Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u Radnoj zoni Zenica I, u Zenici radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata (parcela 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.)

Datum objave: 20.01.2020. 13:13 / Izvor: Akta.ba, 20.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BiH

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

GRADONAČELNIK GRADA ZENICE

 

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacija BiH" br. 66/13, 100/13), člana 2. 3. i 7. Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, Kantona, Općina i Gradova ( " Službene novine Federacije BiH" br. 17/14) člana 7. Odluke o načinu i ustavima prodaje građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I br: 01-27-936/19 od 26.12.2019. godine, donesene na 45. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 26.12.2019., Gradonačelnik Grada Zenica objavljuje

 

JAVNI KONKURS

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta putem licitacije u Radnoj zoni Zenica I, u Zenici radi izgradnje proizvodno-poslovnih objekata

 

1. PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje putem licitacije po ovom konkursu je devet građevinskih parcela u Radnoj zoni Zenica I i to:

Parcela br. 1.

- površina 1647 m2, označena kao k.č.n.p. 290/566 zvana Radna zona po kulturi dvorište, upisana u pl. br 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenice sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/566, iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao pravo vlasništva Grada Zenica sa 1/1 dijela,

Parcela br. 2.

- površina 1653 m2, označena kao k.č.n.p. 290/565 zvana Radna zona po kulturi dvorište, upisana u pl. br 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenice sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara

k.č.290/565, iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao pravo vlasništva Grada Zenica sa 1/1 dijela.

Parcela br. 3

- površina 2521 m2, označena kao k.č. n.p. 290/564 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/564 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

Parcela br. 4.

-površina 3059 m2, označena kao k.č. n.p. 290/563 zvana Radna zona. po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/563 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela. Parcela br. 5.

-površina 2269 m2, označena kao k.č. n.p. 290/35 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/35 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

Parcela br. 6.

- površina 4811 m2, označena kao k.č. n.p. 290/562 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/562 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela. 

Parcela br. 7.

-površina 3861 m2, označena kao k.č. n.p. 290/36 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/36 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

Parcela br. 8.

- površina 1152 m2, označena kao k.č. n.p. 290/555 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/555 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlasništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela. Parcela br. 9.

-površina 1002 m2, označena kao k.č. n.p. 290/541 zvana Radna zona, po kulturi dvorište, upisana u p.l. br. 300 k.o. Zenica I, kao posjed Grada Zenica sa 1/1 dijela, kojoj po s.p. odgovara k.č. 290/541 iste kulture i površine, upisana u k.o. Zenica I, uknjižena kao vlsništvo Grada Zenica sa 1/1 dijela.

 

NAMJENA

Prema urbanističko tehničkim uslovima izrađenih od strane Službe za urbanizam na parcelama iz prethodne tačke planirana je izgradnja proizvoduih-poslovnih objekata, u svrhu razvoja malih i srednjih preduzeća.

Unutar svake parcele predvidjeti dvorišni-manipulativni prostor, sa odgovarajućim brojem parking mjesta, te požarni pristup objektu.

Prilaz parcelama omogućen je sa postojećih internih saobraćajnica unutar zone.

 

2. PRODAJNA CIJENA I KAPARA

Početna prodajna cijena zemljišta iz prethodne tačke, a shodno Odluci Gradskog vijeća broj: 01- 01-27-936/19 od 26.12.2019. godine iznosi 50,00 KM po nr.

Kapara za učešće u postupku licitacije utvrđuje se u iznosu od 10% od početne prodajne cijene zemljišta za svaku parcelu koju učesnik želi licitirati i to:

- za parcelu br. 1 iznos od 8.235,00 KM

- za parcelu br. 2 iznos od 8.265,00 KM

- za parcelu br. 3 iznos od 12.605,00 KM

- za parcelu br. 4 iznos od 15.295,00 KM

- za parcelu br. 5 iznos od 11.345,00 KM

- za parcelu br. 6 iznos od 24.055,00 KM

- za parcelu br. 7 iznos od 19.305,00 KM

- za parcelu br. 8 iznos od 5.760,00 KM

- za parcelu br. 9 iznos od 5.010,00 KM

 

a koju su učesnici licitacije dužni da uplate prije početka licitacionog postupka na račun Grada Zenice i to br: 141-355-53200161-07, vrsta prihoda 811111, šifra Općine 103, budžetska organizacija 0000000 otvoren kod DDI Sarajevo, svrha doznake: polog za učešće na javnom konkursu.

 

4. PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

- Prijavu na Javni konkurs mogu podnijeti sva domaća pravna i fizička lica kao i strana pravna i fizička lica koja mogu sticati pravo vlasništva na nekretninama u Federaciji BiH, u smislu odredaba člana 15. Zakona o stvarnim pravima FBiH ("SI.novine FBiH" br. 66/13),

- Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu na samo jednu parcelu,

- Prijava na Javni konkurs-licitaciju sa dokazima o ispunjavanju uslova podnosi se na protokol Grada Zenice ili putem pošte na adresu:

Grad Zenica ul. Trg BiH br. 6 Zenica Komisija za provođenje licitacije - prodaje građevinskih parcela u Radnoj zoni Zenica I, sa naznakom «Ne otvaraj-prijava na Javni konkurs», 

- Prijava sa ponudom predaje se u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra učesnika javnog konkursa-licitacije uz oznaku nekretnine za koju se daje ponuda i uz priloženu posebno zapečaćenu kovertu sa šifrom koja mora sadržavati podatke o identitetu i to:

- ovjerenu kopiju lične karte ili pasoša i dokaz o prebivalištu (CIPS) za fizička lica,

- za pravna lica i obrte, ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar ili rješenja o obavljanju djelatnosti,

- za pravna lica i obrte ovjerenu fotokopiju 1D broja poreznog obveznika.

Uz prijavu, osim dokaza o identitetu, učesnik treba priložiti i:

- dokaz o uplati kapare

- ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata sve uslove i obaveze navedene u Javnom konkursu,

- ovjerenu i potpisanu izjavu da prihvata plaćanje naknada za pogodnosti - rentu i uređenje građevinskog zemljišta koje je dužan platiti u postupku izdavanja odobrenja za građenje.

 

5. MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA LICITACIJE I RAZGLEDANJE PARCELA UZ UVID U DOKUMENTACIJU

- Javni konkurs provodi Komisija za provođenje Javnog konkursa formirana rješenjem br. 01-01- 11223/18 donesenim na 22. sjednici Gradskog vijeća dana 24. maja 2018. godine.

- Parcele koje su predmet licitacije mogu se neposredno razgledati svakog radnog dana od 10,00 sati do 13,00 sati i to za svo vrijeme trajanja oglasa o licitaciji, kontakt osoba Senad Pašalić, tel. 032/449-410, a informacije i uvid u dokumentaciju mogu se dobiti u Službi za urbanizam, zgrada Gradske uprave IV sprat, kontakt osoba Vesna Horić, tel.032/447-657.

- Javno otvaranje prijava na Javni konkurs obavit će se dana 12.02. 2020. (srijeda) u prostorijama Grada Zenica, Trg BiH br. 6. mala sala II sprat sa početkom u 9,00 sati za parcelu 1., u 9,30 sati za parcelu 2., u 10,00 sati za parcelu 3., u 10,30 sati za parcelu 4., uli. sati za parcelu 5., u 11,30 sati za parcelu 6., u 12.00 sati za parcelu 7., u 12, 30 za parcelu 8 i u 13 sati za parcelu 9. uz prisustvo zainteresovanih učesnika konkursa ili njihovih punomoćnika i članova komisije.

- Svakom učesniku vrijedi njegova ponuda dok se ne da veća ponuda,

- Učesniku licitacije koji ne bude izabran kao najpovoljniji izvršit će se povrat uplaćene kapare u roku od 5 dana od dana dostavljanja obavijesti o nazivu banke i broju računa na koji sredstva trebaju biti vraćena, uplaćena na ime kapare, a obavijest se dostavlja Službi za finansije Grada Zenice.

- Osoba koja je podnijela nepotpunu i neblagovremnu prijavu neće moći učestvovati u licitaciji,

- Ovaj Javni konkurs će se objaviti u dnevnim novinama "Oslobođenje", oglasnoj ploči i na web stranici Grada Zenice ( www.Zenica.ba   ) i ostaje otvoren 15 dana od dana posljednje objave, zaključno sa 15-tim danom.

 

6. USLOVI ZA ODRŽAVANJE LICITACIJE

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuje najmanje dva učesnika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik. Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Ukoliko učesnika zastupa punomoćnik, punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

 

7. KUPOPRODAJNA CIJENA

Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, zaključit će se odgovarajući kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave u kojem će se regulisati međusobna prava i obaveze u pogledu kupoprodajne cijene u koju se uračunava kapara, prenosa vlasništva, posjeda i propisanih naknada iz Odluke o načinu i uslovima prodaje, uz pribavljeno mišljenje Gradskog pravobranioca.

Troškovi notarske obrade ugovora o kupoprodaji, porez na promet nekretnine, takse za uknjižbu i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje snosi kupac.

Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavcu-Gradu Zenica u utvrđenom roku uplati cjelokupnu prodajnu cijenu. 

Do zaključenja kupoprodajnog ugovora neće doći kao ni do povrata kapare ukoliko se za učesnika čija ponuda bude prihvaćena (kupac) u momentu zaključenja ugovora utvrdi:

da ne ispunjava uslove iz čl. 15. Zakona o stvarnim pravima ("SI.novine FBiH" br. 66/13), daje dužnik Grada Zenice i nije izmirio svoje obaveze u naloženim rokovima, da se radi o nelikvidnom kupcu-pravnom licu,

da ponuda nije data u ozbiljnoj namjeri jer je učesnik odustao od iste, a nakon zaključenja postupka licitacije.

Ukoliko kupac ne plati kupoprodajnu cijenu, smatrat će se da je jednostrano raskinuo kupoprodajni ugovor i gubi pravo na povrat kapare.

 

8. POSEBNA OBAVEZA KUPCA-BUDUĆEG INVESTITORA

Kupac koji uspije na licitaciji ili predmetno zemljište kupi putem neposredne pogodbe, u smislu stava 2. iz tačke 6. ovog oglasa, dužan je u svemu se pridržavati urbanističko-tehničkih uslova koji su izdati po službenoj dužnosti i koji čine sastavni dio tehničke dokumentacije.

U pogledu izgradnje planiranog objekta kupac, odnosno budući investitor, dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o urbanističkoj saglasnosti u roku od godinu dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, te se pridržavati rokova utvrđenih u rješenju o urbanističkoj saglasnosti odnosno u rješenju o odobrenju za građenje.

Ove odredbe će biti dio notarski obrađenog ugovora o kupoprodaji.

Dalja prodaja predmetnim zemljištem, od strane budućeg kupca, prije izgradnje planiranih objekata, uslovljena je davanjem saglasnosti Gradskog Vijeća, što će kao činjenica od značaja, u vidu zabilježbe, biti upisano u zemljišnu knjigu.

I ova odredba će biti dio notarski obrađenog ugovora o kupoprodaji.

 

Grad Zenica zadržava pravo da poništi ovaj Javni konkurs i ne snosi nikakvu odgovornost prema učesnicima konkursa.

 

Broj: 02-45-982/20

Datum: 20.01.2020.

 

NAČELNIK

FUAD KASUMOVIĆ

 

Konkurs o prodaji za 9 (devet) parcela

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: