Prodaja njive, k.o. Gorice

Datum objave: 26.02.2021. 13:46 / Izvor: Pravosudje.ba, 26.02.2021.

Druga prodaja nekretnina - 31.03.2021. godine u predmetu 96 0 I 126532 20 I 2

26.02.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVNI SUD BRČKO DISTRIKTA BIH

 

Broj:   96 0 I 126532 20 I 2

Brčko,  26.02.2021. godine

 

 

Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, po sudiji Mulahalilović Emini, u pravnoj stvari tražioca izvršenja Stević Stevana sina Rade iz Brčkog, ul. Skendera Kulenovića br. 27, zastupan po punomoćniku Mihajlović Milenku, advokatu iz Brčkog, protiv izvršenika Lukić Save sina Steve iz Brčkog, Plazulje br. 125, radi naplate duga u iznosu od 9.000,00 KM, van ročišta, dana 26.02.2021. godine, donio je slijedeći:

 

Z A K L J U Č A K

 

I

Utvrđuje se na osnovu procjene tržišne vrijednosti nekretnina sačinjene od strane Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH broj 14.1-04.3-1494/20-AV od 01.07.2020. godine, da tržišna vrijednost nekretnine izvršenika označene kao:

- k.č. broj 929/3 „Krušik“ u naravi Njiva 5. klase površine 3467 m2, upisne u zk. ul. broj 761 k.o. Gorice, vlasništvo izvršenika Lukić Save sa 1/1, iznosi 17.170,84 KM

 

II

Određuje se ročište za drugu prodaju nekretnina koje će se održati dana 31.03.2021. godine sa početkom u 11,00 sati, u zgradi ovog suda, sudnica broj 13.

 

III

U skladu  s odredbom  člana 103  stav 2 Zakona o izvršnom postupku  konačna vrijednost nekretnine  iz stava  I ovog zaključka, može se utvrditi i na ročištu za prodaju.

 

IV

Predmetne nekretnine mogu se pogledati svakim radnim danom od 08,00 do 16.00 sati u Goricama, a na dan određen za prodaju najkasnije jedan sat prije početka javnog nadmetanja.

 

Na navedenoj nekretnini nisu upisane stvarne i lične služnosti, a upisana je zakonska hipoteka u korist Brčko distrikta BiH.

 

V

Izvršeniku se zabranjuje otuđenje nekretnine navedene u stavu I ovog zaključka uz krivično-pravne posljedice postupanja suprotnog ovoj zabrani.

 

VI

Na drugom ročištu za javno nadmetanje nekretnina ne može biti prodata za manje od jedne trećine  (1/3) vrijednosti, utvrđene zaključkom o prodaji. Početna ponuda na drugom ročištu ne može biti manja od jedne trećine te vrijednosti.

 

VII

Stranke i osobe koje  se namiruju u postupku mogu se sporazumjeti, izjavom datom na zapisnik,  da se nekretnina može prodati nadmetanjem i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku, stavovi 1, 2 i 4.

 

VIII

Ako su se stranke prije pokretanja izvršnog postupka u sporazumu zaključenom  pred sudom, saglasile da se nekretnina radi naplate potraživanja tražioca  izvršenja utvrđene tim sporazumom može prodati i za cijenu nižu od one iz  člana 110 Zakona o izvršnom postupku  stavovi 1,2 i 4, nekretnina se već na prvom ročištu za prodaju može prodati po toj cijeni, ako u postupku ne sudjeluju  druge  osobe koje se u njemu namiruju, a svoje su pravo upisale u zemljišnu knjigu prije nego što je u tu knjigu upisano pravo tražioca  izvršenja kojim je osigurana naplata njegovog potraživanja.

 

Najniža cijena po kojoj se nekretnina može prodati u tom slučaju ne može biti ispod jedne trećine   (1/3) utvrđene vrijednosti.

 

IX

Sud će obustaviti izvršenje ako se nekretnina nije mogla prodati ni na drugom ročištu.

 

X

U javnom nadmetanju kao kupci mogu sudjelovati samo osobe koje  su prethodno položile predujam (učešće) u iznosu od 1/10 utvrđene vrijednosti nekretnine odnosno 1.717,084 KM  uz napomenu da tražilac izvršenja na čiji prijedlog je određeno izvršenje i nositelji prava upisanih u zemljišnoj knjizi koja prestaju prodajom nekretnine  nisu dužni  položiti predujam, ako njihova potraživanja dostižu iznos predujma i ako bi se, s obzirom na njihov prvenstveni red i utvrđenu vrijednost nekretnine, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cijene.

 

Iznos predujma se uplaćuje na depozitni račun Osnovnog suda Brčko distrikt BIH broj: 140-101-03100025-27 otvoren kod Sberbank d.d. Sarajevo.

 

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, izuzev za tri najbolja ponuđača, vratit će se predujam odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

 

XI

Kupac je dužan položiti cijenu u roku  od trideset (30) dana od dana prodaje, bez obzira na to da li se cijena isplaćuje odjednom ili u ratama.

 

Kupac snosi troškove poreza i taksi u vezi sa prodajom.

 

Sud će odrediti da će se nekretnina  dosuditi i kupcima koji će ponuditi nižu cijenu prema veličini ponuđene cijene ako kupci, koji su ponudili veću cijenu, ne polože cijenu u roku koji će im za to biti određen.

 

XII

Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu, plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeni predujam polaganjem cijene sudu u roku od trideset  (30) dana od dana objavljivanja zaključka  iz člana 111 stava 6 Zakona o izvršnom postupku  na oglasnoj ploči Osnovnog suda.

 

XIII

Kada je sudu uplaćena ukupna cijena imovine, položeni predujam preostalih ponuđača vraća se u roku od tri (3) dana nakon uplate cijene sudu.

 

Ako je tražilac izvršenja kupac, a ne postoje druge osobe čija se potraživanja namiruju iz prodajne cijene prije njega, nije obavezan položiti cijenu sudu do visine svog potraživanja.

 

XIV

Ovaj zaključak će se objaviti na Oglasnoj ploči ovog suda i web stranici ovog suda,  a stranke su ovlaštene zaključak o svom trošku objaviti i u drugim sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavijeste osobe koje se bave posredovanjem u prodaji nekretnina. 

 

Zaključak dostaviti punomoćniku tražioca izvršenja, izvršeniku  i Poreskoj upravi Brčko distrikta BiH.

 

             

POUKA O PRAVNOM LIJEKU                                                     SUDIJA

Protiv ovog zaključka nije dozvoljen                                Emina Mulahalilović

pravni lijek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: