Prodaja osnovnih sredstava i inventara, mašinskih materijala i sklopova, elektro materijala, opreme i uređaja, ručnog alata i pribora...

Datum objave: 26.12.2019. 08:34 / Izvor: EuroBlic, 26.12.2019.

„Unioninvest" AD, Istočna llidža - u stečaju

Ul. Ravnogorska br. 219, Istočna llidža

ISTOČNO SARAJEVO

Broj: 61 OSt 011781 18 St

 

Na osnovu odredaba člana 155. do 160. Zakona o stečaju („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 16/16), člana 85. i 86. Zakona o izvršnom postupku („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12 i 67/13) i Odluke Skupštine povjerilaca od 25.09.2019. godine, stečajni upravnik objavljuje drugu prodaju imovine stečajnog dužnika:

 

OGLAS

o prodaji imovine

 

A. Osnovna sredstva (mašine, uređaji, oprema), kancelarijski namještaj, mašinski maetrijal i sklopovi, elektro-materijal, oprema i uređaji, ručni alat i pribor

R/br

Naziv sredstva

Početna cijena u KM

1.

Osnovna sredstva i inventar (prema specifikaciji)

11.718,00

2.

Mašinski materijal i sklopovi (prema specifikaciji)

12.277,80

3.

Elektro-materijal,oprema i uređaji (prema specifikaciji)

8.805,92

4.

Ručni alat i pribor (prema specifikaciji)

5.281,20

UKUPNA POČETNA PRODAJNA VRIJEDNOST A.........38.082,92 KM

Datum i vrijeme prodaje: 22.01.2020. god. u 11,30 časova

 

Mjesto prodaje: prostorije stečajnog dužnika

 

Uslovi i način prodaje

- Imovina pod tačkom A prodaje se, u postojećem stanju bez naknadnih reklamacija i prigovora, putem prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda, koje se dostavljaju na adresu stečajnog dužnika , sa naznakom "ponuda ne otvarati", najkasnije do 22.01.2020. godine u 11,00 časova, pozivom na broj predmeta.

- Ponude treba dati za svaku tačku pojedinačno što treba biti jasno naznačeno.

- Ponuđena cijena ponude ne može biti manja od naznačene u oglasu. Javna prodaja će se održati i ako prisustvuje samo jedan ponuđač. U slučaju istih najpovoljnijih ponuda odmah će se obaviti usmeno javno nadmetanje.

- Ponuđači su dužni uz pisanu ponudu dostaviti dokaz o uplati depozita na račun stečajnog dužnika u iznosu od 10 % vrijednosti (ne više od 10.000,00 KM)

Na prodatu imovinu, na prodajnu cijenu će se obačunati PDV.

- Ponude mogu dostaviti fizička i pravna lica koja prije prodaje dostave dokaz o uplati depozita - osiguranja za učešće u nadmetanju. Bankarska garancija se neće uzeti kao dokaz o uplati depozita. Ponuđač je dužan ustupiti tačnu adresu i broj telefona licitacionoj komisiji. Licitacija će biti uspješna i u slučaju ako učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ustave.

- Kupcem će biti proglašen ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom, pod ustavom da je ponuđena cijena jednaka ili veća od oglašene prodajne. Ponuđačima koji nisu stekli status kupca, drugog i trećeg najboljeg ponuđača, položeni novac će se vratiti u roku od 5 (pet) dana od okončanja javnog nadmetanja.

- Najbolji ponuđač je obavezan uplatiti prodajnu cijenu u roku od 10 (deset) dana za imovinu (navedenu pod A). Ugovor o kuporodaji kupac i stečajni upravnik će zaključiti najkasnije 7 (sedam) dana po uplati cijene i troškova kupoprodaje. Primopredaja imovine izvršit će se najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od potpisivanja ugovora, ukoliko se stranke drugačije ne dogovore.

- Ako najpovoljniji ponuđač ne sklopi ugovor i ne uplati cijenu, smatrat će se da je odustao i gubi pravo na povrat depozita, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi ponuđač ne ispuni ustave, kupcem se smatra treći po redu najbolji ponuđač.

- Poreze i druge troškove u vezi sa prodajom snose kupci.

- Depozit u iznosu od 10 % vrijednosti imovine koja se kupuje, treba uplatiti na transakcijski račun pravnog lica „Unioninvest" AD, Istočna llidža-u stečaju "broj: 5620128149427844 koji se vodi kod NLB banka AD Banja Luka, Filijala Istočno Sarajevo sa naznakom: osiguranje za učešće u nadmetanju. Depozit se uračunava u prodajnu cijenu.

- Predmeti prodaje i dokumentacija mogu se pregledati radnim danom, od dana objave, od 11,00-14,00 sati, uz prethodnu najavu, kod stečajnog dužnika.

- Sve informacije mogu se dobiti u istom vremenu na telefon stečajnog upravnika broj: 063 996 774, na e-mail: miroklepic@gmail.com

- Stečajni upravnik zadržava pravo odgoditi prodaju ili poništiti oglas bez navođenja razloga i bilo kakvih obavještenja.

- Depozit se uplaćuje nakasnije do 21.01.2020. godine.

 

Stečajni upravnik Miro Klepić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: