Prodaja objekta sa zemljištem na Ilidži

Datum objave: 03.07.2017. 09:03 / Izvor: Akta.ba, 30.06.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH

KANTON SARAJEVO

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

Broj: 65 0 lp 492089 15 lp

Sarajevo, 23.05.2017. godine

 

Općinski sud u Sarajevu, sudija Nermina Sijerčić , u izvršnoj stvari tražioca izvršenja VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO, M. Tita br. 13., protiv izvršenika HULIO No I d.o.o. Ilidža, Rakovička cesta br. 141., radi izvršenja - prodajom nepokretnosti izvršenika, donio je dana 23.05.2017. godine, slijedeći:

 

ZAKLJUČAK

Odgađa se ročište za TREĆU javnu prodaju nepokretnosti zakazano za dan 27.06.2017. godine sa početkom u 10,00 sati, te se novo Određuje i zakazuje ročište za TREĆU javnu prodaju nepokretnosti na dan 05.07.2017. godine sa počtkom u 11,00 sati

 

1. Na nekretnini izvršenika i to:

nekretnina označena kao k.č. br. 736/1 koja u naravi predstavlja privrednu zgradu, uprava sa portirnicom, skladište, kotrlovnica sa parionicom, sušara sa parionicom i ekonomsko dvorište od čega: privredna zgrada površine 325 m2; uprava sa portirnicom površine 42 ni2; skladište površine 72 m2; kotlovnica sa parionicom površine 140 m2; sušara saa parionicom površine 116 m2; ekonomsko dvorište površine 2016 m2, sve ukupne površine 2711 m2, sve upisano u zk.ul. br. 441 KO SP Hadžići, vlasništvo izvršenika HULIO Nol d.o.o. Ilidža, sa dijelom l/l

Javno nadmetanje održat će se u prostorijama Općinskog suda u Sarajevu, soba br. 458/IV-izvršni odjel ovog suda.

2. Konstatuje se daje vrijednost predmetne nekretnine utvrđena na iznos od 2.955.157,00 KM shodno nalazu vještaka građevinske struke Azri Kurtagić-Hasković od 23.04.2013. godine

3. na predmetnim nekretninama u C teretnom listu upisan teret založno pravo u korist Vakufske banke dd Sarajevo u ukupnom iznosu od 1.150.000,00 KM

4. na trećem ročištu za javno nadmetanje nekretnina se može prodati bez ograničenja cijene, ali uz prethodnu saglasnost Porezne Uprave FBIII u smislu odredbe člana 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku.

5. U javnom nadmetanju iz tačke 1. ovog zaključka kao kupci mogu učestvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje.

Osiguranje iznosi 1/10 utvrđene vrijednosti nepokretnosti. Osobe koje sudjeluju u javnom nadmetanju dužne su prije početka ročišta sudu predati uplatnicu iz koje je vidljivo daje osiguranje položeno.

Osiguranje se polaže na depozitni račun Općinskog suda u Sarajevu koji se vodi kod UNION BANKE DD Sarajevo broj 1027080000022367 sa naznakom broja predmeta. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratiće se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja.

Osiguranje u ovoj izvršnoj stvari nije dužan dati tražilac izvršenja na čiji je prijedlog određeno izvršenje.           

6. Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli ovog suda a tražilac izvršenja može o svom tfOSku objaviti zaključak o prodaji u sredstvima javnog informiranja odnosno o zaključku obavijestile^; koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: