Prodaja nepokretne imovine sa udjelom 1/1, upisane u Hotelu Vučko označen pod brojem 411, IV sprat, površine 56,55m2 izgrađen na k.č.br.2926/1082 K.O. SP Pale, lokacija Olimpijska br.1. Jahorina

Datum objave: 06.01.2020. 12:34 / Izvor: Akta.ba, 06.01.2020.

Bosna i Hercegovina

Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje

 

Regionalni centar Sarajevo

Broj: 02/6-2/II-16-95-5759-29-9-1/15

Sarajevo, 30.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 16. stav (1) Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 62/11), člana 79. i 88. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 27/12), radi namirenja duga prodajom zaplijenjene imovine, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, Regionalni centar Sarajevo, Odsjek za poslovne usluge, Grupa za prinudnu naplatu najavljuje

 

DIREKTNU PRODAJU

koja će se održati dana 22.01.2020. godine u 13 časova, u prostorijama Grupe za prinudnu naplatu u RC Sarajevo, na adresi Zmaja od Bosne 47 b, 71000 Sarajevo, tel: 033/ 246-062, fax 246-063, sa početkom u 13:00 sati.

 

Predmet prodaje:

- nepokretna imovina sa udjelom 1/1, upisanoj u Hotelu Vučko označen pod brojem 411, IV sprat, površine 56,55m2 izgrađen na k.č.br.2926/1082 K.O. SP Pale, list broj: 765, posjedovni list broj: 4326, koja se nalazi na lokaciji Olimpijska br.1. 71420 Jahorina, BiH, na kojoj dužnik indirektnih poreza BARIT d.o.o. Kreševo, ima pravo vlasništva sa udjelom 1/1.

- Prema zemljišnoknjižnom stanju u spisu, na nekretninama koje su predmet prodaje upisana je hipoteka u konkretnom postupku prinudne naplate indirektnih poreza u korist Uprave za indirektno oporezivanje, te nema upisanih drugih tereta.

 

Način prodaje:

Direktna prodaja će se vršiti bez obaveze polaganja depozita. Način dostavljanja ponuda:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti najmanje 24 sata prije vršenja prodaje uz jasno navođenje imovine koja je predmet ponude, kao i ponuđene cijene. Ponude dostaviti lično na protokol RC Sarajevo ili putem pošte na adresu:

UIO Banja Luka Odsjek za poslovne usluge Grupa za prinudnu naplatu Ul. Zmaja od Bosne 47 b 71000 Sarajevo sa naznakom: Ponuda za kupovinu nepokretne imovine dužnika BARIT d.o.o. Kreševo Uslovi učešća i prodaje:

Pravo učešća imaju punoljetna fizička i pravna lica.

Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici Uprave za indirektno oporezivanje kao i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva ne mogu biti ponuđači.

Svi ponuđači na zahtjev treba da pokažu svoju ličnu kartu ili pasoš, a ukoliko su zastupnici isto moraju dokumentovati. U prisustvu svih učesnika, Odbor će otvoriti koverte i prodati imovinu licu sa najboljom ponudom.

U slučaju da lice koje je ponudilo najveću cijenu ne bude prisutno, imovina se prodaje sljedećem licu sa najboljom ponudom. Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos, Odbor će vršiti prodaju imovine putem nadmetanja među tim licima koja su dala ponudu sa istim iznosom.

Kupac plaća cijenu odmah nakon okončanja direktne prodaje.

Kupac preuzima sve obaveze koje nastanu kao posljedica kupoprodaje (porez na promet nekretnina i druge javne dadžbine, takse, ovjere i sl.), a Uprava za indirekno oporezivanje izdaje kupcu ispravu o pravu vlasništva u roku od 15 radnih dana od dana izmirenja cijene nekretnine.

Nekretnina koja je predmet prodaje nalazi se na lokaciji Olimpijska br.1. 71420 Jahorina, RS- BiH. Sve informacije u vezi sa prodajom (termin za pregled nekretnine, dokaza o vlasništvu iste i sl.) mogu se dobiti u Grupi za prinudnu naplatu pri Regionalnom centru Sarajevo ili pozivom na broj telefona 033/246-069,033/246-062, svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova. Fotografije predmeta prodaje dostupne su na web stranici www.uino.gov.ba.

 

Šef Grupe za prinudnu naplatu

Tarik Nekić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: