Prodaja odmarališta Svatovac u Poljicama i poslovne zgrade u Tuzli

Datum objave: 02.06.2020. 08:14 / Izvor: Dnevni Avaz, 02.06.2020.

"Koksno hemijski kombinat d.d. Lukavac u stečaju"

ul. Željeznička br. 1

75 300 Lukavac

 

Broj: 32 0 St 345056 18 St/3         

Lukavac, 01.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku F BiH (SI. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 20.05.2019. godine, Odbora povjerilaca od 22.11.2019.,15.01.2020. i 29.05.2020. godine, Stečajni upravnik, raspisuje:

 

OGLAS

O PRODAJI USMENIM JAVNIM NADMETANJEM

 

I. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem

 

A) Nepokretna imovina , stečajnog dužnika „Koksno hemijski kombinat d.d. Lukavac u stečaju, ul. Željeznička br.1 Lukavac, što uključuje slijedeće:

LOT 1. ODMARALIŠTE SVATOVAC - Kuća i zgrada sa zemljištem uz privrednu zgradu te prilaznim putem, koje se nalazi pored Regionalnog puta R471 Lukavac-Banovići sa desne strane na udaljenosti od 1200 m od raskrsnice u Poljicu za Živinice i Banoviće u smjeru prema Banovićima, upisanih u ZK uložak 304 KO Poljice I i PL 255 KO Poljice I, Lukavac, k.č. 1470 oznake nekretnine SVATOVAC, kuća i zgrada 600 m2, zeljište uz privrednu zgradu 1460 m2, te k.č. 1471 oznake prilazni put svatovac 530 m2, ukupno 2.590 m2.

Navedene nekretnine su sa upisanim pravom vlasništva i posjeda u korist "Koksno hemijski kombinat d.d. Lukavac u stečaju". Ukupna početna cijena za LOT 1 iznosi 163.155.76 KM.

LOT 2. POSLOVNA ZGRADA U PRIVREDI - Privredna zgrada institut koja se nalazi u ulici Zvonka Cerića br 1, 75 000 Tuzla, Grad Tuzla, a sastoji se od prizemlja (258,80 m2), sprat (118,56 m2) i mansarde (206,62 m2); te zgrada koja spaja objekte (36,26 m2) sve ukupno 620,24 m2 (neetažirane), upisanih u ZK uložak 3114 KO SP_HUSINO i PL 2876 KO HUSINO, Grad Tuzla, privredna zgrada institut 280 m2, izgrađena na k.č. 61/2 po novom premjeru, odnosno 134/2 po starom premjeru.

Navedene nekretnine su sa upisanim pravom vlasništva i posjeda u korist "Koksno hemijski kombinat d.d. Lukavac u stečaju". Ukupna početna cijena za LOT 2 iznosi 163.170.88 KM.

 

II. Cijena i način prodaje :

 

1. Cijena i uslovi prodaje su utvrđeni na osnovu Odluke skupštine i Odbora povjerilaca .

2. Prodaja imovine izvršit će se usmenim javnim nadmetanjem.

 

III. Uslovi, termin i način prodaje

 

1. Pravo učešća na Oglasu o prodaji imovine, imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita). Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjm će se održati dana 25.06.2020. godine (četvrtak) u 11:00 sati u prostorijama "Koksno hemijskog kombinata d.d. Lukavac u stečaju" na adresi ul Željeznička br.1, Lukavac.

Uslovi prodaje su:

- kupac kupuje imovinu preduzeća u postojećem stanju,

- nepokretna imovina se prodaje odvojeno po lotovima, ponuđena cijena za usmeno javno nadmetanje ne može biti niža od početne cijene za određeni lot,

- minimalni iznos podizanja iznad početne cijene je 1.000,00 KM, a najveći iznos 10.000,00 KM.

- usmenom javnom nadmetanju mogu sudjelovati fizička i pravna lica koja, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava 10 % od početne cijene lota definisane ovim oglasom, odnosno max. 10.000,00 KM na transakcijski račun firme "Koksno hemijski kombinat d.d. Lukavac u stečaju" broj: 338-610-222-186-3822 kod UNI CREDIT BANK d.d., sa naznakom: osiguranje za učešće na usmenom javnom nadmetanju,

- prodaja se vrši po načelu «videno-kupljeno» , bez naknadnih prigovora, žalbi, vezano za predmete prodaje, ,

- javno nadmetanje će se održati ako na njemu učestvuje samo jedan ponuđač a koji ispunjava uslove Oglasa,

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prodaje smatra se da je odustao od kupovine, te gubi pravo na povrat garancije (depozita), a Stečajni upravnik proglašava kupcem slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.

- sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac,

 

2. Rok za dostavljanje ponuda

Krajnji rok za uplatu depozita je 22.06.2020. godine (ponedjeljak) pečat banke, a uplatu izvršiti na transakcijski račun firme "Koksno hemijski kombinat d.d. Lukavac u stečaju" broj: 338-610-222-186-3822 kod UNI CREDIT BANK d.d.

3. Imovina koja je predmet prodaje, može se razgledati svakog radnog dana na lokaciji nekretnina. Sve dodatne informacije na telefon 062/893-701,061/421-074.

 

Stečajni upravnik

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: