Prodaja motornih vozila VW Passat All Track 4MOTION DSG i Opel Insingia 2.0 CDTI 4x4, sport automatik

Datum objave:05.05.2021. 08:39 / Izvor: Akta.ba, 04.05.2021.

Na temelju odluke Uprave društva UD-3-24-27/21 od 28/04/2021 godine JP HT d.d. Mostar raspisuje javni poziv zainteresiranim kupcima za sudjelovanjem u prodaji motornih vozila putem javne licitacije:

 

1. Podaci o vozilima :

R.br.

Marka vozila

Registarska

oznaka

godina

motor

Početna cijena KM sa PDV

1.

VW Passat All Track 4MOTION DSG

A38-E-072

2016

dizel

45.000,00

2.

Opel Insingia 2.0 CDTI 4x4, sport automatik

(vozilo u kvaru)

E48-J-475

2012

dizel

8.000,00

 

2. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju pravna i fizička lica koja prije krajnjeg roka utvrđenog za dostavljanje ponuda, uplate depozit u visini od 40% od početne vrijednosti za pojedino vozilo za koji predaju ponudu , na žiro račun Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar - broj: 3381002202007207 kod UniCredit bank d.d. Mostar sa naznakom „ Licitacija za motorna vozila – ponuda za vozilo ________________ , registarske oznake __________„

Dokaz o izvršenoj uplati ponuđači trebaju dostaviti zajedno sa ponudom u zatvorenoj koverti.

Napomena:
Ponude se dostavljaju posebno za svako vozilo . Ponuda se mora dostaviti na obrascu za cijenu ponude koji je sastavni dio ovog teksta javne licitacije.
Obrazac za cijenu ponude se može preuzeti na web stranici www.hteronet.ba

 

3. Pregled vozila, rok za prijavu sudjelovanja u licitaciji

Vozila se mogu pogledati u krugu Auto garaže JP HT d.d. Mostar koje je locirano u južnoj industrijskoj zoni grada Mostara na adresi Bišće polje b.b., u periodu od 04.05.2021. do 11.05.2021. godine u vremenskom periodu od 12.00-14.00 sati uz obvezno pridržavanje propisanih epidemioloških mjera i prethodnu najavu kontakt osobi JP HT d.d. Mostar ( kontakt osoba za obilazak i pregled vozila Ivo Grbešić , 063/796-367 )

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za ___________________ - NE OTVARATI“ sa dokazom o izvršenoj uplati depozita 40 % od početne vrijednosti vozila, primaju se svaki radni dan na protokolu HT Mostar , od dana objavljivanja oglasa o licitaciji, a zaključno do 12.05.2021. do 12 sati.

Na zatvorenoj koverti treba obavezno naznačiti: ime i prezime ponuđača ili naziv firme ako ponudu predaje pravna osoba, adresa, telefon kontakt, puni naziv vozila sa registarskom oznakom i redni broj iz tablice.
Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

Zbog epidemioloških mjera neće se održati javno otvaranje ponuda!

Ponude će otvoriti povjerenstvo dana 12.05.2021. u 13 h godine, a zapisnik sa otvaranja ponuda biti će objavljen na web stranici : www.hteronet.ba

 

4. Obveze najboljeg Ponuditelja

Najbolji Ponuditelj je dužan za kupljena vozila uplatiti puni iznos u korist HT d.d. Mostar, na račun broj: 3381002202007207 kod UniCredit bank d.d. Mostar
Troškove poreza i prijenosa kao i ostale troškove snosi Ponuditelj.
Vozila se preuzimaju 2 ( dva ) dana nakon uplate uz dostavljanje dokaza o izvršenoj uplati.

Vozilo se preuzima u viđenom stanju , ne može se naknadno reklamirati.

Ako najbolji ponuditelj odustane od kupnje, nakon što je njegova ponuda prihvaćena, uplaćeni depozit od 40% se neće vratiti.

 

5. Izbor najpovoljnije ponude

Odabir najpovoljnije ponude obavlja Povjerenstvo otvaranjem pristiglih ponuda. Jedini kriterij je ponuđena cijena i ugovor se sklapa sa onim ponuđačem čija je ponuđena cijena najviša u odnosu na početnu cijenu !
U slučaju iste ponuđene cijene prednost ima ponuditelj koji je prije dostavio ponudu na protokol.
Sve troškove prijenosa vlasništva nad vozilom, kao i ostale propisane zakonske troškove registracije vozila , snosi kupac

 

6. Dodatne informacije

Učesnicima u licitaciji, čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćeni depozit će biti vraćen na žiro račun ponuditelja u roku od 30 dana računajući od dana otvaranja ponuda .Tekst ove licitacije možete pogledati i na našoj web stranici: www.hteronet.ba

 

 

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Ponuda za vozilo __________________________ , registarske oznake , _______________

Naziv pravne osobe ili ime i prezime fizičke osobe : ___________________________________________

Adresa : _____________________________________________________________________________ 

JMBG ( za fizičke osobe ) : ______________________________________________________________ 

ID broj ( za pravne osobe ) : ______________________________________________________________

Kontakt broj telefon ili mobitel :

UKUPNA PONUDA : ____________________________ KM
( slovima : ______________________________________________________________________ )

Potpis __________________________

Uz ponudu obavezno dostaviti :
1. fizičke osobe : kopiju osobne iskaznice 2. pravne osobe : kopiju ID broja

važna napomena :

- radi točnog i pravovremenog povrata uplaćenog depozita obavezno uz ponudu dostaviti instrukcije banke za povrat uplaćenog depozita

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: