Prodaja parcele (k.o. Krnete)

Datum objave: 01.08.2017. 09:58 / Izvor: Akta.ba, 31.07.2017.

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), a u vezi sa članom 9. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 20/12), te Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u ''Poslovnoj zoni Aleksandrovac'', broj: 01-022-116/17 od 11.07.2017. godine Skupština opština Laktaši, r a s p i s u j e

 

O G L A S

o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja - licitacija

 

1.PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA - PRODAVCA NEPOKRETNOSTI

- Opština Laktaši

- Adresa: Ul. Karađorđeva br.56

- Poštanski broj i mjesto: 78250 Laktaši

- Identifikacioni broj: 4401140250006

- Telefon: 051/334-244

- Faks: 051/334-258

- Kontakt osoba: Sanja Raković

 

2. NAČIN PRODAJE NEPOKRETNOSTI

Putem usmenog javnog nadmetanja – licitacija.

 

3. PODACI O NEPOKRETNOSTIMA

Prema podacima iz zemljišne knjige i katastarskog operata predmet prodaje je nekretnina označena kao:

- k.č. broj: 439/89 (n.p. 234/47) ''Tabla 11'' njiva u površini od 9738m2,  upisana u zemljišno-knjižni izvadak broj: 496 k.o. Krnete i PL broj: 54/39 k.o. Krnete, kao svojina i posjed opštine Laktaši.

Parcela koja je predmet prodaje nalazi se u VI zoni građevinskog zemljišta.

Parcela će služiti za izgradnju poslovnog objekta, u skladu sa Regulacionim planom.

Predmet prodaje je djelimično uređeno građevinsko zemljište.

Kroz naselje Krnete prolazi gradski javni vodovod, te postoji mogućnost priključenja na isti.

Na predmetnoj lokaciji nije izgrađena gradska kanalizacija, te će se način odvodnje otpadnih voda definisati kroz tehničku dokumentaciju, a u skladu sa Pravilnikom o tretmanu i odvodnji otpadnih voda za područje gradova i naselja gdje nema javne kanalizacije (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 65/01).

Predmetno zemljište prodaje se sa postojećim stepenom uređenja.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta za postojeći stepen uređenja i renta obračunaće se prema korisnoj površini objekta, a način plaćanja će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje prema važećim propisima.

 

4. USLOVI PRODAJE

Početna prodajna cijena zemljišta iznosi 6 KM/m2.

Pravo učešća na javnom nadmetanju – licitaciji imaju pravna/fizička lica registrovana/prijavljena u Bosni i Hercegovini koja mogu imati u svojini poslovni objekat, čija je izgradnja predviđena planskim aktom na zemljištu koje se prodaje, i koja su na javnu licitaciju dostavila sljedeću dokumentaciju – u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, kako slijedi:

- prijavu,

- rješenje o upisu u odgovarajući registar koji se vodi kod suda, organa jedinice lokalne samouprave ili drugog nadležnog organa u ovjerenoj kopiji, posebnu punomoć za učešće na licitaciji izdatu od strane skupštine privrednog društva, a za fizička lica važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) ili ovjerena punomoć za zastupanje,

- idejno rješenje objekta koji će se graditi, a čija površina ne može biti manja od 900 m2,

- ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da će imati minimalno 15 zaposlenih,

- biznis plan koji sadrži: ukupnu vrijednost investicije, namjenu poslovnog objekta, planirane rokove izgradnje, planirani početak proizvodnje, opis tehnološkog procesa,

- bezuslovnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv na period od 18 mjeseci, odnosno, da će u periodu od 18 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora izgraditi objekat i obezbjediti upotrebnu dozvolu,

Bezuslovna bankarska garancija na prvi poziv treba da glasi na iznos od 50.000,00KM,

- orginal uplatnicu na ime kaucije u iznosu od 10% od ukupne početne tržišne cijene u svrhu učešća na licitaciji, s tim da taj iznos ne može biti niži od 1.000,00KM niti veći od 50.000,00KM.

 

Kaucija se uplaćuje  na žiro račun (jedinstveni račun trezora) opštine Laktaši broj: 5550070003183021, uz obaveznu naznaku svrha – licitacija Poslovna zona Aleksandrovac.

Učesnicima usmenog javnog nadmetanja - licitacije čije ponude ne budu prihvaćene kao najuspješnije, vratiće se uplaćena kaucija, u roku od 8 dana po okončanju postupka usmenog javnog nadmetanja – licitacije.

Prijave za učešće na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji podnose se na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prijemnoj kancelariji (br. 9 u prizemlju) ili na web stranici www.laktasi.net.

Prijave sa navedenim prilozima mogu  se podnijeti lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu opštine Laktaši, Ul. Karađorđeva br.56 Laktaši sa naznakom: ''Prijava za učešće na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji za Poslovnu zonu Aleksandrovac – ne otvaraj''.

Oglas o prodaji nepokretnosti postupkom usmenog javnog nadmetanja - licitacije objaviće se u dnevnom listu ''Glas Srpske'', ''web'' stranici opštine Laktaši, Oglasnoj tabli opštine Laktaši i Oglasnoj tabli Mjesne zajednice Aleksandrovac.

Ponuđačima sa nepotpunim i neblagovremenim prijavama neće se dozvoliti učešće na usmenom javnom nadmetanju – licitaciji.

Usmeno javno nadmetanje-licitaciju provešće Komisija za provođenje javnog nadmetanja dana  25.08.2017. godine sa početkom u 13,00 časova u sali Skupštine opštine – I sprat.

Komisija za sprovođenje usmenog javnog nadmetanja – licitacije sprovešće postupak shodno odredbama Pravilnika  o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave  (''Službeni glasnik Republike Srspke'', broj: 20/12).

Sa učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu, zaključiće se kod notara Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka.

Učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor obavezan je  uplatiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Predaja nepokretnosti u posjed izvršiće se narednog dana nakon isplate kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji.

Troškove izrade notarske isprave snosi kupac.

 

5. OBAVEZE KUPCA

Kupac nepokretnosti  obavezan je:

a) na kupljenom zemljištu izgraditi objekat u skladu sa prostorno planskim aktom – regulacionim planom,

b) u roku od 18 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora izgraditi objekat i pribaviti upotrebnu dozvolu,

v) učesnik licitacije (kupac) može prometovati zemljište i objekat u roku od 18 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora, samo ukoliko kupac vrši istu ili sličnu djelatnost, te ispunjava uslove predviđene javnom licitacijom kao i učesnik licitacije, uz pismenu saglasnost Opštine Laktaši,

g) učesnik licitacije ne može opteretiti kupljeno zemljište u roku od 18 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, o čemu će se izvršiti zabilježba u javnim evidencijama.

 

6. OBAVEZE PRODAVCA

Opština Laktaši će prihvatiti ponudu učesnika na licitaciji, ukoliko njegova ponuda bude jedina i na prvoj licitaciji, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu o licitaciji.

Opština Laktaši se obavezuje da će izdati građevinsku dozvolu u roku od 15 dana od dana kompletiranja zahtjeva.

Ukoliko Opština Laktaši ne ispuni naprijed navedene rokove, obavezuje se da isplati naknadu štete učesniku licitacije za svaki dan kašnjenja.

 

7. UVID U DOKUMENTACIJU

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nepokretnosti i dokumentaciju o nepokretnosti, koja se prodaje te dobiti tražene informacije u zgradi Opštine Laktaši, drugi sprat, kancelarija broj 41, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova.

 

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

-15 dana od dana objavljivanja oglasa

 

Broj: 01-477-10/17

Datum: 31.07.2017. godine

L a k t a š i,

 

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE

Mr Boris Spasojević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: