Prodaja nekretnina: k.č. br. 130/10 i k.č. br. 130/9, K.O. Labucka

Datum objave: 26.02.2021. 08:18 / Izvor: Pravosudje.ba, 26.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA 

REPUBLIKA SRPSKA  

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

ODJELJENJE U LOPARAMA           

                                 

Broj:80 2 I 000778 20 I 3

Lopare, 26.02.2021.. godine

 

 

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, sudija Jovan Savić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Abadžić Gorana iz Jablanice, Opština Lopare, zastupan po punomoćniku advokatu Vojislavu Draškoviću iz Bijeljine, protiv izvršenika Kompanije „ELINS-PANIĆ KEP“ d.o.o Brčko, ulica Bosne Srebrene 36, radi duga, dana 26.02.2021 donosi sljedeći

 

Z A K LJ U Č A K

- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti -

 

1.            Određuje se prvo ročište za javnu prodaju nekretnina izvršenika, označenih kao:

 

k.č. br. 130/10 SP, površine 444 m2 i k.č. br. 130/9 SP površine 30 m2, obje upisane u ZK ul. br.908 K.O: Labucka, vlasništvo izvršenika, sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni od  35.076,00 KM, koja prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija Odjeljenja u Loparama br. 4. na dan, 31.03.2021.godine sa početkom u 10:30 časova.

 

2.            Na nekretninama iz tačke I. ovog Zaključka upisana je zabilježba vođenja konkretnog potraživanja tražioca izvršenja i vođenja ovog postupka, kao i upisan teret, kao zakonska hipoteka u korist Ministarstva finansija Republike Srpske-Poreska uprava PC Bijeljina od 23.09.2020. godine.

 

3.            Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnine iz tačke I. ovog Zaključka, utvrđena na osnovu nalaza vještaka građevinske struke Lukić Jove od 02.01.2021.godine, u iznosu od 35.076,00 KM.

 

4.            Zainteresovana lica za kupovinu nepokretnosti iz tačke 1. ovog Zaključka, isti mogu razgledati svakog radnog dana, počev od 24.03.2021 godine pa do 30.03.2021.godine  u vremenu od 10.00 do 12.00 časova. Ako izvršenik ili drugo lice ometa razgledanje nepokretnosti Sud će, na zahtjev stranke, koji se može podnijeti najdalje 8 dana prije datuma održavanja zakazanog ročišta, donijeti zaključak kojim će na trošak tražioca izvršenja odrediti da se izvršenik i to lice udalje s nepokretnosti za vrijeme razgledanja. Zaključak o udaljavanju provodi sudski izvršilac, uz asistenciju policije. 

 

5.            Na prvom ročištu za prodaju nekretnine iz tačka I ovog Zaključka, ne mogu se prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti.

 

6.            Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica, osim lica navedenih u  čl. 88 Zakona o izvršnom postupku ( Sl. glasnik RS br. 59/03 ), uz uslov da, prije ročišta za prodaju, na ime osiguranja polože iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine u iznosu od 3.508,00 KM, s tim što to osiguranje ne može iznositi više od 10.000,00 KM.

 

7.            Osiguranje se polaže na depozitni račun Osnovnog suda u Bijeljini, br. 562 099 8130145898, otvoren kod NLB „Razvojne Banka“ a.d Banjaluka, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 1067001, pozivom na broj predmeta spisa. Dokaz o uplati predujmljenih sredstava, uz oznaku broja predmetnog spisa, priložiti sudu najkasnije prije početka zakazanog ročišta. Tražilac izvršenja po čijem prijedlogu je određeno izvršenje, nije dužan dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potraživanje dostižu iznos osiguranja.

 

8.            Kupac sa najvišom ponudom plaća ukupnu prodajnu cijenu, umanjenu za položeno osiguranje, koju je dužan uplatiti na navedeni depozitni račun Osnovnog suda u Bijeljini u roku od 30 dana, nakon održane javne prodaje. Kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

 

9.            Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najpovoljnija ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. U slučaju da sva tri najpovoljnija ponuđača ne ispune svoje obaveze, sud će oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguranja namiriće se troškovi nove prodaje.

 

10.          Sud će obustaviti izvršni postupak ukoliko se nepokretnost ne može prodati ni na drugom ročištu. Obustava izvršnog postupka ne sprečava pokretanje novog izvršnog postupka, radi naplate tog potraživanja na istoj nepokretnosti.

 

11.          Ovaj zaključak objaviće se na sudskoj oglasnoj tabli i WEB stranici Suda. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji i u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

 

12.          Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom pogodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

 

S u d i j a,

Jovan Savić

                                                                                                                                             

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.                                                                                                                                                                   

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: