Prodaja nekretnina k.o. Brčko 1

Datum objave: 11.03.2021. 10:50 / Izvor: Akta.ba, 10.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD  BRČKO DISTRIKTA BiH

 

Broj: 96 0 I 115015 21 Kom 2

Brčko, 04.03.2021. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta BiH po sudiji Dragutinu Ivanović, u izvršnoj stvari tražioca izvršenja Brčko distrikt BiH, zastupan po Sektoru za kordinaciju politika i opšte poslove vlade Brčko distrikta BiH, protiv izvršenika Radenković Ljiljane iz Brčkog, ul. M.M: Mehmedovića br. 12, radi duga, van ročišta dana 04.03.2021. godine, donio je  sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene Poreske uprave Brčko distrikta BiH od 22.11.2016. godine, tržišna vrijednost nekretnina izvršenika Radenković Ljiljane iz Brčkog, upisanih z.k. ul. broj: 844 „E“ poduložak broj: 1462 K.O. Brčko 1 – Privremeni registar u naravi dvosoban stan br. 13, površine 56 m2, vlasništvo Radenković Ljiljane sa 1/1 u iznosu od 44.992,44 KM.

 

II

Odredjuje se ročište za prvu prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem, koje će se održati dana 07.04.2021. godine u 11,15 sati, u zgradi ovog suda u sudnici broj: 5. 

 

III

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim danom od 08,00 do 16.00 sati, a na dan odredjenog za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

IV

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje imovine, navedene u tački I ovog zaključka, uz krivično-pravne posledice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

V

Predmetne nekretnine iz ovog zaključka na prvom nadmetanju se ne mogu prodati ispod 4/5 utvrdjene vrijednosti.

Od prvog do drugog ročišta mora proteći najmanje 30 dana.

Stranke se mogu sporazumjeti  da se nekretnine mogu prodati nadmetanjem za cijenu nižu od cijene iz ove tačke.

 

VI

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo lica koja su prethodno položila učešće u iznosu od 1/10 vrijednosti nekretnine odnosno 4.499,24 KM uz napomenu da tražilac izvršenja nije dužan položiti odnosno platiti učešće.

 

VII

Kupac je dužan položiti cijenu za  javno nadmetanje u roku od 8 dana od dana prodaje bez obzira da li se cijena isplaćuje odmah ili u ratama. Nakon polaganja cijene prodate nekretnine će se predati kupcu i dozvoliti pravo uknjiženja vlasnika u korist kupca.

Ako kupac u roku od 8 dana od dana prodaje ne položi cijenu, sud će rješenjem prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju.

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj tabli ovog suda a stranke su ovlaštene da zaključak o svom trošku objave i u drugim sredstvima informisanja.

Zaključak dostaviti traziocu izvršenja,  izvršenicima,  Poreskoj upravi Brčko distrikta i putem interneta.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                             SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                      Dragutin Ivanović

pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: