Prodaja otpisanih nelikvidnih skladišnih zaliha rezervnih dijelova, materijala i opreme: brtve, filteri, podloške, crijeva, ležajevi, pumpe za vodu...

Datum objave: 01.08.2017. 14:12 / Izvor: Akta.ba, 01.08.2017.

Broj: 2875/17

01.08.2017.

 

Na osnovu člana 30. tačka 30.3. Statuta Akcionarskog društva „Rafinerija nafte Brod" a.d., Generalni direktor Društva objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

I Predmet

Predmet JAVNOG POZIVA je prikupljanje pisanih ponuda radi izbora najpovoljnijeg kupca otpisanih nelikvidnih skladišnih zaliha rezervnih dijelova, materijala i opreme, prema Zapisniku br.2778/17 od 24. Juna 2017. godine, sačinjenog na osnovu Odluke o otpisu nelikvidnih skladišnih zaliha rezervnih dijelova, materijala i opreme, broj 1310/17 od 10. aprila 2017. godine.

 

II Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja svoju ponudu dostave lično ili putem pošte, zaključno sa 25.8.2017. godine do 15:00 časova.

 

III Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati sledeći sadržaj:

1. Tačan naziv ponuđača, adresa, kontakt telefon, e-mail i ime odgovornog lica;

2. Cijenu iskazati po vrsti opreme sa PDV-om.

3. Način plaćanja: žiralno;

4. Uslovi plaćanja: avansno plaćanje;

5. Paritet: skpadište „Rafinerija nafte Brod" a.d. - neutovareno;

6. Preuzimanje robe: 3 dana od dana uplate avansa na žiro račun „Rafinerija nafte Brod" a.d.;

7. Validnost ponude: najmanje 90 dana

 

U prilogu ponudi neophodno je dostaviti kvalifikacione uslove:

 

Za fizička lica

1. Lična karta (ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci), za fizička lica;

2. Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu (original), koji se dostavlja u Prilogu ovog Javnog poziva.

 

Za pravna lica

1. Rješenje o registraciji pravnog subjekta (ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci), za pravna lica;

2. Potvrda poslovne banke da žiro-račun nije blokiran, ne stariji od 8 dana;

3. Potvrda o izmirenju poreza - original ili ovjerena fotokopija ili drugi relevantan dokument kojim dokazuju poresku sposobnost;

4. Potvrda o izmirenju doprinosa - original ili ovjerena fotokopija ili drugi relevantan dokument kojim dokazuju porezku sposobnost;

5. Pisana izjava ponuđača da se protiv odgovornog lica ponuđača ne vodi krivični ili stečajni postupak (original);

6. Ispunjen obrazac o opštim podacima učesnika na tenderu (original), koji se dostavlja u Prilogu ovog Javnog poziva.

 

IV Uputstvo ponuđaču

1) Zainteresovani ponuđač otpisane nelikvidne skladišne zalihe rezervnih dijelova, materijala i opreme može pogledati svakim radnim danom u periodu od 2.8. do 20.8.2017. godine, u vremenu od 9:00 do 13:00 časova, uz predhodni dogovor sa tehničkim licem Plavšić Mladenom, na e-mail adresu: plavsicmladen@rafinerija.com

2) Ponuđač može dostaviti ponudu za kompletan LOT ili pojedinačno za pojedine stavke, s tim da ukupna ponuđena vrijednost ne može biti manja od 1.000,00 KM.

3) Sa najpovoljnijim ponuđačem „Rafinerija nafte Brod" a.d. će zaključiti kupoprodajni Ugovor;

4) Kvalifikacioni uslovi imaju eliminatorni karakter pri ocjeni ponuda;

5) Ponuda će se smatrati validnom samo ako je urađena prema gore navedenim tačkama i tehničkom zadatku.

 

V Podnošenje tenderskih ponuda

Kandidati koji su zainteresovani za kupovinu osnovnih sredstava, mogu svoje tenderske ponude dostaviti, lično ili putem pošte, zaključno sa 25.8.2017. godine do 15:00 časova, na adresu:

„Rafinerija nafte Brod" a.d.

Ul. Svetog Save 106

74 450 Brod

PROTOKOL - sa naznakom „PONUDA za kupovinu rezevnih dijelova" - ne otvarati,

Ponude dostavljene van navedenog roka smatrat će se nevažećim i iste će biti vraćene ponuđačima, na adresu naznačenu na poleđini koverte.

 

VI Ocjena tenderskih ponuda

Ocjena tenderskih ponuda i izbor najpovonjnijeg ponuđača, obavit će se u skladu sa internim pravilnikom „Rafinerija nafte Brod" a.d.

O ishodu javnog nadmetanja svi učesnici će biti blagovremeno obaviješteni.

 

VII Ostali uslovi

„Rafinerija nafte Brod" a.d., zadržava pravo prihvatiti svaku tendersku ponudu ili odbiti istu, a takođe proglasiti JAVNI POZIV nevažećim, prije zaključivanja Ugovora, bez ikakve odgovornosti prema ponuđačima.

Svi troškovi učešća na ovom Tenderu, padaju na teret ponuđača.

 

VIII Kontakt za dodatne informacije

Plavšić Mladen

Tel: +387 53/626-064

E-mail: plavsicmladen@rafinerija.com

 

U prilogu Javnog poziva :

- Pregled vrste i opisa rezervnih dijelova - Prilog br.1

- Obrazac - Opšti podaci učesnika tendera Prijedlog kupoprodajnog ugovora (5 lista)

- Zapisnik komisije o predlogu početne vrijednosti

Dokumenti - preuzmite

 

 

Generalni direktor Rafinerija nafte Brod" a.d.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: