Prodaja motornog vozila Ford Fusion

Datum objave:03.05.2021. 08:39 / Izvor: Akta.ba, 03.05.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

 

Broj : 16-01-49-00421/21-10

Široki Brijeg, 29.04. 2021. godine

 

Na temelju Odluke Vlade Županije Zapdnohercegovačke o odobravanju prodaje službenog motornog vozila Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke broj: 01-412-1/21-87 od 15. travnja 2021. godine i Rješenja ravnatelja Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke o imenovanju Povjerenstva za prodaju službenog motornog vozila Uprave broj: 16-01-000421/21-9 od 29.04.2020. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka prodaje putem javnog nadmetanja objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

o prodaji službenog putničkog motornog vozila u vlasništvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke putem javnog nadmetanja

 

I             

Oglašava se prodaja službenog motornog vozila u vlasništvu Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke i to:

1.) Marka vozila FORD Fusion 1.4 TDCI, vrsta vozila putničko, vrsta goriva dizel, snaga 50 kW, boja vozila bijela, broj šasije WF0UXXGAJU8L57238, radni volumen motora 1399 cm3, godina proizvodnje 2008, prijeđeni kilometri 506 084, vozilo u voznom stanju, registrirano, početna cijena vozila 953,00 KM.

 

II            

Pravo sudjelovanja

Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja prodaje se ponuđaču koji je ponudio najveću cijenu za predmetno vozilo.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe koje izvrše uplatu kaucije u iznosu od 10 % od početne cijene za vozilo.

Zaposlenici u Upravi i članovi njihove uže obitelji nemaju pravo učešća na javnom nadmetanju.

Uplata kaucije će se vršiti na blagajni Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke ul. Trg Gojka Šuška 3 d.-Široki Brijeg, dana 14. svibnja 2021. godine od 8,00 do 9,30 sati.

 

III          

Pregled vozila

Vozilo se nalazi se na parkingu Uprave za inspekcijske poslove Županije ZH ul. Trg Gojka Šuška 3 d. u Širokom Brijegu. 

Predmetno vozilo može se pregledati dana 11., 12. i 13. svibnja 2021. godine od 9,00 do 14,00 sati uz kontaktiranje osobe iz Uprave za inspekcijske poslove ŽZH na broj:039/700- 638.

Prodaja se vrši po načelu"viđeno-kupljeno", bez prava na naknadne prigovore i žalbe koje se odnose na predmet prodaje.

 

IV          

Rok za dostavljanje ponude

Ponude u zatvorenoj koverti sa naznakom „NEOTVARAJ-Ponuda za prodaju vozila putem javnog nadmetanja", s dokazom o uplati akontacije, primaju se najkasnije do 10,00 sati 14. svibnja 2021. godine. Ponude koje pristignu poslije naznačenog roka u javnom oglasu bez obzira kad su poslate neće biti uzete u razmatranje.

Na stražnjoj strani koverte navesti ime i prezime odnosno naziv ponuditelja i adresu.

 

V           

Sadržaj ponude

Ponuda treba sadržavati:

-Za fizičke osobe:Ime i prezime, ime jednog roditelja, adresu, broj telefona ili mobitela ovjerenu presliku identifikacijskog dokumenta, broj tekućeg računa.

-Za pravne osobe:Uvjerenje o poreznoj registraciji s identifikacijskim brojem, naziv gospodarskog društva, rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca ovjereno od strane nadležnog tijela, žiro račun gosp. društva, ime i prezime odgovorne osobe, sjedište i broj telefona. -Iznos ponude izraženo u KM, -Dokaz o uplati kaucije. Ponuda mora biti potpisana od strane ponuđača, a ako je ponuđač pravna osoba, ponuda uz potpis mora biti ovjerena pečatom pravne osobe.

Javno nadmetanje je punovažno i u slučaju da ponudu dostavi samo jedan prihvatljiv ponuditelj. Prihvatljiva ponuda je ona čija je ponuđena cijena jednaka ili veća od utvrđene početne cijene vozila.

 

VI          

Otvaranje ponuda

Otvaranje dostavljenih ponuda za javno nadmetanje službenog motornog vozila, uz sudjelovanje zainteresiranih ponuđača obavit će se u Širokom Brijegu ul. Trg Gojka Šuška 3.d. u uredu pomoćnika ravnatelja u Odjelu za stručne i zajedničke poslove, (desetog dana od dana objave u dnevnom tisku, na službenoj web stranici Uprave i oglasnoj ploči Uprave) tj. dana 14. svibnja 2021. godine u 11,00 sati.

Otvaranju dostavljenih ponuda mogu prisustvovati fizičke osobe osobno ili putem punomoćnika uz identifikacijski dokument i dokaz o uplaćenoj kauciji. Za pravnu osobu može prisustvovati ovlaštena osoba (uz identifikacijski dokument) da zastupa pravnu osobu ili opunomoćenik u postupku javnog nadmetanja s dokazom o uplaćenoj kauciji.

Predsjednik Povjerenstva otvarat će prispjele ponude čiji se sadržaj unosi u listu ponuda koja sadrži: ime i prezime/naziv ponuđača, redni broj vozila, marku i tip vozila, ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

O javnom otvaranju ponuda Povjerenstvo će sastaviti zapisnik i utvrditi listu ponuđača koji su ponudili cijenu koja je jednaka ili veća od početne cijene u točci I.., i konstatirati koji su ponuđači ponudili najveću cijenu za predmetno vozilo.

Ukoliko se pojave dva ponuđača sa prihvatljivom najvećom istom cijenom za neko vozilo, tada je pobjednik onaj koji je ranije dostavio ponudu, uzimajući u obzir datum i vrijeme kad je ponuda zaprimljena.

Listu ponuđača potpisuju predstavnici ponuđača i članovi Povjerenstva.

 

VII         

Obveze kupca

Ponuditelj, odnosno kupac, čija ponuda bude prihvaćena dužan je uplatu punu cijenu vozila, u roku od sedam dana od dana zaključenja javnog nadmetanja i odmah potom potpisati kupoprodajni ugovor.

Kupac će uplatu izvršiti na sljedeći način: -Primatelj:Proračun Županije Zapadnohercegovačke, -Žiro račun: 338 000 22 0000 4013

-Vrsta prihoda:722 613-vlastiti prihodi proračunskih korisnika

-Proračunska organizacija:220 1001

Općina:054

Primopredaja vozila u dogovoru s kupcem, izvršit će se odmah po predočenju dokaza o uplati kupoprodajne cijene i potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Ukoliko Kupac ne uplati utvrđeni iznos i ne pristupi zaključenju kupoprodajnog ugovora, smatrat će se da je odustao od kupovine, uplaćena kaucija se neće vratiti, a zaključenju kupoprodajnog ugovora ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju. Sve porezne i troškove oko prijenosa vlasništva vozila kao i troškove transporta snosi kupac.

 

VIII        

Dodatne informacije

Sudionici u postupku javnog nadmetanja čije ponude ne budu prihvaćene, uplaćenu kauciju moći će podići jedan sat nakon završene licitacije na blagajni Uprave za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke uz predočenje priznanice o položenoj kauciji.

Uplaćena kaucija najpovoljnijim ponuditeljima biti će vraćena nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati punog iznosa ponuđene cijene i potpisanog kupoprodajnog ugovora.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
Obrazac za cijenu ponude
PODIJELI: