Prodaja nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana Poslovna zona Pilana

Datum objave: 06.03.2021. 09:40 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

Na osnovu člana 7. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj:17/14),člana 45. Statuta općine Bosanska Krupa – prečišćen tekst 1 („Službeni glasnik općine Bosanska Krupa“, broj: 10/17) i člana 2. Odluke o prodaji nekretnine – neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“ („Službeni glasnik Općine Bosanska Krupa“, broj: 3/21), Općinski načelnik općine Bosanska Krupa, objavljuje:

O G L A S
o prodaji nekretnine-neizgrađenog građevinskog zemljišta u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje:
nekretnina-neizgrađeno građevinsko zemljište – parcela u obuhvatu Regulacionog plana „Poslovna zona Pilana“, vlasništva Općine Bosanska Krupa upisano u ZKU broj: 33 k.o. Bosanska Krupa II, označena kao k.č.broj: 1092/3 „luka“ dvorište površine 2006 m2, radi izgradnje poslovnog objekta.
Početna cijena neketnine iznosi 64.192,00 KM KM i ista je utvrđena na osnovu procjene ovlaštenog sudskog vještaka građevinske struke.

USLOVI PRODAJE:

Urbanističko-tehnički uvjeti
– lokacija ………………………Radnička bb, Bosanska Krupa (Poslovna zona „Pilana“)
– dijapazon mogućih namjena objekta ……….skladišta, proizvodni pogoni, servisne i uslužne djelatnosti, prodajni prostori
– maksimalna spratnost objekta VP+1
– orjentacioni gabariti…..unutar građevinskih linija
– položaj….. unutar građevinskih linija

Javna prodaja vršit će se putem podnošenja pismenih ponuda.
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja prema zakonu mogu sticati pravo vlasništva.
Kao uslov za učešće na oglasu ponuđači su dužni uplatititi kauciju u iznosu 10 % od početne cijene nekretnine.
Plaćanje se vrši na depozitni račun Općine Bosanska Krupa broj: 3380002200041552, otvoren kod Unicredit banke, Filijala Bosanska Krupa, vrsta prihoda 721239.

Kao najpovoljnija ponuda smatrat će se ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom. U slučaju da su ponude istovjetne, prednost ima ponuda ponuđača koji je ranije predao ponudu. Za ponuđača čija ponuda ne bude određena kao najpovoljnija, uplaćeni iznos kaucije vraća se u roku od 8 (osam) dana od okončanja postupka prodaje.
Ponuđaču koji bude određen kao najpovoljniji, iznos kaucije uračunava se u kupoprodajnu cijenu.
Ukoliko odabrani najpovoljniji ponuđač odustane od ponude ili iz bilo kog razloga ne pristupi zaključenju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat kaucije, a najpovoljnijom ponudom smatrat će se slijedeća ponuda sa najvećom ponuđenom cijenom.
Sa ponuđačem koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu za predmetne nekretnine zaključit će se ugovor u formi notarski obrađene isprave u roku od 30 dana od dana donošenja konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Ugovorom o kupoprodaji predmetnih nekretnina iz ovog oglasa, bit će regulisan rok i način plaćanja kupoprodajne cijene, kao i vrijeme i način predaje u posjed kupljenih nekretnina.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA:
Pismene ponude se podnose u zatvorenoj koverti, sa ličnim podacima i potpisom za fizička lica, te nazivom i sjedištem firme, potpisom ovlaštene osobe za pravna lica sa naznakom KOMISIJA ZA PROVOĐENJE JAVNOG NADMETANJA «NE OTVARAJ».
Rok za podnošenje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu.
Ponude se mogu dostaviti putem pošte ili direktno u Centar za usluge građanima Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa, ulica Terzića bb.

Ponuda mora biti izražena u konvertibilnim markama/KM.
Uz ponudu se dostavlja:

1. dokaz o uplaćenoj kauciji,
2. ovjerena kopija CIPS-ove lične karte za fizička lica, te izvod iz sudskog registra
za pravna lica (orginal ili ovjerena kopija ne starija od tri mjeseca).
Ponuđač snosi sve troškove pripremanja podnošenja ponude, uplate kaucije kao i sve troškove zaključenja i provođenja ugovora.

VRIJEME RAZGLEDANJA:
Predmetna nekretnina može se pogledati svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u terminima od 12,00 -15,00 časova.
Kontakt osoba Sabahudin Mahmić, dipl.ing.arhitekture i Merzuk Sedić, dipl.ing.geodezije, telefon: 037/961-464.

MJESTO I OTVARANJE PONUDA:
Javno otvaranje ponuda izvršit će se 29.03.2021 godine sa početkom u 12,00 sati u velikoj sali Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Bosanska Krupa ulica Terzića bb u Bosanskoj Krupi.
Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači ili njihovi punomoćnici uz priloženu punomoć koja mora biti sačinjena u formi nortarski obrađene isprave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: