Prodaja ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta (K.O. Pale Grad)

Datum objave: 06.07.2017. 11:05 / Izvor: Glas Srpske, 06.07.2017.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09,95/11 i 60/15), pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12), Odluke o uslovima i načinu prodaje i prodaji ostalog građevinskog zemljišta putem licitacije broj: AOZ-022-516/17 od 5.6.2017. godine, načelnik opštine Istočni Stari Grad, raspisuje

 

OGLAS

o prodaji ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta

u svojini opštine putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije

 

PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA - PRODAVCA ZEMLjIŠTA

Opština Istočni Stari Grad

Adresa: Hreša bb

Poštanski broj i mjesto: 71144 Hreša

Telefon/faks: (057) 265-114

 

NAČIN PRODAJE GRAĐEVINSKOG ZEMLjI-ŠTA

Putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije

 

PODACI O GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU:

1. građevinska parcela novi premjer k.č. broj: 2765/28 .K.O. Pale Grad, što po starom premjeru odgovara k.č. broj: 2579/19, površine 3.974 m2.

 

PRAVO UČEŠĆA:

Pravo učešća imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja do 10 časova na dan održavanja licitacije uplate 10% od početne cijene u korist opštine Istočni Stari Grad na žiro račun broj: 5520090001897136 otvoren kod Hipo banke, a dokaz o izvršenoj uplati predoče Komisiji neposredno prije održavanja licitacije.

 

POČETNA PRODAJNA CIJENA: 40,00 KM/m .

 

DAN I MJESTO ODRŽAVANjA PRODAJE: Mjesto održavanja prodaje je zgrada opštine Istočni Stari Grad, Hreša bb, sala Skupštine opštine.

 

Prodaja - licitacija će se obaviti 20.7.2017. godine u 14 časova.

 

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA I PREUZI-MANjE:

Proglašenje prvoplasiranog ponuđača vrši Komisija. Ošptina Istočni Stari Grad i lice koje ponudi najvišu kupoprodajnu cijenu će zaključiti ugovor o kupoprodaji zemljišta.

 

USLOVI PLAĆANjA:

Razliku između postignute cijene na licitaciji i uplaćene kaucije kupac je dužan uplatiti u roku od 7 (sedam) dana nakon potpisivanja notarski obrađenog ugovora. Poreze i obaveze, troškove notarske obrade ugovora i prenosa vlasništva i druge troškove koji nastanu u vezi sa prodajom plaća kupac.

 

ODUSTANAK KUPCA:

U slučaju da kupac, iz bilo kakvog razloga ne zaključi sa opštinom Istočni Stari Grad ugovor o kupoprodaji ili ne uplati cjelokupan iznos postignute kuporodajne cijene, smatra se da je kupac odustao od zaključenja ugovora, odnosno da je raskinuo već zaključen ugovor. U naprijed navedenim slučajevima opština Istočni Stari Grad, kao prodavac, nema obavezu vraćanja kupcu položene kaucije na ime sticanja prava učešća na licitaciji. Ako kupac u ugovorenom roku ne plati kupoprodajnu cijenu, a postoji drugoplasirana ponuda, pozvaće se drugoplasirani ponuđač i sa njim će se zaključiti ugovor. U slučaju da drugoplasirani ponuđač ne pristane na zaključenje ugovora, javna licitacija se proglašava neuspjelom.

 

VRAĆANjE UPLAĆENOG UČEŠĆA NA LICITACIJI:

Ostalim učesnicima na licitaciji, sa kojima se neće zaključivati ugovor, uplaćena kaucija na ime sticanja prava na učešće u licitaciji se vraća u roku od 7 (sedam) dana od proglašenja pobjednika, odnosno od proglašenja javne prodaje neuspjelom. Uplaćena kaucija kupcu se ne vraća. Dodatne informacije se mogu dobiti u opštini Istočni Stari Grad, svakim radnim danom od 11 do 14 časova.

Oglas o licitaciji biće objavljen u dnevnim novinama "Glas Srpske", a istovremeno će se objaviti i na oglasnoj tabli opštine Istočni Stari Grad.

 

Broj: A01-014-607/17

Datum: 5.7.2017. godine

 

NAČELNIK OPŠTINE

Bojo Gašanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: