Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje poslovno-proizvodno-prodajno skladišnih objekata​, k.o. D. Hadžići

Datum objave: 11.03.2021. 08:48 / Izvor: Oslobođenje, 11.03.2021.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

OPĆINA HADŽIĆI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj:02-27-3-2615/21

Hadžići ,09.03.2021.godine

 

Na osnovu člana 363 Zakona o stvarnim pravima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 56713,100/13), odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova (Službeni list FBIH broj: 17/2014), člana 38 stav 1 tačka 2 Statuta Općine Hadžići (Službene novine Kantona Sarajevo broj 15/2009.17/2012,10/2013 i 14/2013 ispravka,l 1/18 i 1/20) i odredaba Odluke Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-02-2238/21 od 25.02.2021 .godine, Općinski načelnik Općine Hadžići raspisuje:

 

OGLAS

O licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje

 

I

U svrhu prodaje, raspisuje se licitacija čiji je predmet neizgrađeno građevinsko zemljište, u vlasništvu Općine Hadžići (Hadžići, Hadželi br 114) namijenjeno za izgradnju POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNIH OBJEKATA.

 

II

Lokacija: A2 - k.č. 202/20 neizgrađeno građevinsko zemljište površine 2.262m2, upisano u D. Hadžići

1. Vrsta i obim radova: Nova izgradnja.

2. Tip gradnje: čvrsti.

Tip spratnost: VP3 maksimalne visine 15,00 m,visina poda visokog prizemlja ne može biti veća od 120 cm.

Dimnenzije objekta: Maksimalne dimenzije objekta koji bi nastao spajanjem parcela: 25,00m x 25,00 m.

3. Karakter objekata: stalni.

4. Namjena objekata: POSLOVNO-PROIZVODNO-PRODAJNO SKLADIŠNI

 

Prilaz planiranim objektima sa saobraćajnica u vlasništvu Općine Hadžići.

Na predmetnom lokalitetu obezbjeđena je komunalna infrastruktura : vodovod kanalizacija i pristupni putevi. Pri izradi idejnog projekta investori su dužni da arhitektonsko planiranje izvrše jednostavnim arhitektonskim linijama a krovnu konstrukciju primjenom jednostavnih krovnih formi.Kotlovnica,ventilacije, dimnjaci i klima uređaji moraju se smjestiti unutar osnovnih gabarita .posebno ako bi svojim izgledom i volumenom mogli uticati na izgled fasade. Vanjsko uređenje planiratu u skladu sa Odlukom o provođenju Regulacionog plana „Privredna zona Hadžići"

 

III

Pravo učestvovanja na licitaciji imaju domaća i strana fizička i pravna lica, koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje.

 

IV 

Licitacija će se održati dana 29.03.2021. godine, sa početkom u 12 časova, u sobi broj 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići.

 

V

Postupak po objavljenom javnom oglasu provesti će Komisija za provođenje javnog konkursa koja je imenovana Odlukom Općinskog vijeća broj 01-02-943/2021 od 28.01.202l.godine (u daljem tekshTKomisija za licitaciju"), prema pravilima utvrđenim u Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova.

 

VI

Početna cijena predmeta prodaje iznosi:

Lokacija A2- 100,00 KM/m2 za građevinsko zemljište, što za površnu od 2.262,00 m2 iznosi 226.200,00 KM, prema procjeni Stalnog sudskog vještaka građevinske struke.

 

VII

Zainteresovani učesnici u licitaciji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju vezanu za predmetnu nekretninu (ZK izvodak, kopija katastarskog plana) te izvršiti razgledanje nekretnine, telefonskom ili pismenom prijavom Službi za imovinsko pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, od dana objevljivanja ovog oglasa do dana koji predhodi danu održavanja licitacije. Za prijavu uvida u dokumentaciju i razgledanje zemljišta, zainteresovana lica se mogu javiti na telefon br 033 475 902.

 

VIII

Za učešće u javnom nadmetanju učesnici su dužni uplatiti iznos od 10% od početne cijene nekretnine, odnosno za Lokaciju A2, iznos od 22.620,00 KM , na transakcijski račun Općine Hadžići broj 3386902296855355. Dokaz o uplati kapare potrebno je predati Komisiji za licitaciju, prije početka licitacije.

Učesniku u licitaciji koji ne ostvari pravo na kupovinu zemljišta, uplaćena kapara će se vratiti u roku od 8 dana od dana zaključivanja licitacije.

Kapara neće biti vraćena , ukoliko učesnik na licitaciji ne pristupi istom ili odustane od svoje ponude odnosno u datom roku ne pristupi zaključivanju ugovora.

 

IX

Sa učesnikom licitacije čija ponuda je utvrđena kao najpovoljnija (kupac), zaključiće se odgovarajući notarski obrađen ugovor o kupoprodaji predmetnog zemljišta, u roku od 15 dana od dana zaključivanja licitacije. Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora snosiće kupac.

Kupoprodajnu cijenu predmetnih nekretnina, kupac dužan je platiti u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora, na transakcijski račun Općine broj 3386902296855355.

U roku od 3 dana od dana isplate kupoprodajne cijene, kupac će biti uveden u posjed predmetne nekretnine od strane predstavnika nadležne općinske službe , uz sačinjavanje pismenog zapisnika i uz prisustvo i obavljanje potrebnih stručnih radnji zaposlenika Općine - geometra.

 

X

Kupac se može uknjižiti kao vlasnik predmetne nekretnine nakon što Općini Hadžići, u zadatom roku izvrši isplatu kupoprodajne cijene.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Nanulo Ejubović dipl.ing.mas

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: