Prodaja nekretnina - parcele broj. 3029/2, KO Solun, Visoko

Datum objave: 10.01.2020. 09:03 / Izvor: Oslobođenje, 10.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U VISOKOM - ODJELJENJE U OLOVU

 

Broj: 41 1 1009360 191

Olovo, 30. 12. 2019. godine

 

Općinski sud u Visokom, Odjeljenje u Olovu, sudija Edin Bičo, postupajući po prijedlogu za izvršenje tražioca izvršenja AUTOME-HAN1KA d.d. Sarajevo - u stečaju, ul. Hamdije Čemerlića la, Sarajevo, zastupanog po stečajnom upravniku Mahmutović Muhamedu, a ovaj po punomoćniku Šarić Jasminu, advokatu iz Visokog,protiv izvršenika MBC d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, ul. Vratnik Mejdan 5, Sarajevo, radi izvršenja na nepokretnostima, vrijednost spora 2.035,82 KM, dana 30. 12. 2019. godine, donio je

 

ZAKLJUČAK

o prodaji nepokretnosti

 

1. Određuje se prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina upisanih u zemljišnoknjižnom ulošku hroj 857, KO Solun i to:

- parcela broj. 3029/2, označena kao ŠIKOLA - Križevići, njiva 5. klase, površine 616 m2.

2. Nekretnina iz tačke 1. je vlasništvo MBC d.o.o. Sarajevo,ul. Vratnik Mejdan 5, Sarajevo, sa dijelom 1/1, na kojoj je upisano založno pravo u korist tražioca izvršenja. Nekretnina se nalazi u posjedu izvršenika.

3. Vrijednost nekretnina utvrđena je nalazom sudskog vještaka od dana 10. 12. 2019. godine u iznosu od 162.124,00 KM i to:

a) parcela broj: 3029/2, označena kao ŠIKOLA - Križevići, njiva 5. klase, površine 616 m2, u iznosu od 6.160,00 KM,

b) vanknjižni objekat izgrađen na parceli broj 3029/2 u iznosu od 155.964,00 KM

4. Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se ne može prodati ispod 1/2 utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

5. Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni račun Općinskog suda u Visokom, broj 3389002209800854, koji se vodi kod UniCredit Bank d.d. poslovnica Visoko. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

6. Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti daje nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku, sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište.

7. Kupac preuzima stvarne terete na ovoj nekretnini.

8. Troškovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine plaća kupac.

9. Ročište za prodaju nekretnina održat će se dana 30. 01. 2020. godine, u 12.00 sati, u zgradi Općinskog suda u Visokom -Odjeljenje u Olovu, na koje se pozivaju tražilac izvršenja, iz-vršenik i zainteresovana lica kao kupci.

10. Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda, a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

 

Sudija Edin Bičo

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: