Prodaja pokretne imovine (materijal, gorivo, dijelovi, itd), potraživanja i nekretnine-ko Omiš, Republika Hrvatska

Datum objave: 12.03.2021. 08:57 / Izvor: Glas Srpske, 12.03.2021.

Na osnovu Odluke Odbora povjerilaca br.01-246/21 od 08.03.2021. godine u predmetu broj 59 0 St 034396 19 St, objavljuje se javna prodaja imovine i (ustupanje) potraživanja u vlasništvu stečajnog dužnika „ŽITOPROMET" ad Bijeljina u stečaju, putem javnog nadmetanja uz dostavljanje pismenih ponuda, uz sledeče uslove:

 

OGLAS ZA PRODAJU IMOVINE

 

Predmet oglasa i licitacije:

• LOT1: Pokretna imovina (materijal, gorivo, dijelovi itd), knjigovodstvene vrijednosti 19.624,31 KM na dan 31.12.2020. godine, sve prema specifikaciji koja je dostupna i dio dokumentacije za otkup

• LOT 2: Potraživanja knjigovodstvene vrijednosti 98,930,84 KM, prema specifikaciji koja je dostupna i dio dokumentacije za otkup

• LOT 3: Nekretnina površine 143 m2, kč 363 upisana u zk ulošku 423 ko Omiš Republika Hrvatska, minimalne vrijednosti 55.000,00 EUR (protivvrijednosti u KM po srednjem kursu CBBH)

 

Specifikacija imovine: Imovina se prodaje pojedinačno po LOT -ovima, u viđenom stanju, detaljna specifikacija imovine i pregled iste se može izvršiti nakon uplate provizije za otkup dokumentacije, na lokaciji sjedišta stečajnog dužnika ul. Dimitrija Tucovića 195, Bijeljina

 

Pravila licitacije: Licitacija će se provesti javnim nadmetanjem uz prikupljanje pismenih ponuda na način da se postigne najviša ponuđena cijena za prodaju. Stečajni dužnik će sa najpovoljnijim ponuđačem sklopiti Ugovor o prodaji pokretne imovine i ustupanju potraživanja. Stečajni dužnik (prodavač) prodaje pokretnu imovinu i ustupa potraživanja u viđenom stanju samo sa dokumentacijom kojom raspolaže, odnosno nakon prodaje ne snosi rizike i ne odgovara za naplativost potraživanja i valjanost imovine po načelu „viđeno kupljeno". Izabrani ponuđač je dužan ponuđenu cijenu uplatiti u roku od 15 dana od datuma potpisa Ugovora.

Minimalna cijena ponude: ponuđena cijena ne može biti ispod 1/3 navedene knjigovodstvene vrijednosti za pojedinačni LOT tj. iste se neće uzeti u razmatranje

Preduslovi za učešće u dostavljanju ponuda: uplata provizije za otkup dokumentacije u iznosu od 1.000,00 KM (500,00 EUR), kao i uplata depozita u iznosu 10% od navedene knjigovodstvene vrijednosti kao garanciju za ozbiljnost ponude za pojedinačni LOT. U slučaju realizacije prodaje sa najpovoljnijim ponuđačem depozit se računa u kupoprodajnu cijenu, ponuđačima koji propisno dostave ponudu i ne odustanu, a ne budu najpovoljniji, depozit će se vratiti. Dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u periodu 08 do 15h, u sjedištu stečajnog dužnika, ulica Dimitrija Tucovića 195, 76300 Bijeljina uz prezentovanje dokaza o uplati provizije za otkup dokumentacije.

 

Rok i mjesto za dostavu ponuda: Zapakovane ponude u zatvorenoj koverti se dostavljaju najkasnije do 02.04.2021. godine do 10h, lično ili poštom na adresu ul. Dimitrija Tucovića br 195, 76300 Bijeljina, sa naznakom za koji LOT se ponuda odnosi i PONUDA U LICITACIJU IMOVINE" -NE OTVARATI

 

Sadržaj ponude: Ponuda treba da sadrži sledeću dokumentaciju:

- Pismo - ponuda na memorandumu ponuđača sa nazivom, adresom i kontakt telefonom za pravna lica, ime i prezime, adresa i kontakt telefon za fizička lica

- ovjerena kopija registracije i JIB-a za pravna lica (nadležnog poreskog organa)

- ovjerena kopija lične karte za fizička lica,  naznaku za koji LOT se ponuda odnosi

- iznos ukupne cijene ponude za predmete prodaje u KM

- dokaz o uplati depozita kao garancije za ozbiljnost ponude Ponuđač je dužan da dostavi svu navedenu dokumentaciju u sadržaju ponude, u suprotnom iste neće biti razmatrane.

 

Pravo učešća i validnost ponuda: sva pravna i fizička lica koja dostave ponudu do navedenog roka, otkupe dokumentaciju i uplate depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude - sve ponude pristigle nakon isteka roka i ponude ponuđača koji nisu otkupili dokumentaciju i prije dostavljanja ponude uplatili depozit kao garanciju za ozbiljnost ponude, se neće uzeti u razmatranje. U slučaju nekompletnosti ponude ili odustajanja ponuđača od iste, uplaćeni depozit kao garancija za ozbiljnost ponude se neće vratiti.

 

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača:

Otvaranje ponuda i licitaciju će sprovesti Komisija u sas-tavu od tri člana koju imenuje Stečajni upravnik, dana 05.04.2021. godine u 14h, na adresi sjedišta stečajnog dužnika ul. Dimitrija Tucovića brl95, 76300 Bijeljina. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati fizička lica lično ili po punomoćniku, te lice koje je ovlašteno da zastupa pravno lice u postupku licitacije. Prije otvaranja ponuda Predsjednik komisije će pozvati predstavnike pravnog lica da predaju Komisiji ovlašćenja za zastupanje, te identifiko-vati i evidentirati prisutne.

Nakon evidentiranja prisutnih Komisija će početi sa otvaranjem pristiglih ponuda i pročitati naziv ponuđača, LOT zakoji se ponuda odnosi i cijenu ponude za imovinu/potraživanja koja je predmet prodaje. Predsjednik Komisije je zadužen za preduzimanje mjera u cilju nesmetanog toka licitacije. U slučaju ometanja reda od strane ponuđača Predsjednik komisije može izreći mjeru udaljena sa lic¬itacije čime ponuđač gubi pravo na uplaćeni depozit. Ukoliko ponudu dostavi samo jedan ponuđač, čija cijena je ista ili veća od minimalne početne cijene, Komisija ga proglašava pobjednikom licitacije. Ukoliko ponudu na licitaciju podnese više ponuđača sa istom cijenom, Komisija će ih pozvati da ukoliko žele izvrše povećanje cijene ponude usmenim javnim nadmetanjem. Ukoliko ponuđači to ne žele ili nisu prisutni na javnom ot-varanju ponuda, Komisija će proglasiti pobjednikom ponuđača koji je ranije podnio ponudu prema datumu i vremenu prijema iste koji će se evidentirati na ponudi. 0 rezultatima nadmetanja ponuđači će biti blagovremeno obavješteni, a o preduzetim radnjama Komisija vodi Zapisnik.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača će se zasnivati isključivo na najpovoljnijoj ponudi koja ispunjava navedene uslove. Od-luku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi Komisija. Stečajni dužnik zadržava pravo da uslove i dokumentaciju izmjeni, dopuni ili otkaže najkasnije do dana održavanja licitacije.

Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača pristupiće se zaključivanju Ugovora o prodaji/ustupanju imovine sa na-jpovoljnijim ponuđačem.

Ukoliko izabrani ponuđač ne potpiše Ugovor ili ako u roku od 15 dana od dana potpisa Ugovora ne izvrši uplatu razlike ponuđene cijene, gubi pravo na vraćanje depozita, a kao najpovoljniji ponuđač se bira ponuđač koji je ponudio drugu najpovoljniju ponudu, a ukoliko nije bilo drugih ponuđača prodaja/licitacija se proglašava neuspjelom.

Instrukcija za uplatu provizije i depozita:

Uplatilac: naziv fizičkog ili pravnog lica koje dostavlja ponudu

Svrha: provizija za otkup dokumentacije ili depozit kao garancija uz ponudu

Iznos: 1.000,00 KM za otkup dokumentacije ili 10% za depozit garanciju za ozbiljnost ponude Transakcioni račun: 5540010000555503 kod Naša Banka ad Bijeljina

Primalac: ŽITOPROMET ad Bijeljina - u stečaju

Napomena za ino ponuđače: instrukcija za uplatu iz inostranstva, može biti dostavljena po upitu

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: