Prodaja ostalog i zakup gradskog građevnog zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad

Datum objave: 17.01.2020. 07:43 / Izvor: Akta.ba, 16.01.2020.

Broj: 02-27-3-100//2020.g.

Tomislavgrad,  14.01.2020.godine

 

Na temelju članka 61. Statuta Općine Tomislavgrad («Službeni glasnik Općine Tomislavgrad», broj 2/99, 2/00 i 6/05), i članka 1. Odluke  o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad  br. 01-02–1238/19 od 27.06. 2019. godine, Odluke Općinskog vijeća općine Tomislavgrad o načinu i uvjetima prodaje neizgrađenog ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad, br.01-02-1620/2019.godine od 26.08.2019.godine, Odluke Općinskog vijeća općine Tomislavgrad o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog  ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad, br.01-02- 1516/18 od 12.11.2018. godine, Odluka o načinu  i uvjetima zakupa gradskog građevnog zemljišta br: 01-02-1890/19 od 26.11.2019. godine, Odluka  o načinu i uvjetima  prodaje neizgrađenog  ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad, br:01-02-2022/19 od 17.12.2019. godine,, članka 363. stavak 1. Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, br. 66/13 i 100/13), i članaka  2,5,7 i 8. Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija, općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH“, br. 17/14),Općinski  Načelnik,   o b j a v lj u j e

 

J A V N I  O G L A S

o prodaji ostalog  i zakupu  gradskog  građevnog  zemljišta  u vlasništvu  i posjedu Općine Tomislavgrad putem javnog nadmetanja- licitacije,

 

I.

PREDMET JAVNOG OGLASA

Predmet ovog Javnog oglasa je zakup gradskog i prodaja ostalog  građevnog zemljišta  u vlasništvu i posjedu Općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenih, poslovnih i gospodarskih objekata na slijedećim parcelama:

 

a)  Prodaja ostalog građevnog zemljišta

- parcela označena kao k.č. 758/51 zv „ Stara Plandišča”  u naravi gradilište površine 1225 m2   upisana u PL 285 K.O. Mesihovina  u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu1/1, kojoj po zemljišno- knjižnom operatu odgovara parcela  označena kao k.č. 758/51 zv „ Stara Plandišća” u naravi gradilište  površine 1225 m2 upisana u zk.ul. br. 222 K.O. Mesihovina u vlasništvu općine Tomislavgrad  u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni  u iznosu od 6.125,00 KM,

-  parcela označena kao k.č.  1273/15 zv „Poviš pojila” u naravi gradilište površine 820 m2 upisana u PL 361 K.O. Galečić u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišno-knjižnom operatu odgovara  parcela označena kao k.č. 1107/159 zv” Struge” u naravi gradilište površine 820 m2  upisana u zk.ul. br. 301 K.O. Šujica u vlasništvu  općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od   3.698,20 KM,

- parcela označena kao k.č. 2932/14 zv „ Sinišće”  u naravi  gradilište”  površine 1000 m2 upisana u PL 687 K.O. Roško Polje  u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj  po   zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao k.č. 1/1705 zv”   Grabovica, Midena, Mitrovača,  Rogovi, Osioci, Vranjača, Jaričišće” u naravi  gradilište  površine 1000 m2 upisana u zk.ul. br. 1128 K.O. Roško Polje u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu  1/1, u  svrhu izgradnje  stambenog objekta , po početnoj  prodajnoj  cijeni u iznosu od  3.930,00 KM,

- parcela označena kao k.č. 1002/923 zv” Gola kosa „  u  naravi  gradilište  površine 734  m2 upisana u PL 250  K.O. Grabovica  u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj  po   zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao k.č.1002/923 zv „ Lanište, Jaričište, Gola Glava, Kobilovača, u naravi gradilište površine 734 m2 upisana u zk.ul. br. 847 K.O. Grabovica u vlasništvu  općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta , po početnoj prodajnoj   cijeni  u iznosu od  4.594,84 KM,

-  parcela označena kao k.č.  2311/246   zv „ Ćorin humac” u naravi gradilište površine 1502 m2  upisana u PL 370 K.O. Korita u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,  kojoj po  zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao  2311/246 zv” Humac- Rupe” površine 1502 upisana u zk.ul. br. 1266 upisana u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,  u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od   7.855,46 KM,

-  parcela označena kao k.č.  2311/245   zv „ Ćorin humac” u naravi gradilište površine  833 m2  upisana u PL 370 K.O. Korita u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,  kojoj po  zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao  2311/245 zv” Humac- Rupe” površine 833  upisana u zk.ul. br. 1266 upisana u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,  u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 4.356,59 KM,

-  parcela označena kao k.č.  2311/244   zv „ Ćorin humac” u naravi gradilište površine  1663 m2  upisana u PL 370 K.O. Korita u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,  kojoj po  zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao 2311/244 površine 1663 m2  upisana u zk.ul. br. 1266 K.O. Korita u  vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1,  u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od 8.697,49 KM,

- parcela označena kao k.č. 1002/914 zv” Gola kosa „  u  naravi  gradilište  površine 897  m2 upisana u PL 250  K.O. Grabovica  u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj  po   zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao k.č.1002/914 zv „ Lanište, Jaričište, Gola Glava, Kobilovača, u naravi gradilište površine 897 m2 upisana u zk.ul. br. 825 K.O. Grabovica u vlasništvu  općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj   cijeni  u iznosu od 4.413,24 KM.

- parcela označena kao k.č. 1002/913 zv” Gola kosa „  u  naravi  gradilište  površine 479 m2 upisana u PL 250  K.O. Grabovica  u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj  po   zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao k.č.1002/913 zv „ Lanište, Jaričište, Gola Glava, Kobilovača, u naravi gradilište površine 479 m2 upisana u zk.ul. br. 825 K.O. Grabovica u vlasništvu  općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj   cijeni  u iznosu  od 2.356,68 KM,

- parcela označena kao k.č. 27/4 zv „ Križ”  u naravi gradilište površine 2000 m2 upisana u PL 285 K.O. Mesihovina u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela označena kao k.č. 27/4 zv” Križ”  u naravi „gradilište” površine 2000 m2 upisana u zk.ul. br. 222  K.O. Mesihovina  u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje  gospodarskog objekta  ( izgradnja farme  krava), po početnoj prodajnoj  cijeni  u iznosu od   7.780,00 KM,

-  parcela označena kao k.č.250/33 zv”  Vučji Brig” u  naravi gradilište  površine 2718 m2  upisana u PL 34 K.O. Kovači u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišno-knjižnom operatu  odgovara parcela označena kao k.č. 250/33 zv” Vučji Brig” u naravi gradilište  površine  2718 m2 upisana u zk.ul.br. 277 K.O. Kovači u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje  gospodarskog objekta ( poslovno- proizvodnog objekta), po početnoj prodajnoj cijeni u iznosu od  39.112,02 KM,

-  parcela označena kao k.č 1002/927 zv „Gola kosa” u naravi gradilište površine 1000 m2 upisana u PL 250 K.O.Grabovica u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara  parcela  označena kao k.č. 1002/927  zv „ Lanište, Jaričište, Gola  Glava, Kobilovača” u naravi gradilište površine 1000 m2 upisana u zk.ul. br. 847 K.O. Grabovica u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni  u iznosu od 6.260,00KM ,

-  parcela označena kao k.č 1002/925 zv „Gola kosa” u naravi gradilište površine 750  m2 upisana u PL 250 K.O.Grabovica u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišno-knjižnom operatu odgovara  parcela  označena kao k.č. 1002/925  zv „ Lanište, Jaričište, Gola  Glava, Kobilovača” u naravi gradilište površine 750 m2 upisana u zk.ul. br. 847 K.O. Grabovica u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni  u iznosu od 5.145,00KM ,

-  parcela označena kao k.č 1002/926 zv „Gola kosa” u naravi gradilište površine 750  m2 upisana u PL 250 K.O.Grabovica u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišno-knjižnom operatu odgovara  parcela  označena kao k.č. 1002/926  „zv „ Lanište, Jaričište, Gola  Glava, Kobilovača” u naravi gradilište površine 750 m2 upisana u zk.ul. br. 847 K.O. Grabovica u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni  u iznosu od 5.145,00KM ,

-  parcela označena kao k.č 1002/924 zv „Gola kosa” u naravi gradilište površine 1000 m2 upisana u PL 250 K.O.Grabovica u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišno-knjižnom operatu odgovara  parcela  označena kao k.č. 1002/924  „zv „ Lanište, Jaričište, Gola  Glava, Kobilovača” u naravi gradilište površine 1000 m2 upisana u zk.ul. br. 847 K.O. Grabovica u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u   svrhu izgradnje stambenog objekta, po početnoj prodajnoj cijeni  u iznosu od 6.260,00KM ,

- parcela  označena kao k.č.  2235/82  zv „ Blidinje i Gradina” u naravi gradilište površine 354 m2 upisana   u PL  20 K.O. Selište  u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela  označena kao k.č. 2235/82 zv „ Grdina i Gradina” u naravi gradilište površine 354 m2 upisana u zk.ul. br. 934 K.O. Kongora  u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje garažnog objekta ,  po početnoj prodajnoj cijeni  u iznosu od1.893,90KM,

- parcela  označena kao k.č.  2235/84  zv „ Blidinje i Gradina” u naravi gradilište površine 510 m2 upisana   u PL  20 K.O. Selište  u posjedu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara parcela  označena kao k.č. 2235/84  zv „ Grdina i Gradina” u naravi gradilište površine 510 m2 upisana u zk.ul. br. 934 K.O. Kongora  u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1, u svrhu izgradnje  stambenog objekta , po početnoj prodajnoj cijeni  u iznosu od 2.728,50KM,

- k.č. 2235/79 zv.”Blidinje i Gradina“ u naravi građevno zemljište, površine 2000 m2 upisana u PL 20 u K.O. Selište kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.2235/79 zv.“Blidinje i Gradina“ u naravi neplodno zemljište, površine 2000 m2 upisana u zk. ul. br. 934 u K.O. Kongora kao vlasništvo općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje gospodarskog objekta – štale, početna prodajna cijena iznosi 10.220,00 KM,

- k.č.1027/10 zv.”Ljubuša“ u naravi građevna parcela, površine 1899 m2 upisana u PL 503 u K.O. Mokronoge kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.190/211 zv.“Palika“ u naravi građevna parcela, površine 1899 m2 upisana u zk. ul. br. 499 u K.O.Mokronoge kao vlasništvo općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje stambenog objekta, početna prodajna cijena predmetnog zemljišta iznosi 9.912,78 KM,

- k.č. 1002/836 zv.”Gola Kosa“ u naravi građevno zemljište, površine 840 m2 upisana u PL 250 u K.O. Grabovica kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.1002/836 zv.“Građevno zemljište“ u naravi neplodno zemljište, površine 840 m2 upisana u zk. ul. br. 825 u K.O. Grabovica kao vlasništvo općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje stambenog objekta, početna prodajna cijena predmetnog zemljišta iznosi  18.060,00 KM,

- k.č. 589/3 zv.”Kociljevac“ u naravi građevna parcela, površine 1395 m2 upisana u PL 67 u K.O. Vinica kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.180/1621 zv.“Rošnjača“ u naravi građevna parcela, površine 1395 m2 upisana u zk. ul. br. 780 u K.O. Vinica kao vlasništvo općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje stambenog objekta, početna prodajna cijena predmetnog zemljišta iznosi 5.747,00 KM,

- k.č. 25/35 zv.”Vučiji Brig“ u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 960 m2 upisana u PL 34 u K.O. Kovači kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.250/35 zv.“Vučiji Brig“ u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 960 m2 upisana u zk. ul. br. 277 u K.O. Kovači kao vlasništvo općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje proizvodno-poslovnog objekta, početna prodajna cijena predmetnog zemljišta iznosi  18.048,00 KM,

- k.č. 25/36 zv.”Vučiji Brig“ u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 1717 m2 upisana u PL 34 u K.O. Kovači kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.250/36 zv.“Vučiji Brig“ u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 1717 m2 upisana u zk. ul. br. 277 u K.O. Kovači kao vlasništvo općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje proizvodno-poslovnog objekta,početna prodajna cijena predmetnog zemljišta iznosi 32.276,60 KM,

- k.č. 25/37 zv.”Vučiji Brig“ u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 810 m2 upisana u PL 34 u K.O. Kovači kao posjed općine Tomislavgrad sa 1/1, kojoj po zemljišnoknjižnom operatu odgovara k.č.250/37 zv.“Vučiji Brig“ u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 810 m2 upisana u zk. ul. br. 277 u K.O. Kovači kao vlasništvo općine Tomislavgrad, u svrhu izgradnje proizvodno-pslovnog objekta,početna prodajna cijena predmetnog zemljišta iznosi 15.228,00 KM.

 

b) zakup gradskog građevnog zemljišta

- dio k.č. 1834/6 zv „Ferovac” površine 179 m2 upisana u PL 230 K.O. Tomislavgrad u dijelu 1/1, kojoj po zemljišno-knjižnom operatu odgovara parcela označena kao  dio k.č. 1834/6 zv „ Ferovac” površine 179 m2  upisana u zk.ul. br. 3443 K.O. Tomislavgrad u vlasništvu općine Tomislavgrad u dijelu 1/1 , za poslovni objekt, koji je izgrađen  na navedenoj parceli, godišnja vrijednost  zakupa gradskog građevnog zemljišta iznosi 1.764,05 KM.

 

II. UVJETI  ZAKUPA GRADSKOG I  PRODAJE OSTALOG GRAĐEVNOG ZEMLJIŠTA

Pravo sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja imaju  fizičke i pravne osobe koje po važećim propisima mogu steći pravo  zakupa i vlasništva na nekretninama koje su predmet  zakupa gradskog i prodaje  ostalog građevnog zemljišta  putem ovog javnog oglasa.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja.

Uvjeti   zakupa  gradskog  i  prodaje ostalog građevnog zemljišta   provesti će se u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije BiH, županija,općina i gradova (“Službene novine Federacije BiH“, br. 17/14) i odredbama  gore navedenih Odluka Općinskog vijeća općine Tomislavgrad o načinu i uvjetima   zakupa  gradskog i  prodaje ostalog građevnog zemljišta u vlasništvu Općine Tomislavgrad.

 

III. JAMSTVENI  IZNOS

Za pravo  sudjelovanja u postupku javnog nadmetanja svaki sudionik obvezan je uplatiti jamstveni iznos, koji se utvrđuje u iznosu od 10% od početne prodajne cijene  svih građevnih parcela iz točke 1. ovog oglasa.

Jamstveni iznos se uplaćuje na  transakcijski  račun Općine Tomislavgrad broj : 3380002210604367, Unicredit banka, vrsta prihoda 722431.

Sudioniku u javnom nadmetanju koji ne ostvari pravo za kupovinu ostalog građevinskog zemljišta  i zakup gradskog građevnog zemljišta  uplaćeni jamstveni iznos  će se vratit  u roku od 8 ( osam) dana od zaključivanja  postupka javnog nadmetanja na broj tekućeg računa  koji je bio  dužan  navesti u prijavi.

Ako sudionik javnog nadmetanja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključivanja ugovora, gubi pravo na povrat jamstvenog iznosa.

 

IV.  SADRŽAJ PRIJAVE

Prijava  za sudjelovanje na javnom nadmetanju podnosi se u pismenoj formi  i mora sadržavati slijedeće:

a) Osnovne podatke o ponuđaču, za fizičke osobe: ime i prezime, adresa stanovanja, preslik osobne iskaznice i broj telefona,

- za pravne osobe: naziv, sjedište, izvod iz sudskog registra( broj ID i broj PDV), broj tekućeg računa, broj  telefona, potpis ovlaštene osobe  i pečat,

b)  Uz Prijavu na javni oglas potrebno je priložiti slijedeće

- podatke o nekretnini  koja je predmet   kupoprodaje i zakupa,

- dokaz  o uplaćenim jamstvenom iznosu od  10% od  utvrđene  početne cijene građevne parcele  koja je predmet licitacije ( primjerak  uplatnice).

- pravomoćno rješenje o urbanističkoj suglasnosti  za izgradnju objekata ili stručno mišljenje  za iste od nadležne Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje  i stambeno-komunalne poslove  općine Tomislavgrad,

- dokaz da sudionik licitacije nema neizmirenih obveza prema općini Tomislavgrad po osnovu  naknada  za ranije  dodijeljeno zemljište kao i drugih neizmirenih obveza - prilog potvrda izdana od strane nadležne Općinske službe za financije,

- iznos ponuđene novčane  naknade za predmetno zemljište.

 

V.  PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok  za podnošenje prijava je 15 dana  od dana objavljivanja oglasa u Večernjem listu na oglasnoj ploči  Općine Tomislavgrad, Radio postaji Tomislavgrad  i na www.Tomislavgrad.gov.ba.

Prijave slati u zatvorenim omotnicama preporučeno poštom, na adresu Općine Tomislavgrada  Mijata Tomića 108,80240 Tomislavgrad.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Općine Tomislavgrad sa naznakom "Prijava na Javni oglas za prodaju ostalog i zakup  gradskog  građevnog zemljišta" u vlasništvu općine Tomislavgrad putem javnog  nadmetanja - licitacije” NE OTVARATI”ili se predaje  Prijemnom uredu Općine Tomislavgrad - Centar za pružanje usluga građanima, najkasnije do 30.01.2020. do 14.30 sati.

Na poleđini omotnice obavezno naznačiti ime i prezime odnosno firmu, adresu i kontakt telefon.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

 

VI.  PROVOĐENJE NATJEČAJA

Provođenje Javnog oglasa i odabir najpovoljnijih ponuda izvršit će Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad dana 03.02.2020.godine (ponedjeljak ) s početkom u  9 sati u vijećnici Općine Tomislavgrad.

Javnom nadmetanju  dužan je da prisustvuje podnositelj prijave ili osoba koja posjeduje punomoć za zastupanje podnositelja prijave za postupak ( punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.)

Fizičke i pravne osobe odnosno njihovi zastupnici i punomoćnici koji sudjeluju u javnom nadmetanju dužni su Povjerenstvu koje provodi javno nadmetanje najkasnije do početka javnog nadmetanja prezentirati važeće identifikacijske dokumente.

Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja Općine Tomislavgrad  sačiniti će zapisnik sa javnog nadmetanja, na koji sudionici mogu uložiti prigovor neposredno nakon zaključivanja zapisnika.

Svi sudionici čije ponude budu utvrđene kao najpovoljnije su dužni uplatiti preostali dio kupoprodajne cijene u roku od 30 dana, kako bi isti mogli zaključiti kupoprodajne ugovore  i ugovor o zakupu u formi notarski obrađene isprave, kojima će biti reguliran način i rok predaje u posjed predmetnih nekretnina.

Kupac  i  zakupoprimatelj preuzimaju obvezu plaćanja troškova postupka, troškove notarski obrađenih isprava, troškove prijenosa vlasništva, porez na promet nekretnina, kao i sve ostale troškove u svezi kupoprodaje i zakupnine  predmetnog zemljišta.

 

VII. OSTALO

Sve informacije u svezi s predmetnim natječajem mogu se dobiti u Službi za geodetske poslove, imovinsko -pravne poslove i katastar nekretnina Općine Tomislavgrad, svakim radnim danom od 8,00 do 14.30 sati,  putem telefona  034/356-415,  034/356-417.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: