Prodaja nekretnina k.o.Magnojević

Datum objave: 05.07.2017. 12:12 / Izvor: Akta.ba, 05.07.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U BIJELJINI

Broj: 80 0 I 021608 16 I 2

Bijeljina, 28.06.2017. godine

 

OSNOVNI SUD U BIJELJINI, po sudiji Milica Perić, u izvršnom postupku tražioca izvršenja Mikrokreditna Fondacija LOK Sarajevo, ul Skenderija 13, protiv izvršenika Verice Stojanović iz Bijeljine, vl. SUR „Veca-Meca“  Bijeljina, ul.Cara Uroša 58, radi prinudne naplate mjeničnog potraživanja, v. sp. 2.829,34 KM, donio je dana 28.06.2017. godine sljedeći:

 

 Z A K LJ U Č A K

o prvoj prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina upisanih u z.k.ul.br.224 k.o.Magnojević, označene kao parcela k.č.br. 24/1 SP površine 10130 m2   i parcela k.č.br.23/SP površine 9400 m2,  sa upisanim pravom susvojine u korist izvršenika  Verice Stojanović r. Maksimović iz Bijeljine, sa dijelom 4765/19530.

 

2.   Ročište za prodaju nepokretnosti održat će se dana 29.08.2017.godine  u  11,00 časova, u zgradi Suda, soba broj 42, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, izvršenik i zainteresirana lica kao kupci.

 

3. Vrijednost nekretnina  izvršenikovog udjela, utvrđuje se u iznosu od 5.522,86 KM.

 

4. Zainteresovana lica za kupovinu nepokretnosti iz tačke 2.  mogu razgledati           nepokretnost svakog radnog dana, počev od 14.08.2017.godine, u vremenu od 10.00 do 12.00 časova. Ako izvršenik ili drugo lice ometa razgledanje nepokretnosti Sud će na zahtjev stranke, koji se može podnijeti 8 dana prije datuma održavanja ročišta,  donijeti zaključak kojim će na trošak tražioca izvršenja odrediti da se izvršenik i to lice udalje s nepokretnosti za vrijeme razgledanja. Zaključak o udaljavanju provodi sudski izvršilac, uz asistenciju policije. 

 

5.  Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnost se ne može prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

 

6.  Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 1/10 određene vrijednosti nekretnina, s tim što osiguranje ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna Sudu predati dokaz da su osiguranje platili  na Račun posebnih namjena-Depozitni račun osnovnih sudova: žiro račun   br. 562-099-8130145898 kod NLB banke A.D. Banja Luka, vrsta prihoda 223171, opština 005, budžetska organizacija 1067001, poziv na broj predmeta  021608 2016. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

 

7.  Ponuđač s najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene Sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač s najvišom ponudom ne deponuje  prodajnu cijenu u ovom roku, Sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču, koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka Sudu deponuje  prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, Sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača s najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, Sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati drugo ročište u roku od 30 dana.

 

8. Shodno odredbi člana 75. st. 1. i 2. Zakona o izvršnom postupku, kupac preuzima služnosti i stvarne terete na predmetnoj nepokretnosti.

 

9. Troškovi poreza i takse u vezi s prodajom nepokretnosti plaća kupac.

 

10.Ovaj zaključak objavit će se na oglasnoj tabli Suda i na VEB stranici, a stranka može, o svom trošku, zaključak objaviti i u sredstvima javnog informiranja.

 

PRAVNA POUKA:

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen pravni lijek.                                                                 

                                                                                                                                                   

Sudija,                                                                                                                        

Milica Perić

                                                                                                                                         

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: