Prodaja nekretnina: zemljišta u Gračanici, motela sa pratećim objektima i zemljištem u Novom Travniku, kuće i dvorišta u Posušju, poslovnog prostora - Nova Bila, stambeno poslovnog objekta KO Čeliac Donji, zemljišta u Posušju…

Datum objave: 17.01.2020. 08:44 / Izvor: Dnevni Avaz, 17.01.2020.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MBJO.01.2019/1 od 10.01.2020. godine, objavljuje

 

OGLAS

O JAVNOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

 

I Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje je imovina - nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to

 

RB

OPIS NEKRETNINA

Početna cijena za prodaju u KM

1

Zemljište - površine 14.560m2 (suvlasništvo na 1/28) upisano u ZK ul.br. 669 k.č. 1074/3 KO Soko - Gračanica

46,20

2

Motel sa pratećim objektima i zemljištem upisano u ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kć br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27

vlasništvo sa dijelom 1/1 - Novi Travnik

22.981,00

3

Kuća i dvorište upisano u ZK ul.br. 29 KO Vrpolje na kč br. 3445 zvana „Podvornica" ukupne površine 2.004 m2 (kuća površine 111 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica klase 5 površine 1.393 m2) vlasništvo sa dijelom 1/1 - Posušje

20.888,70

4

Kuća i dvorište upisano u ZK ul. br. 31 KO Vrpolje na kč br. 1817 oranica 5.klase površine 350 m2 i 3721 oranica 5. i 7. klase površine 2.257 m2)

vlasništvo sa dijelom 1/1 - Posušje

4.630,50

5

Kuća i dvorište upisano u Posjedovni list br. 1344 KO Drvar grad na k.p.broj 45-86/1 kuća i zgrada 45 m2, dvorište 434 m2 i k.p.broj 45-86/2 kuća i

zgrada 45 m2 i dvorište 434 m2 vlasništvo sa dijelom 1/1 - Drvar

1.514,10

6

Poslovni prostor upisan u ZK ul. br. E1 KO Pokrajčići na k.č.brpj 744 u naravi poslovni prostor broj 7 površine 89,95 m2, vlasništvo sa dijelom 1/1 - Nova Bila

24.421,60

7

Poslovni prostor upisan u ZK ul. br. 2993 KO SP Podastinje na k.č.broj 850/13 E K-l u naravi poslovni prostor površine 112 m2 i k.č.broj 850/13 E P0T u

naravi poslovni prostor površine 107 m2, vlasništvo sa dijelom 1/1 - Kiseljak

38.621,80

8

Poslovni prostor upisan u ZK ul. br. 1741 KO Gradačac II na k.č.broj 1169/1 u A listu kuća i zgrada površine 207 m2, ekonomsko dvorište površine 7 m2, u A 2 izvršeno je etažiranje privredne zgrade između ostalog i prizemlje lokal 4 površine 43,53 m2, u B vlasničkom listu upisano je vlasništvo Banke sa dijelom 1/1, na lokalu broj 4, i 1/5 privredne zgrade koja se nalazi na k.č.broj 10/104 vlasništvo banke sa dijelom 1/1 - Gradačac

17336,00

9

Poslovni prostor upisan u KPU br. 2205 KO Kakanj sa upisom nekretnine koje se nalaze u Kaknju, u poslovnom centru II Gornja Kolonija kojeg čine:

garaže koje se nalaze na katu i to u nizu brojevi 4.5,i 6 od po 15 m2, ukupno garažni prostor od 45 m2, a nalaze se na parceli k.č. broj 348/5 KO Popi novi premjer k.č. broj 1049/6 KO Kakanj, a. prizemlje poslovni prostor 1,2,3.b. kat poslovni prostor broj 5 i 6 vlasništvo sa dijelom 1/1. Prodaja se odnosi na poslovne prostore pod rednim brojevima 1,2,3,4,5, i 6 te ne uključuje prodaju garaža - Kakanj

27.542,90

10

Kuća sa dvorištem u Kiseljaku upisano u ZK ul. br. 599 KO SP_Podastinje na kč. br. 877/74 sve površine od 485 m2 vlasništvo sa dijelom VI - Kiseljak

45.202,50

11

Stambeno poslovni objekat upisano u list nepokretnosti ul. br. 758/7 KO Čelinac Donji br. parcele 1061 sveukupno površine 398 m2

vlasništvo sa dijelom 1/1 - Čelinac

49.689,50

12

Zemljište u Posušju upisano u ZK ul. br. 14 na kč. 58,59,60,100,101,102,103 sveukupne površine 8.468 m2 vlasništvo sa dijelom 1/1 - Posušje

4.083,80

 

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.

 

II. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

 III. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine'sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime i prezime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa kapare od 20% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Rok za dostavu ponuda je 5 dana od dana objave ovog oglasa. Ponude slati u zatvorenoj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo sa naznakom "oglas o javnoj prodaji nekretnina - NE OTVARAJ".

Posebna pogodnost Ukoliko neko ponudi da otkupi sve nekretnine iz ovog oglasa Banka će odobriti stimulaciju te umanjiti sve početne cijene za 20%.

IV. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se daje isti odustao od kupovine.

V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VI Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke osim imovine gdje Banka nije u posjedu. VU Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac. VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: