Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta - građevinske parcele broj 62 i 61a u KO Lukavica

Datum objave: 11.03.2021. 09:27 / Izvor: Glas Srpske, 11.03.2021.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA ISTOČNO NOVO SARAJEVO

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01/1-014-83/21

Istočno Sarajevo, 9.3.2021. god.

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08,58/09, 95/11, 60/15 i 107/19], Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12), člana 68. Statuta opštine Istočno Novo Sarajevo ("Službene novine grada Istočno Sarajevo", broj: 24/17 i 25/17), Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta, broj: 01-022-28/20 ("Službene novine grada Istočno Sarajevo", broj: 7/20), Načelnik opštine raspisuje

 

OGLAS

o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta

 

 

I Opština Iotočno Novo Sarajevo prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište u posjedu Opštine, u skladu sa planom parcelacije „Tešanovo brdo", usmenim javnim nadmetanjem - putem licitacije, i to zemljište označeno kao:

 

Građevinska parcela broj 62, označena kao k.č. broj 1741/52 KO Lukavica (kat.stanje ) po kulturi „livada", površine 589 t , upisano u PL Izvod broj 758/126 KO Lukavica. Zemljište se nalazi u III stambeno-poslovnoj zoni i predviđeno je za izgradnju stambenog objekta; Građevinska parcela broj 61a, označena kao k.č. broj 1741/53 KO Lukavica (kat.stanje ) po kulturi „livada", površine 472 m2 , upisano u PL Izvod broj 758/126 KO Lukavica.

Zemljište se nalazi u III stambeno-poslovnoj zoni i predviđeno je za izgradnju stambenog objekta;

 

II Početna prodajna tržišna cijena građevinskog zemljišta iz tačke I iznosi 30,00 KM/m2 .

 

III Pravo učešća na licitaciji za građevinsko zemljište imaju fizička i pravna lica koja po zakonu mogu sticati pravo svojine.

 

IV NAČIN POLAGANjA KAUCIJE

Kaucija iznosi 10% od početne prodajne cijene nekretnine koja je predmet prodaje. Uplatu izvršiti na jedinstveni račun trezora opštine Istočno Novo Sarajevo broj: 567-483-82-00000-278 otvoren kod „Sberbank" a.d. Banja Luka, svrha doznake " uplata kaucije  za  kupovinu  građevinskog zemljišta označenog kao k.č. broj:___, površine___m2 KO___",       prije otvaranja postupka prodaje predmetnog zemljišta.

 

V NAČIN I USLOVI PLAĆANjA KUPOVNE CIJENE

Izlicitiranu cijenu navedene nekretnine, učesnik (kupac), sa kojim će se zaključiti Ugovor u formi notarski obrađene isprave, obavezan je uplatiti (uz umanjenje uplaćene kaucije) na žiro račun prodavca u roku od 30 dana od dana pribavljanja saglasnosti -mišljenja na nacrt ugovora od strane Pravobranilaštva RS-sjedište zamjenika Istočno Sarajevo, a prije zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 

U protivnom smatraće se da je odustao od kupovine predmetne nepokretnosti bez posebnog obavještenja i gubi uplaćenu kauciju.

 

VI VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEKRETNINA U POSJED

Kupac se uvodi u posjed prodate nekretnine u roku 8 dana od dana zaključenja Ugovora o kupoprodaji.

 

VII Troškove izrade notarske isprave, upisa prava u javnim evidencijama nepokretnosti po osnovu sačinjene notarske isprave i dokazi o uplati

cjelokupne prodajne cijene za kupljenu nekretninu snosi kupac.

 

VIII VRIJEME I NAČIN RAZGLEDANjA NEKRETNINA

 Svakog radnog dana u vremenskom intervalu od 8-10 časova, a uvid u dokumentaciju i druge podatke mogu dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ove Opštine u ul. Stefana Nemanje broj 2, tel. 057/340-836.

 

IX ROK za dostavljanje prijava je najkasnije do 26.3.2021. god. do 15.00 časova.

Prijave se podnose putem pošte preporučeno ili šalter sale opštine Istočno Novo Sarajevo, kancelarija br. 1, uz naslov „Komisija za prodaju građevinskog zemljišta".

Prijava treba da sadrži lične podatke o učesniku licitacije (ime, prezime, kontakt telefon, adresa, kopija lične karte, ovjerena punomoć lica koje ih opunomoćuje kod nadležnog organa, ako istupaju kao punomoćnici, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, JIB, izvod iz sudskog registra, ovlaštenje za zastupanje ukoliko pravno lice zastupa punomoćnik, punomoć ovjerena od nadležnog organa) i podatke o građ. parceli, broj katastarske čestice, površina parcele.

Uz prijavu se ponosi dokaz o uplaćenoj kauciji.

 

X DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PRODAJE Licitacija - prodaja nekretnina će biti održana dana 29.3.2021. godineu 13.00 časova. Licitacioni korak iznosi 2,00 KM po t2. Licitacija će se održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Licitaciju provodi Komisija za prodaju građevinskog zemljišta. Ako se na licitaciju prijavi samo jedan učesnik prodaja će se izvršiti neposrednom pogodbom pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu.

Mjesto održavanja licitacije je zgrada opštine Istočno Novo Sarajevo, prizemlje-sala za sastanke.

 

XI Ovaj će se oglas objaviti u dnevnim novinama „Glas Srpske" i na Oglasnoj tabli Opštine Istočno Novo Sarajevo koji ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

NAČELNIK

Jovan Katić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: