Prodaja osnovnih sredstava: kombajni, traktorski utovarivač, euro silos, sušara za duvan, elevator za sijeno, zaprežna kola, dvoredna automatska sadilica krompira, zagrtač krompira, rotaciona kosa...

Datum objave:08.08.2019. 09:17 / Izvor: Akta.ba, 07.08.2019.

Na osnovu Odluke Upravnog odbora broj 1166/19-O od 06.08.2019. godine o prodaji osnovnih sredstava koja se nalaze na REC „Manjača“, Komisija Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka za provođenje procedure prodaje objavljuje

 

JAVNU LICITACIJU

za prodaju osnovnih sredstava koja se nalaze na REC „Manjača“ – Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka

 

1. PREDMET PRODAJE

Centar za razvoj poljoprivrede i sela nadmetanjem – licitacijom putem zatvorenih pisanih ponuda prodaje sljedeća osnovna sredstva:

RED. BROJ

INB.  BROJ

NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA

 

STANJE

KOM.

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (КМ)

1.

0216

JEDNOREDNI SIP SILO KOMBAJN 80 B

ISPRAVAN

1

3000

2.

0218

JEDNOREDNI SIP SILO KOMBAJN 80 D

ISPRAVAN

1

3000

3.

0846

TIFON 901 400 SA KOLICIMA I TOPOM

U DOBROM STANJU

1

6000

4.

0186

RIKO ZADNjI TRAKTORSKI UTOVARIVAČ 2005 god.

ISPRAVAN

1

350

5.

0144

EURO SILOS 8,5 (t) 2005 god.

U DOBROM STANJU

1

2000

6.

0176

SUŠARA ZA DUVAN 20m3

NEISPRAVAN MOTOR

1

500

7.

1604

ELEVATOR ZA SIJENO

ISPRAVAN

1

300

8.

0875

ZAPREŽNA KOLA

ISPRAVAN

1

100

9.

13921

DVOREDNA AUTOMATSKA SADILICA KROMPIRA

ISPRAVAN

1

400

10.

13409

ZAGRTAČ KROMPIRA

ISPRAVAN

1

150

11.

0228/1

SIP ROTO 165 ROTACIONA KOSA (RASHODOVANA)

RASHODOVAN ZA DIJELOVE

1

200

12.

 

ČETVOROREDNI ADAPTER ZA KUKURUZ KLAS

ISPRAVAN U DOBROM STANJU

1

3000

13.

 

PU 220 KLAS ADAPTER ZA SILIRANjE TRAVE

ISPRAVAN U DOBROM STANJU

1

5000

14.

 

MLIN KAMENI SA MONOFAZNIM MOTOROM (KOSTAJNICA)

ISPRAVAN

1

200

 

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja – licitacije, sistemom zatvorenih ponuda, imaju sva pravna i fizička lica koja prije utvrđenog roka za licitaciju dostave ponudu koja ne može biti niža od početne cijene navedene u članu 1.

 

3. PREGLED OSNOVNIH SREDSTAVA I DOSTAVLjANjE PONUDA

3.1. Osnovna sredstva iz člana jedan se mogu pregledati na REC „Manjača“ – Centar za razvoj poljoprivrede i sela, u period od 07.08.2019. god. do 27.08.2019. godine, radnim danima u vremenu od 08,00 do 14,00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu kontakt osobi.

3.2. Kontakt osoba je Vesko Topić, dipl. inž. poljoprivrede, telefon: 066/366-248.

3.3. Osnovna sredstva se prodaju u viđenom stanju i naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

3.4. Ponude na popunjenom obrascu iz ovog oglasa, u zatvorenoj koverti sa naznakom:

3.4.1. „Ponuda za Javnu licitaciju (naziv osnovnog sredstva) pod rednim brojem (_),– NE OTVARAJ“ primaju se na protokolu Centra za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, ul. Vojvode Momčila 10-12-16, do  27.08.2019. godine do 12,00 sati.

3.4.2. Zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti ponudu za jedno ili više osnovnih sredstava s tim da za svako pojedinačno osnovno sredstvo dostavljaju odvojeno ponudu u koverti. U jednoj koverti dozvoljeno je dostaviti ponudu samo za jedno osnovno sredstvo.

3.5. Sve ponude koje pristignu poslije naznačenog roka, bez obzira kada su poslane, neće biti uzete u razmatranje.

3.6. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude, održaće se dana 27.08.2019. godine u 12,30 sati, u Centru za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka, ul. Vojvode Momčila 10-12-16.

3.7. Ponude ispod početne cijene, ponude koje ne sadrže sve potrebne podatke (ime i prezime fizičkog lica/naziv pravnog lica, adresa, kontakt telefon i sl.) i ponude koje ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzete u razmatranje.

3.8. Kriteriji za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za svako pojedinačno osnovno sredstvo, a u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda, identične, tj. imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu.

 

4. OBAVEZE KUPCA

4.1. Kupac koji je ponudio najvišu ponuđenu cijenu dužan je da za kupljeno osnovno sredstvo uplati puni iznos kupoprodajne cijene u roku od 5 (pet) dana od dana potpisivanja ugovora. Svi troškovi koji prate kupovinu uključujući preuzimanje osnovnih sredstava  kao i poreske i druge obaveze, su obaveza kupca.

4.2. Osnovna sredstva se preuzimaju u viđenom stanju, po uplati ugovorene cijene.

4.3. Ako Kupac odustane od kupovine nakon što je njegova ponuda prihvaćena, ili ukoliko nakon zaključenja ugovora kupac odustane od njegove realizacije, obavezuje se uplatiti penale u iznosu od 50% od početne cijene za koju je dostavio punudu, a Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka zadržava pravo dodijeliti ugovor prvom sljedećem ponuđaču sa liste uspješnih ponuđača.

 

5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Da bi licitacija bila uspješna mora biti dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

5.2. Tekst ove licitacije biće objavljen u dnevnim novinama „Glas Srpske“ i na web stranici Centar za razvoj poljoprivrede i sela Banja Luka: www.crusbl.org

 

NAPOMENA: Obrazac za cijenu ponude može se preuzeti na sajtu www.crusbl.org. Nije obavezno ponudu dostaviti na obrascu Centra za razvoj poljoprivrede i sela ali je obavezno da ponuda sadrži sve potrebne elemente, da je čitko napisana ili elektronski popunjena kako bi se nedvosmisleno moglo utvrditi na koje osnovno sredstvo se ponuda odnosi i koji je iznos cijene ponude u KM.

 

PREDSJEDNIK KOMISIJE

Aleksandra Prerad, dipl. pravnik

 

PRILOG:

Јавни позив лицитација

Образац за понуду

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: