Prodaja nekretnina - k.č.br. 4922/2 u naravi njiva 2 klase, k.o. Bijeljina 1

Datum objave: 23.02.2021. 11:22 / Izvor: Akta.ba, 23.02.2021.

0  BOSNA I HERCEGOVINA 

REPUBLIKA SRPSKA  

OSNOVNI SUD U BIJELJINI                                            

Broj:80 0 Ip 123864 20 Ip

Bijeljina, 19.02.2021. godine

 

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, sudija Smiljka Dević, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska Ministarsatvo finansija Poreska uprava Područni centar Bijeljina, protiv izvršenika Dalibor Andrić,  iz Bijeline, ul. Ćirila i Metodija br. 23, radi naplate duga , v.sp. 1.252,08 KM , van ročišta, donio je dana 19.02.2021.godine,  slijedeći

 

Z A K LJ U Č A K

- o prvom ročištu za prodaju nepokretnosti –

 

Određuje se prvo ročište za javnu prodaju nepokretnih stvari izvršenika Andrić Dalibora:

- upisani u list nepokretnosti br. 4659/0 k.o. Bijeljina 1,

- k.č.br. 4922/2 u naravi njiva 2 klase površine 709 m2 na kojoj izvršenik ima pravo svojine sa dijelom 1/1.

Prodaja će se obaviti putem usmenog i javnog nadmetanja u zgradi ovog Suda, kancelarija broj 49  na dan  24.03.2021.godine u 11,00 časova.

Konstatuje se da je tržišna vrijednost nekretnina iz tač. I ovog Zaključka, utvrđena u iznosu od  38.706,36 KM. 

Na prvom ročištu za prodaju nekretnine iz tač. I ovog Zaključka, iste se ne mogu prodati ispod ½ utvrđene vrijednosti.

Na javnoj prodaji mogu učestvovati sva fizička i pravna lica osim lica navedenih u  čl. 88 Zakona o izvršnom postupku ( Sl. glasnik RS br. 59/03 ), uz uvjet da prije ročišta za prodaju na ime osiguranja polože iznos od 1/10 od utvrđene vrijednosti nekretnine, s tim što ne može iznositi više od 10.000,00 KM.

Osiguranje se polaže na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova: žiro račun broj 562 – 099 – 8130145898 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka,  vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 s pozivom na broj predmeta.

Dokaz o uplati predujmljenih sredstava, uz oznaku broja spisa, priložiti sudu najkasnije prije početka zakazanog ročišta.Tražilac izvršenja po čijem prijedlogu je određeno izvršenje, nije dužan dati osiguranje kao i nosioci prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nepokretnosti, ako njihova potraživanje dostižu iznos osiguranja.

Kupac sa najvišom ponudom plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje, koju je dužan uplatiti na Račun posebnih namjena – Depozitni račun osnovnih sudova: žiro račun broj 562 – 099 – 8130145898 otvoren kod NLB banke a.d. Banja Luka,  vrsta prihoda 223 171, opština 005, budžetska organizacija 10670001 s pozivom na broj predmeta  u roku od 30 dana nakon održane javne prodaje. Kupac je dužan platiti porez na promet nekretnina i taksu u vezi sa prodajom, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

 Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najpovoljnija ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. U slučaju da sva tri najpovoljnija ponuđača ne ispune svoje obaveze, sud će oglasiti da ročište nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz položenog osiguranja namiriti će se troškovi nove prodaje.

Ovaj zaključak objaviti će se na sudskoj oglasnoj tabli. Stranka može o svom trošku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Stranke se mogu sporazumjeti da se prodaja navedene nekretnine izvrši i neposrednom  nagodbom do otvaranja ročišta za javno nadmetanje.

 

                                                                                                                                         

Pouka o pravnom lijeku:                                                               

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.                    

 

Sudija

Smiljka Dević                                                                                                                                                               

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: