Prodaja nekretnina K.O. Bijača, Crveni Grm, Vojnići-Dole, Humac, Prolog, Mostarska vrata -Gradska, Radišići gornji i Lisice u Ljubuškom

Datum objave: 19.07.2017. 08:12 / Izvor: Večernji List, 19.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNO HERCEGOVAČKA

OPĆINA LJUBUŠKI

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 02-31-1250/17

Ljubuški, 18.07.2017. godine

 

Na temelju članka 363. stavka 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH („Službene novine Federacije," BiH 66/13 i 100/13), čanka 1. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija, općine i gradova (Službene novine Federacije BiH," br. 17/04), članka 8. stavak 1. Odluke o postupku, načinima i uvjetima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Ljubuški (Službeni, glasnik općine Ljubuški br. 5/14) i Zaključka Općinskog vijeća općine Ljubuški broj 01-02-1220/17 od 11.07.2017. godine, Općinski načelnik raspisuje 

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški usmenim javnim nadmetanjem

 

I. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški, pobliže označenih:

Redni br.

K.O

Novi k.č.br.

Stari k.č.br

Površina parcele m2

Početna cijena

Jamčevina KM

1.

Bijača

1/16

44/547

1000

3.000,00

1.000,00

2.

Crveni Grm

1905/16

47/313

800

4.000,00

1.000,00

3.

Crveni Grm

1845/2

47/367

350

1050,00

1.000,00

4.

Vojnići-Dole

239/34

1/710

771

2.313,00

1.000,00

5.

Vojnići-Dole

239/35

1/711

531

1.593,00

1.000,00

6.

Vojnići-Dole

2149/14

1/681

2001

6.003,00

1.000,00

7.

Humac

2226/117

355/1093

250

750,00

750,00

8.

Humac

2694/7

678/96

1080

3.240,00

1.000,00

9.

Prolog

3453/5

537/57

1526

6.867,00

1.000,00

10.

Prolog

3453/6

537/58

1200

5.400,00

1.000,00

11.

Mostarska vrata -Gradska

534/39

534/39

605

3.025,00

1.000,00

12.

Mostarska vrata -Gradska

447/14

447/14

875

4.375,00

1.000,00

13.

Mostarska vrata -Gradska

447/15

447/15

875

4.375,00

1.000,00

14.

Mostarska vrata -Gradska

482/4

482/4

900

4.050,00

1.000,00

15.

Radišići gornji

2356/2

1/2016

1280

3.840,00

1.000,00

16.

Lisice

731/4

288/178

1727

8.635,00

1.000,00

17.

Lisice

731/5

288/187

159

715,50

715,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  Pravo sudjelovanja na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sve fizičke i pravne osobe. Sudionici licitacije moraju uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene nekretnine za koju se natječu, s time da iznos jamčevine ne može biti manji od 1.000,00 KM, izuzev za lokacije čija početna cijena iznosi manje od 1.000,00 KM. Jamčevina se uplaćuje na depozitni račun Općine Ljubuški br. 1610000171630162 sa naznakom „Jamčevina za kupnju građevnog zemljišta označenog kao k.č.br._____________ ," vrsta prihoda: 722 431 (na uplatnici naznačiti oznaku nekretnine za koju je uplaćena jamčevina).

 

III. Svaki sudionik javnog nadmetanja (licitacije) dužan je predočiti dokaz o položenoj jamčevini Povjerenstvu za provođenje licitacije, u suprotnom ne može sudjelovati na licitaciji. Također je potrebno da fizičke osobe dostave ovjereni preslik osobne iskaznice i broj tekućeg računa, a za pravne osobe izvod iz sudskog registra (original ili ovjerena fotokopija).

 

IV: Ako na licitaciji budu sudjelovali punomoćnici neke osobe moraju imati punomoć sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

Licitacija se može održati ako u njoj sudjeluju najmanje dva sudionika.

Ako se na licitaciju javi samo jedan sudionik, Povjerenstvo može pristupiti postupku prodaje, pod uvjetom da cijena ne može biti manja od početne cijene.

 

V. Sudioniku licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija za pojedine nekretnine, jamčevina se uračunava u postignutu cijenu, a sudioniku koji ne uspije u licitaciji, jamčevina se vraća na njegov tekući račun.

Sudionik licitacije čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije. Ako ne plati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od sklapanja kupoprodajnog ugovora, te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

 

VI. Sa sudionikom licitacija čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija i koji u navedenom roku uplati utvrđeni iznos cije.ne sklopit će se kupoprodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave. Troškove notarske obrade ugovora i ostale izdatke u svezi s prodajom, prijenosom prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac, osim troškova za procjenu tržišne vrijednosti nekretnina.

Nakon provedbe ugovora u zemljišnoknjižnoj i katastarskoj evidenciji kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

 

VII. Licitacija će se održati u prostorijama Službe za prostorno uređenje i imovinsko-pravne i katastarske poslove općine Ljubuški (ured br.3.) u četvrtak, 17.08.2017. godine sa početkom u 9 sati.

 

VIII. Postupak licitacije provest će Povjerenstvo za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Ljubuški.

Sve informacije o nekretninama koje su predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresirane osobe mogu dobiti u Službi za prostorno uređenje imovinskopravne i katastarske poslove općine Ljubuški, Zrinsko-frankopanska 71, svakim radnim danom od 0700 do 15 00 ufc

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: