok ponuđačima u kojem treba da se u pismenoj formi izjasne o novoj ponudi za predmetno sredstvo.

 

IV ROK ZA PRIJAVU UČEŠĆA U LICITACIJI

Ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Ponuda za licitaciju stalnih sredstava, MOTORNIH VOZILA – NE OTVARAJ”, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita 10% od početne vrijednosti, primaju se svaki radni dan na protokolu “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Centra pošta Tuzla, od dana objavljivanja oglasa o licitaciji na web stranici “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo do 25.06.2019. godine do 11:00 sati.

Sve ponude se dostavljaju na “Obrascu za cijenu ponude”, koji se može preuzeti prilikom pregleda predmeta prodaje, u Poštanskom centru Tuzla. Za pravna lica “Obrazac” treba potpisati ovlaštena osoba i ovjeriti pečatom, a fizičko lice pored potpisa treba upisati broj lične karte i JMBG.

Fizička lica uz ponudu trebaju dostaviti fotokopiju lične karte, a pravna lica fotokopiju ID broja, s tim da ponuđač čija ponuda bude prihvaćena kao najbolja u obavezi je dostaviti ovjerene fotokopije istih dokumenata.

Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka i koje ne budu dostavljene na originalnom “Obrascu” neće biti uzete u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude održat će se 25.06.2019. godine u 11:30 sati u prostorijama Upravne zgrade Centra pošta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovića br. 29, III sprat, br.316.

Fizička lica mogu učestvovati na javnoj licitaciji lično ili biti predstavljena po punomoćniku uz predočenu punomoć ovjerenu kod nadležnog organa (notara). Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) uz kopiju lične karte ili punomoćniku uz predočenje punomoći ovjerene pečatom firme.

 

V OBAVEZE KUPCA

Kupac je dužan za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos uključujući i PDV u korist “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Centra pošta Tuzla na račun broj: 1321000188010161 kod NLB banke d.d. Tuzla, u roku sedam dana od dana izdavanja fakture. Ako kupac ne uplati puni iznos sa PDV-om u naznačenom roku, smatrat će se da je odustao od kupovine, te će se prodaja izvršiti slijedećem najboljem ponuđaču.

Troškove poreza i prevoda, kao i ostale troškove snosi Kupac.

Vozila se preuzimaju u viđenom stanju, u roku od tri dana od dana odjave tablica vozila u MUP-u Sarajevo.

 

VI DODATNE INFORMACIJE

Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, kaucija od 10% će biti vraćena na blagajni ili na žiro račun ponuđača (u zavisnosti od toga na koji način je izvršena uplata kaucije), nakon pismenog obavještavanja ponuđača o odabiru Kupca i proteku roka za prigovor, izuzev u slučaju ako se ponuđač pismeno izjasni da odustaje od prigovora, povrat će se izvršiti isti dan za uplate na blagajni, odnosno najkasnije slijedeći dan na račun ponuđača.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: