Prodaja nepokretnosti k.o. SP Dolac, mašina, uređaja i rezervnih dijelova

Datum objave: 03.03.2021. 08:58 / Izvor: Dnevni Avaz, 03.03.2021.

ENERGOINVEST

TVORNICA DALEKOVODNIH STUBOVA DD SARAJEVO U STEČAJU

Džemala Bjedića broj 164

SARAJEVO

 

Broj: 65 0 St 571731 16 St

Sarajevo,03.03.2021 god.

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku ( « Službene novine F BiH » br. 29/03, 32/04 i 42/06 ) i Odluke odbora povjerilaca od 10.02.2021 god., stečajni upravnik objavljuje treću prodaju imovine stečajnog dužnika.

 

OGLAS

O prodaji imovine

 

Predmet prodaje; nepokretna i pokretna imovina u vlasništvu i posjedu stečajnog dužnika.

 

A. Nepokretnosti - KO SP DOLAC

 

Lot 1

red.br

ZK uložak broj

Oznaka nekretnina

površina

Cijena u KM

1

544/1-dio

1049

Ekonomsko dvorište

5927

3,364,520.82

2

544/3

1049

Zgrada male hale

131

105,803.46

3

544/2

1049

Plinska stanica

9

7,268.94

4

544/4

1049

Gradilište

27

21,806.82

5

545/3

3307

Održavanje

778

628,359.48

6

544/7

1049

Alatnica

1048

846,427.68

7

545/2

3430

Garderoba

226

182,531.16

8

545/1

3307

Ventilacija za kisik

32

25,845.12

9

544/6

3041

Mehanička radiona

198

159,916.68

10

1383/59

1049

Skladište

102

82,381.32

11

544/5

4628

Privredna zgrada Al most

64

51,690.24

12

544/1-dio

1049

Ekonomsko dvorište

. 3325

1,887,469.50

13

544/1-dio

1049

Ekonomsko dvorište

4

2,270.64

14

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

2952

1,675,732.32

15

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

1620

919,609.20

16

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

260

147,591.60

17

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

1010

573,336.60

18

1383/62-dio

1049

Ekonomsko dvorište

1005

570,498.30

19

1383/61

1049

Restoran

481

446,204.46

20

1383/60

1049

Skladište

89

50,521.74

Ukupno Lot 1.

19288

11,749,786.08

 

Lot 2

Red.br.

ZK uložak broj

Oznaka nekretnina

površina

Cijena u KM

1

618/5

3729

Mala hala

786

634,820.76

Ukupno Lot 2.

786

634,820.76

 

Lot 3

Red br.

ZK uložak broj

Oznaka nekretnina

površina

Cijena u KM

1

545/6

12019

Upravna zgrada

1019

1,678,965.54

2

545/5-dio

2991

Mašinska hala

2192

1,770,390.72

Ukupno Lot 3.

3211

3,449,356.26

UKUPNO LOT 1,2,3

23285

15,833,963.10

 

B. Pokretna imovina (oprema)

a. mašine i uređaji 536.446,05 KM

b. rezervni dijelovi 23.898,75 KM

 

Pokretna imovina se prodaje na osnovu specifikacije sa umanjenom cijenom u iznosu od 25% (specifikacija je dostupna u poslovnim prostorijama društva).

Datum i vrijeme prodaje: 05.04.2021 god. / ponedjeljak / u 11,00 sati.

Mjesto prodaje: prostorije stečajnog dužnika: ul. Džemala Bjedića br. 164. Sarajevo

 

Uslovi i način prodaje imovine pod tačkom A:

- imovina pod tačkom A . (Lot 1, Lot 2 i Lot 3 ) se prodaje kao jedinstvena cjelina u postojećem stanju sa početnom cijenom od 15.833.963,10 KM (75% od procjenjene vrijednosti).

- prodaja se vrši usmenim javnim nadmetanjem uz predhodno dostavljanje ponuda s tim da cijena u ponudi ne može biti manja od 15.833.963,10 KM. Početna cijena u javnom nadmetanju je najviša ponuđena cijena u dostavljenim ponudama. Minimalan iznos podizanja cijene u nadmetanju /korak između dvije ponuđene cijene je 50.000,00 KM.

Ponude se dostavljaju stečajnom upravniku na adresu: ENERGOINVEST-TVORNICADALEKOVODNIH STUBOVA DD SARAJEVO U STEČAJU, Džemala Bjedića br. 164. Sarajevo u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda za kupovinu imovine po oglasu od 03.03.2021 god. " najkasnije do dana 02.04.2021. (petak).

- ponude mogu dostaviti pravna lica domaća i inostrana, s tim što se na inostrana primjenjuju odredbe Zakona o stvarnim pravima F BiH o reciprocitetu kod kupovine nekretnina.

- ponuđači su dužni dostaviti isprave koje potvrđuju naziv, sjedište i podatke o odgovornom licu (izvod iz sudskog registra ne stariji od 20 dana), Punomoć o zastupanju, Uvjerenje porezne uprave -ID broj poreznog obaveznika i ponudu uredno potpisanu i ovjerenu, bankovnu garanciju kojom se potvrđuje sigurnost plaćanja i dokaz o uplati depozita za učešće u nadmetanju u iznosu od 100.000,00 KM. Depozit se uplaćuje na transakcjski račun br. 1610000167330055 otvoren kod Reiffeisen banke. Bankarska garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita. Inostrani ponuđači su dužni dostaviti isprave odgovarajuće oglašenim uslovima. Uplate iz inosfranstva mogu se izvršiti na adresu; Raiffeisen Bank dd Sarajevo Bosna i Hercegovina SWIFT CODE: RZBABS2S /Adress: Zmaja od Bosne bb Sarajevo BiH, IBAN CODE: BA39161O0OO167330055, FULL BENEFICARY NAME: Energoinvest TDS dd Sarajevo, Džemala Bijedića 164.

- proceduru prodaje će provesti stečajni upravnik u prisustvu Komisije za prodaju. Prodaji mogu biti prisutni samo ponuđači i njihovi punomoćnici/ograničenje okupljanja zbog rizika od Covid 19/.

- prodaja će se provesti i ako učestvuje samo jedan ponuđač koji ispunjava uslove.

- kupcem se proglašava ponuđač koji ponudi najvišu cijenu u nadmetanju.

- ponuđač koji bude izabran, dužan je sklopiti ugovor o kupoprodaji sa stečajnim upravnikom u roku od 30 dana od dana prodaje i isplatiti prodajnu cijenu najkasnije u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora. Depozit će se izabranom ponuđaču uračunati u cijenu. Ukoliko najbolji ponuđač ne sklopi ugovor o kupovini ili ne isplati cijenu u propisanom roku stečajni dužnik zadržava iznos depozita, a ugovor ukoliko je sklopljen prestaje važiti i drugi najbolji ponuđač će smatrati se kupcem.

- ponuđačima koji ne budu izabrani depozit će se vratiti u roku od 10 dana od dana prodaje izuzev drugog najboljeg.

- Predaja imovine u posjed će se izvršiti u roku od 30 dana od uplate cjene ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore.

 

Uslovi i način prodaje imovine pod tačkom B:

- imovina pod tačkom B. (Lot 4) se prodaje u zatečenom (viđenom) stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora.

- mašine i uređaji se prodaju po proizvodnim linijama, a zalihe rezervnih dijelova se prodaju kao cjelina.

- prodaja se vrši na način kao pod tačkom A, s tim što uplata depozita iznosi 5.000 KM. Minimalan iznos podizanja cijene u nadmetanju za mašine i uređaje je 5.000,00 KM, a za zalihe rezervnih dijelova 2.000,00 KM. Rok za predaju stvari u posjed kupcu jc 15 dana od dana uplate cijene. Ponude mogu podnijeti i fizička lica i dužni su dostaviti sve kao i pravna izuzev isprava koje posjeduju samo pravna lica, kao i ovjerenu kopiju lične karte, broj telefona, i Potvrdu CIPS-a ne stariju od 10 dana. Na prodatu cijenu se obračunava PD V.

- poreze i druge troškove u vezi sa prodajom imovine pod A snose kupci.

-predmeti prodaje kao i dokumentacija mogu se pregledati svakim radnim danom od 09-13,00 sati.

- sve informacije mogu se dobiti u istom vremenu na tel br. 033 541-295,061 198-187 i 061 183-951.

- procedura prodaje provest će se po Pravilima procedure broj 071-IN/ 2020 od 10.03.2020.

- stečajni upravnik zadržava pravo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez obrazloženja razloga

 

STEČAJNI UPRAVNIK    

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: