Prodaja nepokretnosti označene kao k.p. 1959, k.o. Dvorovi, Bijeljina

Datum objave: 08.07.2017. 08:48 / Izvor: Oslobođenje, 08.07.2017.

Na osnovu člana 9.Pravilnika o postupku javnog konkut^a za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnilc Republike Srpske", broj: 20/12) ,Odluke o načinu i uslovima javne prodaje nepokretnosti označene kao lcp. 1959, k.o. Dvorovi, broj 01-022-65/17 od 27. juna 2017. godine (Službeni glasnik grada Bijeljina brojrl4/17) kao i Rješenja o imenovanju Komisije za sprovođenje javnog konkursa za prodaju, odnosno opterećenje pravom građenja nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina"broj 30/16) objavljuje se

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti označene kao k.p. 1959, k.o. Dvorovi

 

1. Grad Bijeljina prodaje nepokretnosti u svojini, označene kao:

- k.p. broj: 1959 - zv. Budžak, u naravi njiva, nekategorisani put, površine 736 m2 upisana u List nepokretnosti broj: 175 k.o. Dvorovi, u kojem je kao korisnik upisana opština Bijeljina sa dijelom 1/1, a što odgovara gruntovnoj parceli označenoj kao k.p. 1959 zv. Budžak, u naravi nektegorisani put, površine 736 m2, upisanoj u zk.ul. broj: 3899, .ko. Dvorovi, u kom je Grad Bijeljina upisan sa svojinom sa dijelom 1/1.

2. Prodaja nepokretnosti u svojini Grada Bijeljina izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) koja će se održati 23.07.2017. godine u zgradi Skupštine Grada Bijeljina (velika sala) sa početkom u 09,00 časova.

3. Početna prodajna cijena nepokretnosti za k.p. 1959 iznosi 7.360,00 KM

4. Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni uplatiti iznos od 10% od početne prodajne cijene nepokretnosti s tim što taj iznos ne može biti manji od 1.000,00 KM i za:

-k.p. 1959 kaucija iznosi 1.000,00 KM

Uplatu izvršiti na jedinstven račun trezora Grada Bijeljina broj: 555-001-00777777-70 prije početka licitacionog postupka, a dokaz o izvršenoj uplati podnijeti Komisiji.

5. Pravo učešća na javnom nadmetanju (licitaciji) imaju sva pravna i fizička lica.

Fizička lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid dostave jedan od identifikacionih dokumenata(lična karta, pasoš..) kao i punomoć lica koje ih opunomoćuje da u njegovo ime učestvuju u postupku.

Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nepokretnosti i dokumentaciju o nepokretnosti koja se prodaje i dobiti tražene informacije u Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1,svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova.

7. Sa učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu, zaključiće se kod notara Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranioca Republike Srpske - Sjedište zamjenika u Bijeljini.

8. Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj kaucije.

9. Prodajnu cijenu navedene nepokretnosti učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora na žiro-račun prodavca.

10. Predaja nepokretnosti u posjed izvršiće se u roku od 8 (osam) dana nakon isplate kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik .

11. Troškove izrade Ugovora o kupoprodaji u formi nortarske isprave kao i troškove sprovođenja istog, snosi kupac..

12. Postupak licitacije nepokretnosti u svojini grada Bijeljina sprovešće Komisije za sprovođenje javnog konkursa za prodaju, odnosno opterećenje prav om građenja nepokretnosti u svojini opštine Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina"broj 30/16) .

13. Oglas za prodaju nepokretnosti iz tačke 1. objaviće se u listu "Oslobođenje", na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Bijeljina i veb sajtu grada Bijeljina.

 

GRADONAČELNIK

Mićo Mićić

 

Broj: 02-014-1-937/2017

Datum, 03.07.2017.godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: